Deel

‘Armoedebeleid’ staat in de steigers, maar nog veel werk te doen

Wethouder wordt 'manager in happiness'?

‘Armoedebeleid’ staat in de steigers, maar nog veel werk te doen

Tijdens de Algemene Raadscommissie bleek dat niet voor iedereen even duidelijk was wat gevraagd werd met betrekking tot het ‘armoedebeleid’. Dat bracht wethouder Marco Wiesehahn ertoe om al tijdens de eerste termijn meteen wat extra uitleg te geven.

Aandacht voor armoede

‘In het raadsbreed akkoord staat expliciet dat deze raad aandacht vraagt voor armoedebeleid, voor ondersteuning van mensen die het financieel moeilijk hebben. Nu zijn daar allerlei opties voor beschikbaar, maar voor we alles gaan uitwerken zou ik van u als raad willen weten welke richting we daarbij op moeten. Dan zijn er wat het college betreft simpelweg vier opties: optie A betekent optimaliseren van bestaand beleid en bestaande regelingen. Optie B betekent optimaliseren en aanvullen. Optie C betekent optimaliseren, aanvullen en daar bovenop nog maatwerk mogelijk maken en als laatste, optie D, helemaal iets heel anders optuigen. Wat voor u ligt is een stuk waarin alle regelingen die nu bestaan en die nu in Bergen aan de orde zijn op een rij zijn gezet. Aan u de vraag: wat gaan we hiermee doen? Hoe wilt u verder?’

Bereikbaarheid te laag

Vervolgens kwamen de partijen met hun op- en aanmerkingen. Grootste kritiekpunt was dat de bereikbaarheid van de al bestaande ondersteunende maatregelen gewoonweg ontoereikend was. ‘Als je al weet wat er beschikbaar is, is het een ware zoektocht om het voor elkaar te krijgen. Voor die tijd haken veel mensen af vanwege de enorme bureaucratie’, zo viel op te tekenen bij veel van de  sprekers. Dat had wethouder Wiesehahn zelf ook al geconstateerd.

Om een lang verhaal kort te maken: de meerderheid van de partijen vond dat allereerst iets gedaan moest worden aan die bereikbaarheid van en duidelijkheid over wat al bestaat. Daarnaast was er behoefte aan aanvullingen en zelfs hier en daar aan maatwerk, zoals bijvoorbeeld rondom de minimapas en specifieke doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. Thea Leijen-Veldt (CDA) pleitte voor gratis sporten voor alle kinderen onder de 16 jaar, ongeacht de financiële omstandigheden en liefst ook een vergelijkbare regeling voor ouderen. ‘Wij vinden het belangrijk dat kinderen, maar ook ouderen, meer in beweging komen.’

Cees van Leijen (VVD) had een heel andere opvatting over de regelingen. ‘Wij zouden als VVD graag een heel andere opzet zien voor ondersteuning van mensen die het werkelijk nodig hebben. Als ik nu zie dat een stel in de bijstand met alle toeslagen netto meer binnen krijgt dan iemand die in de supermarkt de hele week moet werken, klopt er volgens ons iets niet. Dus voor ons Optie D, een alternatieve benadering.’ Daar was de VVD overigens de enige in.

‘Ik concludeer dat er een meerderheid is voor optie C’, besloot de wethouder nadat iedereen zijn of haar richting had aangegeven. ‘Dus die gaan we uitwerken en in september krijgt u alle stukken, inclusief de financiële consequenties, voorgelegd ter beoordeling.’ Kortom, nog veel werk te doen.

Moeite met benaming armoede

Twee fracties (PvdA en CDA) hadden overigens wat moeite met de term ‘armoedebeleid. ‘Kan het niet gewoon iets positievers worden’, vroeg commissielid Thea Leijen-Veldt (CDA) zich af. In het buitenland heb je een ‘manager of happiness’. Is dat niet een veel optimistischer benaming?’ Ook Dig Ishta (CDA) vond de term armoedebeleid behoorlijk stigmatiserend en negatief.

Wethouder Wiesehahn kon zich meteen vinden in de eretitel ‘manager of happiness’. Maar of die er nu echt gaat komen…

Foto (redactie): Wethouder Marco Wiesehahn, voortaan ‘manager of happiness…?

Meer 'Politiek':

Onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. Onderwerp van onderzoek zijn de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente Bergen en specifiek de totstandkoming van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en inwonersinitiatief Het Bijzondere Huis. De commissie heeft het vooronderzoek afgerond en vervolgt het onderzoek met drie openbare verhoren. De verhoren zijn het sluitstuk van het onderzoeksproces; de commissie hoopt nog voor de zomer het rapport op te leveren aan de gemeenteraad. In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor was een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De gemeenteraad is hierop een raadsonderzoek gestart. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad samen met onderzoeksbureau Necker uitgevoerd. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden. Openbare verhoren De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek nu afgerond en heeft besloten over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155a van de Gemeentewet ook getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording en om lessen te leren. De verhoren zijn gericht op de totstandkoming van de intentieovereenkomst. De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni 2024. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen en zijn openbaar. Openbaarheid van het dossier De gemeenteraad van Bergen is voornemens om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Als de raad daartoe besluit op 23 mei a.s. dan worden de stukken openbaar na de wettelijke termijn van twee weken. Dat betekent dat na 8 juni a.s. de stukken in principe openbaar worden gemaakt. In de overweging van de onderzoekscommissie weegt het belang van openbaarheid zwaarder dan de belangen die uit de stukken nog kunnen voortkomen voor de gemeente Bergen, zeker nu de stukken onderwerp zijn van onderzoek. Op basis van de stukken, onder meer een juridisch advies en de getekende intentieovereenkomst, kan iedereen zich voordat de verhoren zullen plaatsvinden een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek.

Gemeente kiest voor samenwerking met Open Dutch Fiber voor glasvezelaansluitingen

17 mei 2024

Het college van B&W van Bergen heeft een besluit genomen over de digitale infrastructuur binnen onze gemeente. Na onderhandelingen en een afronding van de eerste fase van het glasvezelproject door Open Dutch Fiber (voorheen E-fiber), is besloten de samenwerking een vervolg te geven. Deze samenwerking is gericht op de realisatie van glasvezelaansluitingen in alle woningen binnen de gemeente Bergen. Deze worden gratis aangeboden aan onze inwoners. Tijdens de uitvoering houden we toezicht op de werkzaamheden om de kwaliteit en veiligheid te garanderen. Er wordt speciale aandacht besteed aan het kwalitatief herstellen van de openbare ruimte. Achtergrond en Samenwerking Open Dutch Fiber heeft in de afgelopen twee jaar een significante bijdrage geleverd aan de digitale bereikbaarheid van onze gemeente door het commercieel aanleggen van een glasvezelnetwerk. Nu het hoofdnetwerk voltooid is, zien zij een kans om een stap verder te gaan: het kosteloos aansluiten van alle woningen op dit netwerk. Dit initiatief, hoewel commercieel van aard, ondersteunt onze visie om elke inwoner toegang te bieden tot snel en betrouwbaar internet, wat onmisbaar is in onze hedendaagse samenleving. Als gemeente zijn we geen opdrachtgever in dit project, maar we erkennen het belang van het faciliteren van digitale toegang voor onze burgers zonder enige rolvermenging. Besluitvorming Wij hebben besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Open Dutch Fiber aan te gaan. Waarbij alle kosten voor projectmanagement, toezicht en degeneratie van straatwerk worden betaald door de aanbieder Open Dutch Fiber. Wetgeving De aanleg van telecomnetwerken wordt gedoogd volgens de Telecomwet. Dit betekent dat de aanleg van een glasvezelnetwerk niet geweigerd kan worden. Dit zou kunnen impliceren dat er in de komende jaren nog meer glasvezelnetwerken in de openbare ruimte worden aangelegd. Uitvoering en planning De samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort ondertekend en is voor 1 jaar, waarna de uitrol van de aansluitingen in 2024 verder zal plaatsvinden. Inwoners beslissen zelf of ze het glasvezelnetwerk gebruiken en of ze willen overstappen naar Open Dutch Fiber.

Ruim 1 miljoen euro voor waterrecreatie en pleziervaart in Noord-Holland

17 mei 2024

Ruim 1 miljoen euro voor waterrecreatie en pleziervaart in Noord-Holland De provincie stelt in 2024 ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor allerlei soorten initiatieven rondom waterrecreatie. Vanaf medio mei kan subsidie worden aangevraagd. Noord-Holland is heel divers en zo ook de projecten die in aanmerking kunnen komen: schoonmaakacties rondom zwemplekken, het aanleggen van een kanopassage of het verduurzamen van de watersportfaciliteiten en de pleziervaart. Vanaf medio mei kan subsidie worden aangevraagd. ‘Als je aan Noord-Holland denkt, denk je aan water. Met zoveel sloten en plassen is waterrecreatie onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Noord-Holland. Als provincie koesteren we dat en ondersteunen wij initiatieven die daar een bijdrage aan leveren.’, aldus gedeputeerde Recreatie en Toerisme Esther Rommel. Afgelopen jaren heeft de provincie diverse ontwikkelingen op het water en langs de kant financieel gesteund, zoals rolstoeltoegankelijke steigers, laadpalen voor elektrische bootjes, het opleiden van vrijwilligers tot sluisbedienaren en het verbinden van vaarwegen zodat recreanten lange tochten kunnen maken. Allemaal leveren ze een bijdrage aan het toegankelijk en aantrekkelijk houden van de wateren in de Noord-Holland. Subsidie aanvragen Organisaties en overheden kunnen bij de provincie subsidie aanvragen. Elke regeling kent een eigen aanvraagperiode en voorwaarden, lees in het Subsidieloket er meer over.

Europese Verkiezingen werpen hun schaduw vooruit…

17 mei 2024

Commissaris Van Dijk roept op om te gaan stemmen

Op donderdag 6 juni 2024 is het al zover. Voor de tiende keer mogen Nederlanders hun stem uitbrengen voor Europa. Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, roept iedereen op te gaan stemmen.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw in buitengebied

10 mei 2024

Maar er zijn nog altijd (flinke) beperkingen in bijvoorbeeld BPL-gebied

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 zo'n 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. De provincie wil gemeenten daarnaast meer mogelijkheden geven om woningen te bouwen aan de randen van bestaande bebouwing. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. De provincie past een aantal regels aan die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied.

Kennemer Wonen licht toewijzingsbeleid in sociale huursector toe tijdens RIA

3 mei 2024

Kennemer Wonen presenteert SVNK-rapport over 2023 tijdens RIA

Het is niet altijd voor iedereen even duidelijk waarom iemand wel/geen huurwoning in de sociale sector krijgt toegewezen en waarom het vaak zo lang duurt. Tijdens de Raadsinformatieavond (RIA) van 16 mei geeft Kennemer Wonen een toelichting over de toewijzingssystematiek binnen de Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK).

Plan ‘Aanpak Vitale Kernen’ binnenkort in Raadsinformatieavond

3 mei 2024

Donderdag 16 mei, 19.30 uur in De Beeck

Er is al het nodige te doen geweest over het Plan Aanpak Vitale Kernen. Uit onderzoek zou duidelijk moeten worden wat het best gedaan kan worden om de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet 'leefbaar' te houden. Ook voor de langere termijn.

Zeven bouwprojecten bij vijf gemeenten versneld van de grond dankzij steun van het Rijk

10 mei 2024

Buurgemeente Dijk en Waard kan daardoor ruim 1200 woningen bouwen

In totaal ontvangen zeven Noord-Hollandse woningbouwprojecten uit vijf gemeenten een bijdrage van het Rijk om sneller te kunnen bouwen. Dat betekent zo'n 3400 woningen die aan de woningvoorraad in Noord-Holland kunnen worden toegevoegd.

Wethouder Briët op werkbezoek bij eigen plan ‘Groen in de Buurt’

3 mei 2024

Met de bewoners uit de Jacob Glasstraat, Egmond aan Zee

De bewoners van de Jacob Glasstraat in Egmond aan Zee pakten de kans aan om in het kader van het project 'Groen in de Buurt' van de gemeente Bergen gezamenlijk een groenplan te maken voor hun verwaarloosde straatje en plantsoen. Het plan werd goedgekeurd en inmiddels zijn de eerste stappen gezet met het budget dat zij hebben gekregen van de gemeente. Alles is eruit gehaald door Firma Jan Hes, bio border pakketten zijn besteld bij Kwekerij Maatwerk in Heiloo en binnenkort gaan de bewoners aan de slag met het planten van maar liefst 900 plantjes. Wethouder Ernest Briët kwam samen met de gebiedsregisseur een kijkje nemen en sprak met de initiatiefnemers. 'Voor het eerst doen we iets samen in het straatje; we hebben nu een appgroep, we komen samen om plannen te maken, we vieren zelfs samen Koningsdag en we kijken uit naar een prachtige groene, vlinder- en bij vriendelijk straatje. Wij hopen ook dat er geen fietsen meer doorheen sjezen, zeggen de initiatiefnemers. 'Het is fantastisch dat de gemeente Bergen ons deze mogelijkheid biedt en we hopen dat andere straten in Egmond aan Zee ons voorbeeld volgen. Zo wordt ons dorp nog mooier'. Wethouder Briët was positief verrast over de grootte van het Groenplan. 'Fantastisch dat iedereen meedoet en de oppervlakte daardoor groot is. Dan gaat de hele straat er in een keer prachtig uitzien'. Hij komt graag het laatste plantje planten. Tekst en foto Caro Bonink

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: ‘Er kan wel een tandje bij als het gaat om realiseren woningen’

26 april 2024

'Samen blijven zoeken naar manieren om woningbouw te versnellen'

In zijn weblog schrijft Gedeputeerde Jelle Beemsterboer over zijn drang om meer snelheid in de realisatie van woningen (en bouwplaatsen) te creëren. Mijn collega’s bij de provincie, maar ook gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven werken hard om snel nieuwe woningen te bouwen. Er wordt veel in gang gezet, maar er kan wat mij betreft altijd nog een tandje bij. Voor de vele mensen die wachten op een woning in onze provincie kan het niet snel genoeg gaan.

Gerichte aanpak voor grotere verkeersveiligheid

26 april 2024

Provincie wil daling verkeersslachtoffers met gerichte aanpak

De provincie wil met haar verkeersveiligheidsplan de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030. In 2023 overleden in Nederland 684 mensen in het verkeer. In de provincie Noord-Holland waren 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in de provincie reed op de fiets (Bron: CBS). Over meerdere jaren gezien blijft het aantal verkeersslachtoffers ook in Noord-Holland te hoog. Naast de dodelijke slachtoffers raken er elk jaar meer dan 2.000 mensen ernstig gewond in het Noord Hollandse verkeer (Bron: SWOV). De provincie wil met het verkeersveiligheidsplan (pdf, 6 MB) de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030. Het uiteindelijke doel blijft 0 slachtoffers in 2050. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Het aantal verkeersslachtoffers in Noord-Holland blijft te hoog. Ieder slachtoffer is er één te veel en zorgt veel verdriet bij families en vrienden. Door ons juist te richten op die plekken en groepen waar het risico op een verkeersongeval het grootst is werken we elke dag gericht aan een daling van het aantal slachtoffers. We doen dat samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en politie.” Gerichte aanpak In het verkeersveiligheidsplan van de provincie worden de inspanningen gericht op locaties en groepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in kennis en data om deze manier van werken mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan de veilige inrichting van de provinciale wegen en met subsidies wordt geïnvesteerd in veilige gemeentelijke wegen en verkeerseducatie. Met de politie wordt gewerkt aan gerichte handhaving op snelheid, rijden onder invloed en afleiding in het verkeer. Ouderen en fietsers Ouderen en fietsers blijven de kwetsbare groepen in het verkeer: zij krijgen in de plannen daarom extra aandacht. Bijvoorbeeld door verkeerseducatie op scholen en ondersteuning van het programma doortrappen zodat ouderen veilig kunnen blijven fietsen. Ook wordt er samen met gemeenten geïnvesteerd in het netwerk van doorfietsroutes, waar alle soorten fietsers comfortabel en vooral ook veilig langere afstanden kunnen afleggen op de fiets.

Fietsersbond: Omdenken voor de mobiliteitsvisie van Bergen nodig

29 april 2024

Bijeenkomst 4 mei, 14.30 uur bij PostaanZee

Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos? Hoe kan het dat we op een knopje moeten drukken als we de straat over willen steken? En waarom reizen we steeds sneller, maar komen we geen seconde eerder thuis? Van files tot fietssnelwegen, van drempels tot deelauto’s: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. In dit boek gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en laten zien dat een heel andere inrichting mogelijk is. In onze bijeenkomst op 4 mei om 14.30 uur in POstaanZee in Egmond aan Zee gaan we na hoe de uitgangspunten van dit boek als inpiratie kunnen dienen voor de mobiliteitsvisie van de gemeente Bergen Het belang van voetgangers en fietsers staat voor ons voorop. We leveren ideeën aan voor de mobliteitsvisie. De ruimte die overblijft is voor de auto. Dit vergt zoals Verkade en te Brömmelstroet overtuigend aantonen een vorm van omdenken: niet meer de auto als uitgangspunt maar het langzaam verkeer. Dit is ook heel praktisch. Hieronder wat voorbeelden:  Voorrang voor fietsers op hoofdroutes (Hoflaan/Komlaan (Nieuwe rotonde Sportlaan/Laanweg).  In de bebouwde kom overal maximaal 30 km per uur (Herinrichting straten, handhaving).  Auto parkeren op transferia. Geen nieuwe autoparkeerplaatsen in de kernen en bij het strand.  Autovrije centra in Bergen (Ruïnekerk), Schoorl (Centrum Heereweg), Egmond a/d Hoef (Slotweg).  Aanpak onveilige oversteekplaatsen en kruisingen (Rotonde Bergerweg/Van Bladeren weg; Egmonderstraatweg/Delverspad; N512/Heereweg)  Geen paaltjes op fietspaden.  Behoud en uitbreiding recreatieve fietsnetwerk in de duinen: geen afsluiting Bleijdensteinseweg  Ontmoedigen sluipverkeer op polderwegen, fietsvriendelijker maken van wegranden.  Bewaakte fietsenstallingen in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Hierna bereikbaarheid van de nieuwe fusielocatie van de 3 Egmondse Voetbalverenigingen aan de Hogedijk in Egmond Binnen. Dit zal kort worden ingeleid door Rienk van der Meer van de Gemeente Bergen waarna we in groepen plannen voor een goede bereikbaarheid gaan bedenken. Programma 1. Fietstocht naar Post aan Zee, Egmond aan Zee; 2. 14:30 Aankomst en welkom; 3. Het recht van de snelste ter diskussie (Kees Bakker, Landelijke Fietsersbond); 4. Ideeën voor de mobiliteitsvisie; 5. Vervoer van en naar de nieuwe voetbalclub.(Rienk van der Meer, Gemeente Bergen); 6. Wat vind de gemeente Bergen (Wethouder Verkeer en Vervoer Ernest Briët); 7. Afronding (17.00). Komt u op de fiets dan kunt u samen met een Fietsersbond lid naar Post aan Zee fietsen. Tijdens de fietstocht krijgt u uitleg over verschillende mobiliteitssituaties. gaan we de ideeën voor de mobiliteitsvisie toepassen op een concreet voorbeeld: de  Schoorl:  Bergen:  Egmond aan Zee: vertrek om 13.00 uur vanaf het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. vertrek om 13.30 uur vanaf het Plein in Bergen vertrek rondje Egmond 13.30 uur vanaf Post aan Zee. Handig voor de organisatie is als u zich vooraf aanmeldt voor evenement en fietstocht via een mail aan [email protected] Namens Fietsersbond Bergen

Vleermuis- en vogelonderzoek als voorwerk voor goede isolatie

19 april 2024

Goed isoleren begint bij vooronderzoek naar beschermde dieren

Er is veel aandacht voor het (goed) isoleren van woningen, maar daar gaat eigenlijk nog een stap aan vooraf: een vleermuis- en vogelonderzoek.

Groeiende groep inwoners voor gemeentelijk vuurwerkverbod

19 april 2024

Meerderheid lokale politiek ziet verbod graag in combinatie met centraal vuurwerk in de kernen

Steeds vaker en steeds luider zijn er geluiden te horen van mensen die het liefst een algeheel vuurwerkverbod zouden willen. In december was er een enquête van het ANP, NH Nieuws hield een enquête via De Peiling, EenVandaag hield een peiling, in maart was er een enquête van het NHD. In deze enquêtes is in het algemeen een stijgende lijn te bespeuren van een verbod op vuurwerk, met een optie voor een centraal vuurwerk per kern bijvoorbeeld. Voor Flessenpost uit Bergen-collega Rob van de Pas reden om daar eens in te duiken.  

Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen dringt bij gemeenteraad en college aan op (ook) bouwen in zuid

16 april 2024

Bouwen op Adelbert-terrein prima, maar Egmond-Binnen zuid kan sneller, is groter en moet ook

In een tekstuele aanvulling op het Plan Vitale Kernen (eigenlijk brandbrief) probeert het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen gedaan te krijgen dat het college en de raad ook Egmond-Binnen zuid meenemen in het kader van het Project Vitale Kernen.

‘Poort van Egmond’ komt opnieuw boven drijven…

16 april 2024

Provincie vraagt subsidie aan bij het Rijk, maar gemeenteraad beslist over komst

Nadat vorig jaar zomer de 'Poort van Egmond' al eens ter sprake kwam is dat nu wederom het geval. Het plan van de Provincie is om ter hoogte van de 'Blauwe Paal' een natuurbrug te maken, vanaf de Lange Plas richting het zuiden over de Egmonderstraatweg heen.

Hergebruik De Lange Plas in overleg met betrokkenen en dorpsvereniging

19 april 2024

Ligt wel binnen de begrenzing van Natuurnetwerk Nederland

De gemeente is eigenaar van de velden De Lange Plas waar voetbalclub Egmondia gevestigd is. Egmondia is na de fusie opgegaan in VV Egmond en deze verhuist straks naar het nieuwe complex aan de Hogedijk, waarbij de huidige velden achterblijven. De velden vallen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De zoektocht naar toekomstige inrichting en gebruik van dit perceel zal plaats gaan vinden in nauwe afstemming met betrokken partijen, waaronder de dorpsvereniging en PWN. Hiervoor wordt door het college een procesvoorstel opgesteld. Dat proces (herbestemming De Lange Plas) staat los van het onderzoek naar het borgen van de sportieve evenementen die de oude voetbalvereniging op deze gronden faciliteerde. Dat aan de gemeenteraad toegezegde onderzoek en bijbehorende keuzen worden meegenomen in de besluitvorming rondom de bouw van een nieuw sportcomplex aan de Hogedijk. Het is uiteindelijk aan de raad om een besluit te nemen over de definitieve invulling van zowel dat proces als ook straks het gebruik van de vrijkomende gronden.

Provincie Noord-Holland controleert op PFAS in aangewezen zwemwaterlocaties

19 april 2024

Bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties

De Provincie NH gaat bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties metingen naar PFAS laat uitvoeren door de drie waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die onder meer voor schoon en gezond oppervlaktewater in onze regio verantwoordelijk is. Deze metingen geven beter zicht op de concentratie van PFAS en eventuele gezondheidsrisico’s.

Uitbreiding Hotel Golfzang nu dan wel voor bespreking naar de raad

19 april 2024

Raadsvergadering op 25 april

Tijdens de raadsvergadering van 25 april komt ook de uitbereiding van Hotel Golfzang aan d orde. eerder al werd deze uitbreiding besproken in de commissievergadering; deze keer moet de raad zich buigen over de vraag of de uitbreiding binnen de afspraken plaatsvindt.

Waar is de fietsenstalling bij de supermarkt in Egmond aan Zee gebleven?

19 april 2024

Fietsersbond wil de verdwenen fietsenstallingen graag terug

Bewoners en bezoekers van Egmond aan Zee zijn uiteraard blij met een supermarkt in de Voorstraat. Waar ze niet blij mee zijn is het tekort aan fietsenstallingen. Dat laat de Fietsersbond weten.

Ongeveer duizend verkeersborden gaan verdwijnen

16 april 2024

Minder borden, meer overzicht...

In 2024 en 2025 worden er in de gemeente Bergen ongeveer duizend verkeersborden verwijderd, te beginnen in de Egmonden en de kern Bergen. Dit gebeurt na een onderzoek waaruit blijkt dat veel borden eigenlijk niet nodig zijn. Teveel verkeersborden maken de wegen onduidelijk en kunnen zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen. Door het verwijderen van de verkeersborden wordt het verkeer overzichtelijker en veiliger. Door overbodige borden te verwijderen verbetert tegelijkertijd de leefomgeving en wordt de gemeente dus ook weer mooier. Ook scheelt het tijd en geld wat anders nodig is voor het onderhoud en schoonmaken van verkeersborden. Werkzaamheden in twee fasen Het controleren en verwijderen gebeurt in twee fasen. Dit jaar start de gemeente in de Egmonden en Bergen. Volgend jaar worden de borden in Schoorl aangepakt. De verkeersborden die blijven staan worden schoongemaakt en gerepareerd als dat nodig is. De borden die blijven staan, komen direct in een systeem te staan. Zo kan de gemeente beter bijhouden welke verkeersborden er in de gemeente staan en wanneer deze onderhoud nodig hebben. Duurzaamheid Goede verkeersborden worden bewaard. Die kunnen later opnieuw worden gebruikt als er ergens anders een bord kapot gaat. Soms kunnen de borden ook opnieuw worden beplakt, zodat ze ergens anders weer gebruikt worden. Als er een verkeersbord moet worden vervangen, wordt hiervoor een bord van bio composiet gebruikt.

Subsidie voor inwoners voor meer groen en opvangen van regenwater

16 april 2024

Gaat vooral om maatregelen voor betere waterbeheersing

Vanaf nu biedt de gemeente Bergen een subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groen dak, het afkoppelen van een regenpijp of het verwijderen van tegels om plaats te maken voor groen. Aanpassen aan het klimaat Er zijn steeds vaker hevige regenbuien en langere periodes van droogte. We passen de inrichting van onze leefomgeving hierop aan. Dat is klimaatadaptatie. Het is belangrijk dat inwoners hieraan meedoen. Door bijvoorbeeld tegels in de tuin te vervangen voor groen. Tweederde van de grond in de gemeente is namelijk van inwoners. Alleen samen kunnen we dus het verschil maken. Met de subsidie klimaatadaptatie ondersteunt de gemeente inwoners bij deze aanpassingen. Meer groen en meer opvang van water De subsidie Klimaatadaptieve maatregelen kan worden aangevraagd voor vier verschillende maatregelen: • Een groen dak of een blauw dak voor het opvangen van water; • Minder tegels en meer groen in uw tuin; • Regenwater afkoppelen van het riool; • Regenwater opvangen en gebruiken in en om het huis. De subsidie kan voor meerdere maatregelen tegelijk worden aangevraagd. Aanschaf en aanleg De subsidie is voor de kosten van de aanschaf en aanleg van de maatregelen. De aanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze staan in de Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen en zijn na te lezen op de website http://klimaatplein.bergen-nh.nl/subsidies. Aanvragen subsidie De aanvraag voor de subsidie klimaatadaptatie gaat via Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Ga naar http://klimaatplein.bergen-nh.nl/subsidies voor de link naar het aanvraagformulier.

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen: ‘Heel blij van ontwerp De (nieuwe) Schulp’

12 april 2024

Woningbouw blijft schuren in Egmond-Binnen

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) bleek maar weer eens hoezeer het uitblijven van (grotere aantallen nieuwe) woningen de gemeenschap bezig houdt. Maar er zijn wel degelijk zaken waar ze wel blij van worden in Egmond-Binnen en bij de VDEB. Een dat is de nieuwe Schulp.

Bestemmingswijziging Hoeverweg 8A gaat als hamerstuk verder naar de raad

12 april 2024

Maar toch een kleine 'winstwaarschuwing' van GroenLinks

Het was geen verrassing dat de bestemmingswijziging voor Hoeverweg 8A zonder slag of stoot door kon naar de raad van 25 april.

Staatssecretaris Van der Burg op bezoek bij Bergense en Egmondse opvanglocaties

5 april 2024

Langs bij Hotel Nassau, Bergen aan Zee en Broekakkers, Egmond-Binnen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) bracht woensdag een bezoek aan Hotel Nassau in Bergen aan Zee, sinds eind februari een gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook ging hij langs bij Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen, waar sinds oktober vorig jaar 30 amv’s worden opgevangen. Burgemeester Lars Voskuil en wethouders Marco Wiesehahn en Yvonne Roos-Bakker begeleidden de staatssecretaris. Aanleiding van het bezoek was dat het er in de gemeente Bergen relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en het draagvlak onder inwoners erg groot is. Ook is er grote bereidheid bij de gemeente en onder de inwoners om asielzoekers op te vangen. In gesprek met vluchtelingen Het werkbezoek van staatssecretaris Van der Burg startte bij Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Daar kreeg hij, naast uitleg over de aanpak van de gemeente Bergen, een rondleiding en ging hij met een aantal Oekraïense bewoners in gesprek. Vervolgens bezocht hij de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in Egmond-Binnen. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verloopt soepel in deze gemeente. Op dit moment verblijven er 443 verspreid over de verschillende kernen. De opvang vindt plaats bij particulieren en in gemeentelijke opvanglocaties. Hotel Nassau is sinds kort hiervoor in gebruik en de grootste opvanglocatie. Zoektocht naar geschikte locaties Voor de opvang van asielzoekers is de gemeente continu op zoek naar geschikte opvanglocaties. En dat is best een uitdaging. “Volgens de Spreidingswet moeten er 185 asielzoekers in de gemeente Bergen worden opgevangen. De gemeente Bergen is daar zeker toe bereid, maar het is lastig om geschikte opvanglocaties te vinden. Dat komt onder andere door ruimtelijke regelgeving. Planologische medewerking door Rijk en Provincie aan mogelijke locaties die nu nog beperkingen kennen, eventueel tijdelijk, zou helpen”, aldus burgemeester Lars Voskuil. Wethouder Marco Wiesehahn gaf daarnaast aan dat de praktijk leert dat we de zorg- en onderwijsopgave voor deze groep niet moeten onderschatten. “De instroom van deze groepen naar regulier onderwijs en werk staat of valt met een goede geestelijke gezondheid en afdoende beheersing van onze taal. Die opgave is groter dan we veelal denken.” Volgens de wethouder is het daarom belangrijk dat het Rijk het COA én gemeenten financieel in staat stelt ook die extra opgave goed op te vangen.

Gemeentelijke lasten: Bergen zit ‘in het rechter rijtje’ van de Noord-Hollandse gemeenten

5 april 2024

Volgens onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster

Onlangs vielen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat. En dat je in een duurdere woning meer OZB betaalt moge bekend zijn. Maar de kosten voor afval laten ophalen en de wc doorspoelen: die zijn toch overal gelijk? Nou, niets is minder waar. Zo ben je in de gemeente Waterland 499 euro per jaar kwijt aan gemeentelijke heffingen, terwijl je in Wijdemeren met 815 euro liefst 63 procent meer betaalt. Dat blijkt uit een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster.nl op basis van onlangs gepubliceerde data door het onderzoeksinstituut COELO. In twee Noord-Hollandse gemeenten zijn gezinnen meer dan 800 euro per jaar kwijt aan deze twee gemeentelijke heffingen. Dat is naast Wijdemeren ook Bloemendaal. Waterland, Ouder-Amstel, Koggenland en Zandvoort houden de schade rond de 500 euro. Op onderstaande kaart is te zien hoe de kosten verdeeld zijn.

Commissie Bezwaarschriften: ‘College zou wat meer aandacht kunnen besteden aan informele oplossingen’

5 april 2024

In het algemeen wel verbetering te zien

In haar jaarverslag laat de Commissie Bezwaarschriften weten dat ze meer aandacht van het college vraagt voor de informele kant van een zaak. 'Een standaard stap in het proces zou moeten zijn dat er gekeken wordt naar wat de mogelijkheden zijn om er op een informele manier uit te komen', aldus de commissie.

Gratis hulp bij aanvraag subsidie voor woningisolatie

5 april 2024

Bij bibliotheken van Kennemerwaard in Bergen (en Castricum)

Vanaf april biedt 'Bibliotheek Kennemerwaard' speciale spreekuren aan voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van subsidie voor het isoleren van hun huis. Deze spreekuren worden gehouden in de bibliotheken van Castricum en Bergen. Checklist Medewerkers van de bibliotheek zijn opgeleid door Piet Harlaar van 'Heiloo Energie'. Zij kennen de beschikbare subsidies van de BUCH gemeentes en de landelijke ISDE-subsidie voor woningisolatie. Tijdens deze spreekuren kunnen mensen een checklist invullen om te zien of ze in aanmerking komen voor subsidie. Hulp bij indienen aanvraag Als je in aanmerking komt en alle benodigde documenten hebt, helpen we je tijdens het spreekuur met het digitaal indienen van je aanvraag. Dit is een mooie samenwerking tussen de gemeentes en de 'Informatiepunten Digitale Overheid' in de bibliotheken. Waar en wanneer Voor vragen en hulp kun je langskomen op het spreekuur "Vragen over...? Subsidie bij isoleren woning". Het spreekuur in Castricum (Geesterduinweg 1) is op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en in Bergen (Dreef 1) op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur. Voor een overzicht van alle spreekuren, data en tijden kun je kijken op bknw.nl/agenda. Kom gerust langs, we helpen je graag! Het is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Tijdelijke opvang statushouders in hotels in Bergen en Schoorl

2 april 2024

De druk wordt groter en groter. Inloopavonden voor inwoners gepland.

Vanaf maandag 8 april 2024 vangt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) statushouders op in twee Fletcher hotels in de gemeente Bergen. Het gaat om twintig personen in Hotel-Restaurant Marijke in Bergen en twintig in Hotel-Restaurant Jan van Scorel in Schoorl. Het COA huurt hotelkamers omdat er een groot landelijk tekort is aan opvangplekken. Dit tijdelijke verblijf in de gemeente Bergen is naar verwachting voor in elk geval twee maanden. COA coördineert opvang Het COA heeft in overeenstemming met de Fletcher hotelketen geregeld dat op elke locatie een groep van twintig statushouders wordt opgevangen in tien hotelkamers. Statushouders zijn asielzoekers die het volledige asielproces hebben doorlopen en nu een verblijfsvergunning hebben verkregen. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en dekt alle kosten gedurende deze periode. Op korte termijn Burgemeester Lars Voskuil: “Wij hebben recent van het COA gehoord dat deze twee hotels in onze gemeente worden ingezet voor statushouders. Als gemeente hopen we van harte dat deze tijdelijke noodoplossing op draagvlak van de Bergense samenleving kan rekenen, net zoals bij eerdere opvang het geval was. We zorgen dat omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk worden geïnformeerd en dat hun vragen worden beantwoord en ze hun eventuele zorgen kunnen uiten.” Inloopmomenten Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd over dit tijdelijke verblijf en uitgenodigd voor een inloopmoment. Voor de opvang bij Hotel-Restaurant Jan van Scorel in Schoorl is er een inloopbijeenkomst op woensdag 3 april van 17.00 tot 18.30 uur in De Blinkerd aan de Heereweg 150 in Schoorl. Voor de opvang bij Hotel-Restaurant Marijke in Bergen is er een inloopbijeenkomst op donderdag 4 april van 17.00 tot 18.30 uur in de Ruïnekerk aan de Raadhuisstraat 1 in Bergen. Tekort aan opvangplekken Er is in Nederland nog altijd een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Het Rijk neemt nu meer regie en plaatst statushouders in hotels of andere verblijfsaccommodaties. Ook in andere gemeenten is dat inmiddels gedaan.

Noord-Holland vraagt €12 miljoen voor natuur, klimaat en beperken stikstofuitstoot

5 april 2024

Verplaatsen fietspad Blijdensteinsweg onderdeel van natuurherstelmaatregelen

De Provincie maakt de aanvraag die zij eerder heeft ingediend voor koplopersmaatregelpakketten definitief. Dit zijn projecten waar Noord-Holland op korte termijn mee kan starten en die bijdragen aan het herstel van de natuur, de beperking van stikstofuitstoot, goed zijn voor het klimaat en bijdragen aan de gebiedsprocessen.

Jonge asielzoekers krijgen langer onderdak bij ‘Broekakkers’

29 maart 2024

Opvanglocatie Klein Zwitserland (Schoorl) is er nog niet klaar voor

Op dit moment zitten er zo'n dertig alleengaande minderjarige vreemdelingen (amv's) in Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen. Strikt gezien is die accommodatie echter bedoeld voor recreatie en niet voor wonen. Dat is inmiddels planologisch rechtgezet. Dat blijkt uit de vergunning die (achteraf) is verleend (en gepubliceerd in de gemeentekrant 15 maart).

Vrijwilligersproject Abdijtuinen krijgt financieel steuntje via Provincie NH

29 maart 2024

'Juweeltje van een parklandschap en natuurhistorie', aldus de jury

Deze week is bekend geworden dat dankzij het 'Betrekken bij Groen Fonds', maar liefst 30 bijzondere vrijwilligersprojecten in de prijzen vallen. Een van die projecten is die van d tuingroep van de Adelbertus-abdij in Egmond-Binnen. Programmamanager Nienke Kwikkel: “Wat opvalt zijn de vele aanvragen om plekken dichtbij te ‘vergroenen’, zoals het opknappen van bijzondere stadstuinen of het maken van voedselbosjes. Noord-Hollanders waarderen een natuurlijke leefomgeving enorm en willen daar echt actief aan bijdragen.”

Jubilarissen bij de brandweer in het zonnetje gezet

29 maart 2024

Afscheid Marco Snijders na 25 jaar inzet voor de Egmondse brandweer

Afgelopen weekend vond de Jaarbijeenkomst bij Brandweer Egmond aan Zee plaats. Op deze jaarlijkse avond bedankte postcommandant Daan Molenaar samen met Burgemeester Voskuil en de nieuwe Teamcommandant Anne Judith Storm van Leeuwen de leden van de vrijwillige brandweer voor hun inzet van het afgelopen jaar. Daarnaast worden de afscheidsnemers en jubilarissen even extra in het zonnetje gezet. Dit jaar waren er 6 Jubilarissen en 1 iemand die afscheid nam. De avond werd gestart met een terugblik op de incidenten van afgelopen jaar en een vooruitblik op 2024. Burgemeester Voskuil bedankte de ploeg voor hun inzet van afgelopen jaar en Anne Judith Storm van Leeuwen stelde zich als nieuwe Teamcommandant voor aan de ploeg. Marco Snijders viel in beide groepen. Per 1 Juli 2023 was hij 25 jaar bij de brandweer Egmond aan Zee. Per 1 oktober heeft hij afscheid genomen van de Brandweer. Als langst zittend lid van de post is hij altijd veel betrokken geweest. Door zijn kennis en kunde over het strand en duin en de voertuigen die daarvoor nodig zijn gaf hij veel uitleg over het 4x4 rijden en de aanschaf van de nieuwe voertuigen. Marco ontving een medaille en oorkonde voor het 25 jarig jubileum en een afscheidsmedaille. Jorgen van Amstel, Clemens de Graaff, Maurice Schotvanger, Marcel Gouda en Mark de Vries ontvingen een medaille voor 12,5 jaar brandweer. Deze groep is in 2011 met totaal 9 gestart. Deze 5 brandweermannen zijn bij de brandweer Egmond aan Zee gebleven. Twee zijn verhuisd en nog steeds bij een andere brandweerpost actief. Twee anderen zijn inmiddels gestopt bij de brandweer.

Deltacommissaris getuige bij opening nieuw gemaal ‘De Waardse Dijk’

29 maart 2024

Van belang voor klimaatrobuuste polder

Deze week openden hoogheemraad Klazien Hartog, wethouder Ester Leibbrand samen met de net afgestudeerde Mbo'er Naut van der Zwet van aannemer Beentjes het nieuwe gemaal 'De Waardse Dijk'. De bouw van het gemaal is van belang om de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationskwartier Dijk en Waard mogelijk te maken en tegelijkertijd de polder Heerhugowaard klimaatrobuust te maken. Het nieuwe gemaal ligt op de kruising N242 / N194 en is gebouwd in opdracht van gemeente Dijk en Waard, in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Aannemersbedrijf Gebroeders Beentjes (Uitgeest) heeft het gemaal gebouwd. Klimaatrobuuste polder Binnen het project Klimaatrobuuste polder is het eeuwenoude watersysteem aangepast in kader van de klimaatverandering en de eisen van deze tijd. Het nieuwe gemaal maakt de spooronderdoorgang mogelijk en ook biedt het nieuwe watersysteem ruimte voor de woningbouwontwikkeling in en rondom het stationsgebied. Provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben hier ook een bijdrage aangeleverd. Reden voor deltacommissaris Co Verdaas om een bezoek te brengen aan Dijk en Waard. Tijdens dit werkbezoek ontmoette hij ook bestuurders van Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Dijk en Waard. Deltacommissaris Co Verdaas vertelt hierover: “Ook in de toekomst willen we droge voeten houden. We moeten daarom bij alle ontwikkelingen rekening houden met een steeds grilliger klimaat. Mooi om te zien hoe de gemeente en het waterschap met een nieuw gemaal en andere maatregelen hun verantwoordelijkheid nemen.” Tweede gemaal Het nieuwe gemaal is nodig voor de (her)ontwikkeling van het stationsgebied én om in de toekomst droge voeten te houden in de hele polder Heerhugowaard. Wethouder klimaatadaptatie van gemeente Dijk en Waard, Ester Leibbrand is daarom blij met dit nieuwe gemaal. “Met de klimaatveranderingen en het toevoegen van meer woningen in de polder, is de afronding van dit project heel goed nieuws. Met dit gemaal zijn we voorbereid op de toekomst. We hebben steeds meer te maken met overvloedige regenval en extreme droogte. Naast een nieuw gemaal zijn sloten slim gekoppeld en zijn er wadi’s toegevoegd in de wijk, bijvoorbeeld langs de Zuidtangent. Om meer regenwater te kunnen opvangen. Zo is er in de komende jaren ruimte voor wonen, landbouw en recreatie.” Gemeente Dijk en Waard legt vanaf september 2024 de spooronderdoorgang Zuidtangent aan, bij station Heerhugowaard. De spooronderdoorgang doorkruist een belangrijke waterloop, de Westertocht, die zorgt voor de afvoer van water naar het gemaal aan de Huygendijk. Om ook in de toekomst het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. En die is er nu: gemaal ‘De Waardse Dijk’. Het vernieuwde watersysteem kan het water beter opvangen en vertraagd afvoeren. Hoogheemraad Klazien Hartog van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is tevreden met de ruimte voor water in het gebied: “Door een goede samenwerking vanaf de start en door samen met gemeente te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, is het gemaal en de klimaatrobuuste polder tot stand gekomen. Er is ruimte voor het water van nu en de verwachte hoeveelheden water in de toekomst, hierdoor kan de gemeente verder bouwen aan de ontwikkeling van het stationsgebied. Een mooi voorbeeld van onze goede en vroegtijdige samenwerking voor de inwoners van het gebied!” Krachten bundelen Gemeente Dijk en Waard en HHNK hebben de afgelopen jaren gezamenlijk onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheden op het gebied van extreme neerslag, toenemende droogte, verhoogde kans op wateroverlast en hittestress. Voor de inrichting van het gebied was er ook aandacht voor de woningbouwopgave en daarmee samenhangende infrastructuur. De bouw van het gemaal heeft van planvorming tot uitvoering drie jaar geduurd. Het gemaal en het daarmee waterrobuust maken van de polder is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Terug