Deel

Belangrijkste doel: behoud leefbaarheid van de dorpen

Nu is het moment om in te grijpen

Aanleiding om even verder te praten was het persbericht van KIES Lokaal over de invulling van het Plan Delversduin in Egmond aan den Hoef. Er moeten meer betaalbare woningen komen om de dorpskernen levend te houden.

Erik-Jan Stam doet daarover het woord: ‘Het gaat uiteraard niet alleen om het plan Delversduin; het gaat eigenlijk om alle bouwplannen van de gemeente Bergen. Willen we ervoor zorgen dat de dorpskernen leefbaar blijven en dat voorzieningen op peil kunnen blijven, dan moeten we meer op maat bouwen voor de doelgroepen waar wij als gemeente ook bij gebaat zijn. Dat betekent meer aandacht voor bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen. Als die blijven wegtrekken houden we straks ‘spookdorpen’ over.’

Huizenprijzen stijgen waar je bij staat. ‘Als je nu een (starters)woning zou kunnen kopen, dan is die over twee maanden al weer in prijs gestegen. Dat zou het heel verleidelijk maken om voor meer geld door te verkopen. Misschien niet meteen, maar dan wel op iets langere termijn. In het verleden was er een optie tot koop met premie van de overheid. Die premie werd dan in 10 of 15 jaar uitbetaald en gedurende die tijd mocht je het niet verkopen en ook niet tegen een onbeperkte verkoopprijs. Ik weet niet of dat nu zou werken. Maar er zou wel iets moeten komen waardoor je voorkomt dat huizenprijzen maar blijven stijgen in het tempo dat ze nu doen. Dan wordt deze gemeente helemaal onbetaalbaar.’

Bergen is een van de meest vergrijzende gemeenten is Nederland. Erik-Jan: ‘Als we nu niet ingrijpen en als gemeente meer sturing geven aan wat er wordt gebouwd, dan gaat dat volgens ons ten koste van de leefbaarheid van de dorpen.’

Het veel gebruikte argument (ook van de Provincie) om alleen binnen de bestaande kernen te bouwen zet volgens Erik-Jan geen zoden aan de dijk: ‘Natuurlijk moeten we die opties ook benutten, maar hoe ver denk je dan dat je komt? Dan heb je het hooguit over tientallen woningen per kern. Er is een veel grotere behoefte. In de hele gemeente zijn er circa 5500 woningzoekenden! Die ga je echt niet alleen in de kernen kunnen huisvesten. De omvang van de plannen die er nu zijn, zowel voor de kernen Bergen en Schoorl/Groet als de Egmonden, is gewoon nodig voor het op peil houden van de voorzieningen. Ze moeten alleen wel op de juiste manier worden ingevuld: betaalbaar en bereikbaar. Nu kunnen we daar nog invloed op uitoefenen.’

Foto: Erik-Jan Stam, pleidooi voor betaalbare woningen binnen de hele gemeente om voorzieningen op peil te houden.

Meer 'Politiek':

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Voormalig wethouder, gemeentesecretaris en burgemeester worden gehoord

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor was een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De gemeenteraad is hierop een raadsonderzoek gestart. Hiermee geven we tegelijkertijd gevolg aan de afspraak die de gemeenteraad na de verkiezingen in 2022 heeft gemaakt: het verbeteren van de bestuurscultuur (zoals betere omgangsvormen), het borgen van het ordentelijk handelen van de gemeente en het nemen van verantwoordelijkheid, open en transparant, ook als er dingen niet zo goed gegaan zijn of gaan. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad samen met onderzoeksbureau Necker uitgevoerd. De onderzoekscommissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden. Openbaarheid van het dossier De gemeenteraad van Bergen heeft op 23 mei 2024 besloten om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Na afloop van de wettelijke termijn voor het inbrengen van zienswijzen worden de stukken openbaar, in de praktijk betekent dat vanaf 8 juni 2024. Zo kan iedereen zich voordat de verhoren zullen plaatsvinden een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek. Mocht er een zienswijze worden ingediend tegen de opheffing van de geheimhouding, dan kan er vertraging optreden in het onderzoek. Openbare verhoren De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek afgerond en met instemming van de gemeenteraad besloten over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155c van de Gemeentewet getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. Tijdens de verhoren worden geen conclusies getrokken. Na de verhoren zal de onderzoekscommissie het onderzoeksrapport afronden en delen met de gemeenteraad. De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni 2024. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen en deze zijn openbaar. De getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering; de gemeentesecretaris en de heer L. Voskuil, burgemeester. De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen NH, Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen NH.

Volgende stap in samenwerking op gebied van Toerisme & Recreatie

24 mei 2024

Bergen pakt handschoen op met vijf andere gemeenten in regio Alkmaar

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. Bij het maken van deze visie hebben inwoners, ondernemers en organisaties uit de toeristische sector meegedacht. Zij gaven aan dat toerisme en recreatie soms problemen veroorzaakt, vooral in het hoogseizoen. Dit kan leiden tot problemen met parkeren, verkeer, afval en geluidsoverlast. Met de nieuwe visie willen de gemeenten een betere balans vinden tussen leefbaarheid, economie en natuur door toeristen beter te spreiden. Gemeenten verbinden Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor Regio Alkmaar. Ze zorgen voor een levendige economie, veel voorzieningen en werkgelegenheid. Dit varieert van horeca en winkels tot culturele en sportieve activiteiten. De zes gemeenten willen samen met ondernemers en organisaties toerisme en recreatie verder ontwikkelen. Met de projecten uit de nieuwe toeristische visie willen ze zorgen dat toerisme en recreatie bijdragen aan een goede balans tussen leefbaarheid, economie en natuur. Regionaal trekker toerisme en wethouder Castricum Roel Beems: “Dit biedt kansen voor elke gemeente. De rode draad is de welvaart en het welzijn van de 300.000 trotse inwoners van onze regio en de vele tevreden ondernemers op korte en lange termijn. Dankzij de toeristen kunnen we voorzieningen bieden die anders niet mogelijk waren.” Bijzondere plekken ontdekken Regio Alkmaar heeft veel bijzondere plekken die een bezoek waard zijn. Mooie plaatsen, diverse vrijetijdsvoorzieningen en cultuurhistorische verhalen maken van Regio Alkmaar een prachtige regio. Van Camperduin naar Graft-De Rijp en van Castricum naar het Rijk der Duizend Eilanden. Met 20 km breed en 24 km lang zijn alle natuur- en recreatiegebieden goed met de fiets bereikbaar. Roel Beems: “Door samen te werken in onze regio kunnen wij de bekendheid van onze lokale ‘parels’ vergroten en daarmee bezoekers beter over de regio verspreiden en door het hele jaar heen te trekken. Zo houden we het leefbaar voor zowel inwoners als bezoekers.”

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerp is de Europese verkiezingen op 6 juni

Afgelopen woensdag 22 mei sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet. We stelden hem een aantal vragen over de komende Europese verkiezingen. Harry vroeg hem onder andere de kijkers van FlessenpostTV en de inwoners van Bergen te overtuigen om op 6 juni een stem uit te brengen.

Op de plaats van één villa zouden er 26 zorgappartementen mogelijk zijn

24 mei 2024

Combinatie van wonen en zorg op locatie Bergerweg 2

In een poging om meer zorggerelateerde woningen te creëren wordt aan de raad gevraagd om met een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) in te stemmen met de mogelijke ontwikkeling van 26 zorgappartementen.

Regionale Samenwerking op gebied van Wonen, Bereikbaarheid en Energie verder voortgezet

24 mei 2024

Vervolg op eerste 'Focusagenda' voor bespreking naar de raad

Tijdens de gemeenteraad van 30 mei wordt de voortgang op en het perspectief voor de regionale samenwerking (regio Alkmaar) aan de hand van een 'focusagenda' besproken.

Provincie wil meer de regie in handen bij ontwikkeling gezonde leefomgeving

24 mei 2024

'Keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren'

De provincie gaat gezonde leefomgeving volwaardiger meewegen in haar besluiten en beleid bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat meer aandacht voor de belangen van gezondheid wordt gevraagd. Uit onderzoek blijkt dat ondanks dat milieunormen nauwelijks worden overschreden dit geen garantie biedt voor een gezonde leefomgeving. Ook omwonenden van zware industrie en drukke wegen geven steeds nadrukkelijker aan dat meer naar een gezonde leefomgeving moet worden gekeken. In de Startnotitie Gezonde leefomgeving (pdf, 11 MB) formuleert de provincie een aantal uitgangspunten om gezonde leefomgeving te beschermen en verbeteren. Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde Leefomgeving en Milieu: "We geven in het ruimtelijk beleid van de provincie expliciet het belang aan van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren. Waar zijn woningbouw, recreatie of juist industrie of wegen mogelijk? Een goede ruimtelijke inrichting van Noord-Holland is in het belang van een gezonde leefomgeving van de Noord-Hollanders." De provincie Noord-Holland geeft met de startnotitie mede uitvoering aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport Industrie en Omwonenden. Gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren De provincie geeft in de startnotitie 4 uitgangspunten voor gezonde leefomgeving in beleid. De provincie verankert een gezonde en veilige leefomgeving in haar ambities door schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem bij milieubelastende activiteiten en door blootstelling aan schadelijke stoffen en hinder te verminderen. Daarnaast zet de provincie als bevoegd gezag voor verlening van vergunningen, toezicht en handhaving haar instrumenten optimaal in; dat wil zeggen daar waar de provincie de grootste gezondheidswinst kan behalen. En als wegbeheerder prioriteert de provincie weglocaties om problemen op provinciale wegen op te lossen. Derde uitgangspunt is dat gezonde leefomgeving medebepalend is bij de inrichting van de ruimte. Daarom is het voor de provincie niet vanzelfsprekend dat beschikbare milieuruimte automatisch wordt opgevuld door milieubelastende activiteiten. Als laatste uitgangspunt neemt de provincie een actievere rol in bij de inrichting en ontwikkeling van de ruimte om haar ambities voor een gezonde leefomgeving te realiseren. Zo pakt de provincie meer de regie bij gemeentegrens overschrijdende ontwikkelingen. Gezonde leefomgeving breed toepassen De provincie stemt gezonde leefomgeving af op de verschillende beleidsterreinen, waar de provincie beleid ontwikkelt en uitvoert. Tegelijk met de vaststelling van de Startnotitie Gezonde leefomgeving hebben Gedeputeerde Staten de Nota Uitvoering en Handhaving 2024 – 2027 (pdf, 2 MB) vastgesteld. In deze nota geeft de provincie aan hoe zij haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving maximaal inzet voor het beschermen van een gezonde leefomgeving. De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren deze taken in mandaat namens de provincie uit. De provincie bespreekt met de omgevingsdiensten hoe de ambities uit de Startnotitie Gezonde leefomgeving in praktijk worden gebracht. Daarnaast werkt de provincie op dit moment aan het Actieplan Geluid, dat moet leiden tot minder overlast van wegverkeer op provinciale wegen. Ook blijft de provincie er voor pleiten dat gezonde leefomgeving een betere plek krijgt in wet- en regelgeving van het Rijk en de Europese Unie en dat er normen komen voor piekbelasting in plaats van gemiddelden en voor cumulatie, dat wil zeggen opeenstapeling van verschillende belastende stoffen. Provinciale Staten De Startnotitie Gezonde leefomgeving (pdf, 11 MB) wordt op 24 juni besproken in de Statencommissie Leefomgeving en in juli geagendeerd in Provinciale Staten, die de Startnotitie Gezonde leefomgeving vaststellen.

(Opnieuw) Teleurgestelde inwoners Egmond-Binnen bij presentatie ‘Plan Vitale Kernen’

17 mei 2024

'Heeft het eigenlijk nog wel zin dat ik hier sta?'

'Heeft het eigenlijk nog wel zin dat ik hier sta', begon Els Sentveld van Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen haar betoog bij de Raadsinformatieavond over het Plan Vitale Kernen. 'We zijn nu tien jaar verder en ik heb hier meerdere keren gestaan om een pleidooi te houden, maar ik heb niet het gevoel dat het iets heeft opgeleverd. Dat gevoel bekruipt mij nu ook weer...'

Woningtoewijzing en doorstroming behoorlijk taaie materie

17 mei 2024

Markt is heel stroperig en iedereen blijft zitten waar die zit

Dat de woningmarkt onder druk staat is wel duidelijk. Uit de jaarrapportage van SVNK blijkt dat die nood nog altijd groter wordt: de gemiddelde zoektijd loopt op en er zijn per advertentie honderden reacties. In de gemeente Bergen waren in 2023 ruim 1000 geregistreerde woningzoekenden. Het samenwerkingsverband Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK) doet in de Jaarrapportage Woonruimte verdeling SVNK 2023 verslag van de ontwikkelingen op de sociale huurmarkt in de regio Alkmaar in 2023. De jaarrapportage is de belangrijkste bron van informatie om de vinger aan de pols te houden bij de sociale woonruimteverdeling. Onder de regio Alkmaar vallen de gemeenten Alkmaar, Dijk & Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. In 2023 is in Bergen de nieuwe huisvestingsverordening van kracht geworden. Een belangrijke stap voorwaarts waardoor er meer ruimte voor doorstroomvoorrang is en voorrang voor een extra doelgroep – jongeren tussen 23 en 28 jaar – mogelijk is. Algemene conclusies uit de rapportage: De gemiddelde inschrijftijd is inmiddels ruim 9,1 jaar (2022: 8,8 jaar), waarbij de zoektijd binnen die 9,1 jaar bijna 3 jaar is. Woningzoekenden staan vaak eerst een tijd passief ingeschreven om inschrijfduur op te bouwen en gaan pas daarna actief zoeken. De gemiddelde passieve inschrijftijd is niet gestegen, maar de zoektijd wel, wat duidt op een nog grotere behoefte aan woningen. De gemiddelde slaagkans is 10,1% (2022: 8,8%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van het vorige jaar. Echter, bij de berekening van dit percentage worden ook de direct bemiddelde huurders meegenomen. Het aantal advertenties ten opzichte van vorig jaar is niet gestegen, waardoor de regulier woningzoekende geen hogere slaagkans heeft gehad. De grootste groep woningzoekenden zijn eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen. Van opnieuw verhuurde woningen ging in 2023 60% naar huishoudens met een inkomen onder passend toewijzen grens. Dat is iets minder dan voorgaande jaren, maar het is nog steeds de hoofddoelgroep van de corporaties. Het aantal verhuringen via directe bemiddeling is 25% (2022: 20%). Deze stijging komt door een toename van verhuringen aan statushouders, maar ook omdat meer mensen terugkeerden na renovatie of herstructurering. Met 11% van de verhuringen zijn de vergunninghouders de grootste groep die bemiddeld werd. Het gemiddeld aantal reacties per advertentie is 266 (2022: 220). Op lotingadvertenties is dit zelfs 428 (2022: 368). Voor woningzoekenden met een korte inschrijfduur (veelal jongeren) is dit de enige kans om op korte termijn een woning te kunnen huren. In 2023 is 9.839 keer een woning geweigerd (2022: 9.643). De voornaamste reden hiervoor is dat er niet wordt gereageerd op interessepeiling (2.588 keer). Gemiddeld accepteert de 5e woningzoekende op de lijst de woning. Conclusies specifiek voor de gemeente Bergen: In de gemeente Bergen waren in 2023 om precies te zijn 1.026 actief woningzoekenden (2022: 1.049). Dat is 6% van het totaal aan actief woningzoekenden in de regio Alkmaar (2022: 19.404, 2023: 18.576). Van de in totaal 1.868 verhuringen in de regio Alkmaar vonden 133 verhuringen in de gemeente Bergen plaats. Daarvan kwamen 107 woningzoekenden uit de regio en 26 woningzoekenden van buiten de regio. Woningzoekenden van buiten de regio kunnen ook oud-inwoners zijn. Ten opzichte van 2022 is het aantal verhuringen in de gemeente Bergen in 2023 met 28 verhuringen toegenomen (2022: 105, 2023: 133). De toename is het gevolg van de oplevering van nieuwbouwwoningen en de doorstroming die dit opleverde. In 2023 zijn in de gemeente Bergen 20 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd en verhuurd. In de gemeente Bergen zijn 44 woningen via bemiddeling toegewezen. Voornamelijk vergunninghouders krijgen via bemiddeling een woning (23 verhuringen). Het aantal gehuisveste vergunninghouders bedroeg 62 personen. De druk op de sociale huurmarkt is daarmee onverminderd groot. Nieuwbouw en doorstroomvoorrang helpen om de druk te verminderen. Inzet en sturing op deze thema’s blijft essentieel, zo luidt het rapport.

Onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. Onderwerp van onderzoek zijn de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente Bergen en specifiek de totstandkoming van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en inwonersinitiatief Het Bijzondere Huis. De commissie heeft het vooronderzoek afgerond en vervolgt het onderzoek met drie openbare verhoren. De verhoren zijn het sluitstuk van het onderzoeksproces; de commissie hoopt nog voor de zomer het rapport op te leveren aan de gemeenteraad. In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor was een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De gemeenteraad is hierop een raadsonderzoek gestart. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad samen met onderzoeksbureau Necker uitgevoerd. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden. Openbare verhoren De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek nu afgerond en heeft besloten over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155a van de Gemeentewet ook getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording en om lessen te leren. De verhoren zijn gericht op de totstandkoming van de intentieovereenkomst. De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni 2024. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen en zijn openbaar. Openbaarheid van het dossier De gemeenteraad van Bergen is voornemens om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Als de raad daartoe besluit op 23 mei a.s. dan worden de stukken openbaar na de wettelijke termijn van twee weken. Dat betekent dat na 8 juni a.s. de stukken in principe openbaar worden gemaakt. In de overweging van de onderzoekscommissie weegt het belang van openbaarheid zwaarder dan de belangen die uit de stukken nog kunnen voortkomen voor de gemeente Bergen, zeker nu de stukken onderwerp zijn van onderzoek. Op basis van de stukken, onder meer een juridisch advies en de getekende intentieovereenkomst, kan iedereen zich voordat de verhoren zullen plaatsvinden een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek.

Architect voor (ver)nieuwbouw De Schulp is bekend

15 mei 2024

Best passende plan van de bureaus op de shortlist was van BRTArchitecten

Na het doorlopen van een architectenselectie is de opdracht voor het ontwerp voor de (ver)nieuwbouw van dorpshuis De Schulp, sportzaal, gezondheidscentrum en herinrichting buitenruimte gegund aan BRTArchitecten. Ons college heeft hier op 4 april toe besloten. Proces Vanaf januari 2024 is uit een longlist van 16 architectenbureaus een shortlist met 6 architectenbureaus samengesteld. Van de shortlist hebben drie architectenbureaus een offerte ingediend. Op basis van die offerte wordt de opdracht gegund aan BRTArchitecten. Hun visie over maatschappelijke betrokkenheid sluit goed aan bij het project de Schulp. Daarnaast scoorde BRTA als beste op de prijs-kwaliteitverhouding. Planning Tot aan het einde van het jaar wordt in samenspraak met het dorp, stichting Dorpshuis Egmond- Binnen en inwoners van Egmond-Binnen een ontwerp gemaakt voor de nieuwe Schulp. Dit gaat om een ontwerp voor het dorpshuis, de sportzaal, een gezondheidscentrum en de buitenruimte. Later dit jaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst.

Gemeente kiest voor samenwerking met Open Dutch Fiber voor glasvezelaansluitingen

17 mei 2024

Het college van B&W van Bergen heeft een besluit genomen over de digitale infrastructuur binnen onze gemeente. Na onderhandelingen en een afronding van de eerste fase van het glasvezelproject door Open Dutch Fiber (voorheen E-fiber), is besloten de samenwerking een vervolg te geven. Deze samenwerking is gericht op de realisatie van glasvezelaansluitingen in alle woningen binnen de gemeente Bergen. Deze worden gratis aangeboden aan onze inwoners. Tijdens de uitvoering houden we toezicht op de werkzaamheden om de kwaliteit en veiligheid te garanderen. Er wordt speciale aandacht besteed aan het kwalitatief herstellen van de openbare ruimte. Achtergrond en Samenwerking Open Dutch Fiber heeft in de afgelopen twee jaar een significante bijdrage geleverd aan de digitale bereikbaarheid van onze gemeente door het commercieel aanleggen van een glasvezelnetwerk. Nu het hoofdnetwerk voltooid is, zien zij een kans om een stap verder te gaan: het kosteloos aansluiten van alle woningen op dit netwerk. Dit initiatief, hoewel commercieel van aard, ondersteunt onze visie om elke inwoner toegang te bieden tot snel en betrouwbaar internet, wat onmisbaar is in onze hedendaagse samenleving. Als gemeente zijn we geen opdrachtgever in dit project, maar we erkennen het belang van het faciliteren van digitale toegang voor onze burgers zonder enige rolvermenging. Besluitvorming Wij hebben besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Open Dutch Fiber aan te gaan. Waarbij alle kosten voor projectmanagement, toezicht en degeneratie van straatwerk worden betaald door de aanbieder Open Dutch Fiber. Wetgeving De aanleg van telecomnetwerken wordt gedoogd volgens de Telecomwet. Dit betekent dat de aanleg van een glasvezelnetwerk niet geweigerd kan worden. Dit zou kunnen impliceren dat er in de komende jaren nog meer glasvezelnetwerken in de openbare ruimte worden aangelegd. Uitvoering en planning De samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort ondertekend en is voor 1 jaar, waarna de uitrol van de aansluitingen in 2024 verder zal plaatsvinden. Inwoners beslissen zelf of ze het glasvezelnetwerk gebruiken en of ze willen overstappen naar Open Dutch Fiber.

Ruim 1 miljoen euro voor waterrecreatie en pleziervaart in Noord-Holland

17 mei 2024

Ruim 1 miljoen euro voor waterrecreatie en pleziervaart in Noord-Holland De provincie stelt in 2024 ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor allerlei soorten initiatieven rondom waterrecreatie. Vanaf medio mei kan subsidie worden aangevraagd. Noord-Holland is heel divers en zo ook de projecten die in aanmerking kunnen komen: schoonmaakacties rondom zwemplekken, het aanleggen van een kanopassage of het verduurzamen van de watersportfaciliteiten en de pleziervaart. Vanaf medio mei kan subsidie worden aangevraagd. ‘Als je aan Noord-Holland denkt, denk je aan water. Met zoveel sloten en plassen is waterrecreatie onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Noord-Holland. Als provincie koesteren we dat en ondersteunen wij initiatieven die daar een bijdrage aan leveren.’, aldus gedeputeerde Recreatie en Toerisme Esther Rommel. Afgelopen jaren heeft de provincie diverse ontwikkelingen op het water en langs de kant financieel gesteund, zoals rolstoeltoegankelijke steigers, laadpalen voor elektrische bootjes, het opleiden van vrijwilligers tot sluisbedienaren en het verbinden van vaarwegen zodat recreanten lange tochten kunnen maken. Allemaal leveren ze een bijdrage aan het toegankelijk en aantrekkelijk houden van de wateren in de Noord-Holland. Subsidie aanvragen Organisaties en overheden kunnen bij de provincie subsidie aanvragen. Elke regeling kent een eigen aanvraagperiode en voorwaarden, lees in het Subsidieloket er meer over.

Europese Verkiezingen werpen hun schaduw vooruit…

17 mei 2024

Commissaris Van Dijk roept op om te gaan stemmen

Op donderdag 6 juni 2024 is het al zover. Voor de tiende keer mogen Nederlanders hun stem uitbrengen voor Europa. Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, roept iedereen op te gaan stemmen.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw in buitengebied

10 mei 2024

Maar er zijn nog altijd (flinke) beperkingen in bijvoorbeeld BPL-gebied

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 zo'n 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. De provincie wil gemeenten daarnaast meer mogelijkheden geven om woningen te bouwen aan de randen van bestaande bebouwing. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. De provincie past een aantal regels aan die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied.

Kennemer Wonen licht toewijzingsbeleid in sociale huursector toe tijdens RIA

3 mei 2024

Kennemer Wonen presenteert SVNK-rapport over 2023 tijdens RIA

Het is niet altijd voor iedereen even duidelijk waarom iemand wel/geen huurwoning in de sociale sector krijgt toegewezen en waarom het vaak zo lang duurt. Tijdens de Raadsinformatieavond (RIA) van 16 mei geeft Kennemer Wonen een toelichting over de toewijzingssystematiek binnen de Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK).

Plan ‘Aanpak Vitale Kernen’ binnenkort in Raadsinformatieavond

3 mei 2024

Donderdag 16 mei, 19.30 uur in De Beeck

Er is al het nodige te doen geweest over het Plan Aanpak Vitale Kernen. Uit onderzoek zou duidelijk moeten worden wat het best gedaan kan worden om de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet 'leefbaar' te houden. Ook voor de langere termijn.

Zeven bouwprojecten bij vijf gemeenten versneld van de grond dankzij steun van het Rijk

10 mei 2024

Buurgemeente Dijk en Waard kan daardoor ruim 1200 woningen bouwen

In totaal ontvangen zeven Noord-Hollandse woningbouwprojecten uit vijf gemeenten een bijdrage van het Rijk om sneller te kunnen bouwen. Dat betekent zo'n 3400 woningen die aan de woningvoorraad in Noord-Holland kunnen worden toegevoegd.

Wethouder Briët op werkbezoek bij eigen plan ‘Groen in de Buurt’

3 mei 2024

Met de bewoners uit de Jacob Glasstraat, Egmond aan Zee

De bewoners van de Jacob Glasstraat in Egmond aan Zee pakten de kans aan om in het kader van het project 'Groen in de Buurt' van de gemeente Bergen gezamenlijk een groenplan te maken voor hun verwaarloosde straatje en plantsoen. Het plan werd goedgekeurd en inmiddels zijn de eerste stappen gezet met het budget dat zij hebben gekregen van de gemeente. Alles is eruit gehaald door Firma Jan Hes, bio border pakketten zijn besteld bij Kwekerij Maatwerk in Heiloo en binnenkort gaan de bewoners aan de slag met het planten van maar liefst 900 plantjes. Wethouder Ernest Briët kwam samen met de gebiedsregisseur een kijkje nemen en sprak met de initiatiefnemers. 'Voor het eerst doen we iets samen in het straatje; we hebben nu een appgroep, we komen samen om plannen te maken, we vieren zelfs samen Koningsdag en we kijken uit naar een prachtige groene, vlinder- en bij vriendelijk straatje. Wij hopen ook dat er geen fietsen meer doorheen sjezen, zeggen de initiatiefnemers. 'Het is fantastisch dat de gemeente Bergen ons deze mogelijkheid biedt en we hopen dat andere straten in Egmond aan Zee ons voorbeeld volgen. Zo wordt ons dorp nog mooier'. Wethouder Briët was positief verrast over de grootte van het Groenplan. 'Fantastisch dat iedereen meedoet en de oppervlakte daardoor groot is. Dan gaat de hele straat er in een keer prachtig uitzien'. Hij komt graag het laatste plantje planten. Tekst en foto Caro Bonink

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: ‘Er kan wel een tandje bij als het gaat om realiseren woningen’

26 april 2024

'Samen blijven zoeken naar manieren om woningbouw te versnellen'

In zijn weblog schrijft Gedeputeerde Jelle Beemsterboer over zijn drang om meer snelheid in de realisatie van woningen (en bouwplaatsen) te creëren. Mijn collega’s bij de provincie, maar ook gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven werken hard om snel nieuwe woningen te bouwen. Er wordt veel in gang gezet, maar er kan wat mij betreft altijd nog een tandje bij. Voor de vele mensen die wachten op een woning in onze provincie kan het niet snel genoeg gaan.

Gerichte aanpak voor grotere verkeersveiligheid

26 april 2024

Provincie wil daling verkeersslachtoffers met gerichte aanpak

De provincie wil met haar verkeersveiligheidsplan de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030. In 2023 overleden in Nederland 684 mensen in het verkeer. In de provincie Noord-Holland waren 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in de provincie reed op de fiets (Bron: CBS). Over meerdere jaren gezien blijft het aantal verkeersslachtoffers ook in Noord-Holland te hoog. Naast de dodelijke slachtoffers raken er elk jaar meer dan 2.000 mensen ernstig gewond in het Noord Hollandse verkeer (Bron: SWOV). De provincie wil met het verkeersveiligheidsplan (pdf, 6 MB) de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030. Het uiteindelijke doel blijft 0 slachtoffers in 2050. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Het aantal verkeersslachtoffers in Noord-Holland blijft te hoog. Ieder slachtoffer is er één te veel en zorgt veel verdriet bij families en vrienden. Door ons juist te richten op die plekken en groepen waar het risico op een verkeersongeval het grootst is werken we elke dag gericht aan een daling van het aantal slachtoffers. We doen dat samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en politie.” Gerichte aanpak In het verkeersveiligheidsplan van de provincie worden de inspanningen gericht op locaties en groepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in kennis en data om deze manier van werken mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan de veilige inrichting van de provinciale wegen en met subsidies wordt geïnvesteerd in veilige gemeentelijke wegen en verkeerseducatie. Met de politie wordt gewerkt aan gerichte handhaving op snelheid, rijden onder invloed en afleiding in het verkeer. Ouderen en fietsers Ouderen en fietsers blijven de kwetsbare groepen in het verkeer: zij krijgen in de plannen daarom extra aandacht. Bijvoorbeeld door verkeerseducatie op scholen en ondersteuning van het programma doortrappen zodat ouderen veilig kunnen blijven fietsen. Ook wordt er samen met gemeenten geïnvesteerd in het netwerk van doorfietsroutes, waar alle soorten fietsers comfortabel en vooral ook veilig langere afstanden kunnen afleggen op de fiets.

Fietsersbond: Omdenken voor de mobiliteitsvisie van Bergen nodig

29 april 2024

Bijeenkomst 4 mei, 14.30 uur bij PostaanZee

Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos? Hoe kan het dat we op een knopje moeten drukken als we de straat over willen steken? En waarom reizen we steeds sneller, maar komen we geen seconde eerder thuis? Van files tot fietssnelwegen, van drempels tot deelauto’s: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. In dit boek gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en laten zien dat een heel andere inrichting mogelijk is. In onze bijeenkomst op 4 mei om 14.30 uur in POstaanZee in Egmond aan Zee gaan we na hoe de uitgangspunten van dit boek als inpiratie kunnen dienen voor de mobiliteitsvisie van de gemeente Bergen Het belang van voetgangers en fietsers staat voor ons voorop. We leveren ideeën aan voor de mobliteitsvisie. De ruimte die overblijft is voor de auto. Dit vergt zoals Verkade en te Brömmelstroet overtuigend aantonen een vorm van omdenken: niet meer de auto als uitgangspunt maar het langzaam verkeer. Dit is ook heel praktisch. Hieronder wat voorbeelden:  Voorrang voor fietsers op hoofdroutes (Hoflaan/Komlaan (Nieuwe rotonde Sportlaan/Laanweg).  In de bebouwde kom overal maximaal 30 km per uur (Herinrichting straten, handhaving).  Auto parkeren op transferia. Geen nieuwe autoparkeerplaatsen in de kernen en bij het strand.  Autovrije centra in Bergen (Ruïnekerk), Schoorl (Centrum Heereweg), Egmond a/d Hoef (Slotweg).  Aanpak onveilige oversteekplaatsen en kruisingen (Rotonde Bergerweg/Van Bladeren weg; Egmonderstraatweg/Delverspad; N512/Heereweg)  Geen paaltjes op fietspaden.  Behoud en uitbreiding recreatieve fietsnetwerk in de duinen: geen afsluiting Bleijdensteinseweg  Ontmoedigen sluipverkeer op polderwegen, fietsvriendelijker maken van wegranden.  Bewaakte fietsenstallingen in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Hierna bereikbaarheid van de nieuwe fusielocatie van de 3 Egmondse Voetbalverenigingen aan de Hogedijk in Egmond Binnen. Dit zal kort worden ingeleid door Rienk van der Meer van de Gemeente Bergen waarna we in groepen plannen voor een goede bereikbaarheid gaan bedenken. Programma 1. Fietstocht naar Post aan Zee, Egmond aan Zee; 2. 14:30 Aankomst en welkom; 3. Het recht van de snelste ter diskussie (Kees Bakker, Landelijke Fietsersbond); 4. Ideeën voor de mobiliteitsvisie; 5. Vervoer van en naar de nieuwe voetbalclub.(Rienk van der Meer, Gemeente Bergen); 6. Wat vind de gemeente Bergen (Wethouder Verkeer en Vervoer Ernest Briët); 7. Afronding (17.00). Komt u op de fiets dan kunt u samen met een Fietsersbond lid naar Post aan Zee fietsen. Tijdens de fietstocht krijgt u uitleg over verschillende mobiliteitssituaties. gaan we de ideeën voor de mobiliteitsvisie toepassen op een concreet voorbeeld: de  Schoorl:  Bergen:  Egmond aan Zee: vertrek om 13.00 uur vanaf het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. vertrek om 13.30 uur vanaf het Plein in Bergen vertrek rondje Egmond 13.30 uur vanaf Post aan Zee. Handig voor de organisatie is als u zich vooraf aanmeldt voor evenement en fietstocht via een mail aan [email protected] Namens Fietsersbond Bergen

Vleermuis- en vogelonderzoek als voorwerk voor goede isolatie

19 april 2024

Goed isoleren begint bij vooronderzoek naar beschermde dieren

Er is veel aandacht voor het (goed) isoleren van woningen, maar daar gaat eigenlijk nog een stap aan vooraf: een vleermuis- en vogelonderzoek.

Groeiende groep inwoners voor gemeentelijk vuurwerkverbod

19 april 2024

Meerderheid lokale politiek ziet verbod graag in combinatie met centraal vuurwerk in de kernen

Steeds vaker en steeds luider zijn er geluiden te horen van mensen die het liefst een algeheel vuurwerkverbod zouden willen. In december was er een enquête van het ANP, NH Nieuws hield een enquête via De Peiling, EenVandaag hield een peiling, in maart was er een enquête van het NHD. In deze enquêtes is in het algemeen een stijgende lijn te bespeuren van een verbod op vuurwerk, met een optie voor een centraal vuurwerk per kern bijvoorbeeld. Voor Flessenpost uit Bergen-collega Rob van de Pas reden om daar eens in te duiken.  

Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen dringt bij gemeenteraad en college aan op (ook) bouwen in zuid

16 april 2024

Bouwen op Adelbert-terrein prima, maar Egmond-Binnen zuid kan sneller, is groter en moet ook

In een tekstuele aanvulling op het Plan Vitale Kernen (eigenlijk brandbrief) probeert het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen gedaan te krijgen dat het college en de raad ook Egmond-Binnen zuid meenemen in het kader van het Project Vitale Kernen.

‘Poort van Egmond’ komt opnieuw boven drijven…

16 april 2024

Provincie vraagt subsidie aan bij het Rijk, maar gemeenteraad beslist over komst

Nadat vorig jaar zomer de 'Poort van Egmond' al eens ter sprake kwam is dat nu wederom het geval. Het plan van de Provincie is om ter hoogte van de 'Blauwe Paal' een natuurbrug te maken, vanaf de Lange Plas richting het zuiden over de Egmonderstraatweg heen.

Hergebruik De Lange Plas in overleg met betrokkenen en dorpsvereniging

19 april 2024

Ligt wel binnen de begrenzing van Natuurnetwerk Nederland

De gemeente is eigenaar van de velden De Lange Plas waar voetbalclub Egmondia gevestigd is. Egmondia is na de fusie opgegaan in VV Egmond en deze verhuist straks naar het nieuwe complex aan de Hogedijk, waarbij de huidige velden achterblijven. De velden vallen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De zoektocht naar toekomstige inrichting en gebruik van dit perceel zal plaats gaan vinden in nauwe afstemming met betrokken partijen, waaronder de dorpsvereniging en PWN. Hiervoor wordt door het college een procesvoorstel opgesteld. Dat proces (herbestemming De Lange Plas) staat los van het onderzoek naar het borgen van de sportieve evenementen die de oude voetbalvereniging op deze gronden faciliteerde. Dat aan de gemeenteraad toegezegde onderzoek en bijbehorende keuzen worden meegenomen in de besluitvorming rondom de bouw van een nieuw sportcomplex aan de Hogedijk. Het is uiteindelijk aan de raad om een besluit te nemen over de definitieve invulling van zowel dat proces als ook straks het gebruik van de vrijkomende gronden.

Provincie Noord-Holland controleert op PFAS in aangewezen zwemwaterlocaties

19 april 2024

Bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties

De Provincie NH gaat bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties metingen naar PFAS laat uitvoeren door de drie waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die onder meer voor schoon en gezond oppervlaktewater in onze regio verantwoordelijk is. Deze metingen geven beter zicht op de concentratie van PFAS en eventuele gezondheidsrisico’s.

Waar is de fietsenstalling bij de supermarkt in Egmond aan Zee gebleven?

19 april 2024

Fietsersbond wil de verdwenen fietsenstallingen graag terug

Bewoners en bezoekers van Egmond aan Zee zijn uiteraard blij met een supermarkt in de Voorstraat. Waar ze niet blij mee zijn is het tekort aan fietsenstallingen. Dat laat de Fietsersbond weten.

Ongeveer duizend verkeersborden gaan verdwijnen

16 april 2024

Minder borden, meer overzicht...

In 2024 en 2025 worden er in de gemeente Bergen ongeveer duizend verkeersborden verwijderd, te beginnen in de Egmonden en de kern Bergen. Dit gebeurt na een onderzoek waaruit blijkt dat veel borden eigenlijk niet nodig zijn. Teveel verkeersborden maken de wegen onduidelijk en kunnen zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen. Door het verwijderen van de verkeersborden wordt het verkeer overzichtelijker en veiliger. Door overbodige borden te verwijderen verbetert tegelijkertijd de leefomgeving en wordt de gemeente dus ook weer mooier. Ook scheelt het tijd en geld wat anders nodig is voor het onderhoud en schoonmaken van verkeersborden. Werkzaamheden in twee fasen Het controleren en verwijderen gebeurt in twee fasen. Dit jaar start de gemeente in de Egmonden en Bergen. Volgend jaar worden de borden in Schoorl aangepakt. De verkeersborden die blijven staan worden schoongemaakt en gerepareerd als dat nodig is. De borden die blijven staan, komen direct in een systeem te staan. Zo kan de gemeente beter bijhouden welke verkeersborden er in de gemeente staan en wanneer deze onderhoud nodig hebben. Duurzaamheid Goede verkeersborden worden bewaard. Die kunnen later opnieuw worden gebruikt als er ergens anders een bord kapot gaat. Soms kunnen de borden ook opnieuw worden beplakt, zodat ze ergens anders weer gebruikt worden. Als er een verkeersbord moet worden vervangen, wordt hiervoor een bord van bio composiet gebruikt.

Subsidie voor inwoners voor meer groen en opvangen van regenwater

16 april 2024

Gaat vooral om maatregelen voor betere waterbeheersing

Vanaf nu biedt de gemeente Bergen een subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groen dak, het afkoppelen van een regenpijp of het verwijderen van tegels om plaats te maken voor groen. Aanpassen aan het klimaat Er zijn steeds vaker hevige regenbuien en langere periodes van droogte. We passen de inrichting van onze leefomgeving hierop aan. Dat is klimaatadaptatie. Het is belangrijk dat inwoners hieraan meedoen. Door bijvoorbeeld tegels in de tuin te vervangen voor groen. Tweederde van de grond in de gemeente is namelijk van inwoners. Alleen samen kunnen we dus het verschil maken. Met de subsidie klimaatadaptatie ondersteunt de gemeente inwoners bij deze aanpassingen. Meer groen en meer opvang van water De subsidie Klimaatadaptieve maatregelen kan worden aangevraagd voor vier verschillende maatregelen: • Een groen dak of een blauw dak voor het opvangen van water; • Minder tegels en meer groen in uw tuin; • Regenwater afkoppelen van het riool; • Regenwater opvangen en gebruiken in en om het huis. De subsidie kan voor meerdere maatregelen tegelijk worden aangevraagd. Aanschaf en aanleg De subsidie is voor de kosten van de aanschaf en aanleg van de maatregelen. De aanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze staan in de Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen en zijn na te lezen op de website http://klimaatplein.bergen-nh.nl/subsidies. Aanvragen subsidie De aanvraag voor de subsidie klimaatadaptatie gaat via Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Ga naar http://klimaatplein.bergen-nh.nl/subsidies voor de link naar het aanvraagformulier.

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen: ‘Heel blij van ontwerp De (nieuwe) Schulp’

12 april 2024

Woningbouw blijft schuren in Egmond-Binnen

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) bleek maar weer eens hoezeer het uitblijven van (grotere aantallen nieuwe) woningen de gemeenschap bezig houdt. Maar er zijn wel degelijk zaken waar ze wel blij van worden in Egmond-Binnen en bij de VDEB. Een dat is de nieuwe Schulp.

Bestemmingswijziging Hoeverweg 8A gaat als hamerstuk verder naar de raad

12 april 2024

Maar toch een kleine 'winstwaarschuwing' van GroenLinks

Het was geen verrassing dat de bestemmingswijziging voor Hoeverweg 8A zonder slag of stoot door kon naar de raad van 25 april.

‘Armoedebeleid’ staat in de steigers, maar nog veel werk te doen

12 april 2024

Wethouder wordt 'manager in happiness'?

Tijdens de Algemene Raadscommissie bleek dat niet voor iedereen even duidelijk was wat gevraagd werd met betrekking tot het 'armoedebeleid'. Dat bracht wethouder Marco Wiesehahn ertoe om al tijdens de eerste termijn meteen wat extra uitleg te geven.

Staatssecretaris Van der Burg op bezoek bij Bergense en Egmondse opvanglocaties

5 april 2024

Langs bij Hotel Nassau, Bergen aan Zee en Broekakkers, Egmond-Binnen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) bracht woensdag een bezoek aan Hotel Nassau in Bergen aan Zee, sinds eind februari een gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook ging hij langs bij Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen, waar sinds oktober vorig jaar 30 amv’s worden opgevangen. Burgemeester Lars Voskuil en wethouders Marco Wiesehahn en Yvonne Roos-Bakker begeleidden de staatssecretaris. Aanleiding van het bezoek was dat het er in de gemeente Bergen relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en het draagvlak onder inwoners erg groot is. Ook is er grote bereidheid bij de gemeente en onder de inwoners om asielzoekers op te vangen. In gesprek met vluchtelingen Het werkbezoek van staatssecretaris Van der Burg startte bij Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Daar kreeg hij, naast uitleg over de aanpak van de gemeente Bergen, een rondleiding en ging hij met een aantal Oekraïense bewoners in gesprek. Vervolgens bezocht hij de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in Egmond-Binnen. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verloopt soepel in deze gemeente. Op dit moment verblijven er 443 verspreid over de verschillende kernen. De opvang vindt plaats bij particulieren en in gemeentelijke opvanglocaties. Hotel Nassau is sinds kort hiervoor in gebruik en de grootste opvanglocatie. Zoektocht naar geschikte locaties Voor de opvang van asielzoekers is de gemeente continu op zoek naar geschikte opvanglocaties. En dat is best een uitdaging. “Volgens de Spreidingswet moeten er 185 asielzoekers in de gemeente Bergen worden opgevangen. De gemeente Bergen is daar zeker toe bereid, maar het is lastig om geschikte opvanglocaties te vinden. Dat komt onder andere door ruimtelijke regelgeving. Planologische medewerking door Rijk en Provincie aan mogelijke locaties die nu nog beperkingen kennen, eventueel tijdelijk, zou helpen”, aldus burgemeester Lars Voskuil. Wethouder Marco Wiesehahn gaf daarnaast aan dat de praktijk leert dat we de zorg- en onderwijsopgave voor deze groep niet moeten onderschatten. “De instroom van deze groepen naar regulier onderwijs en werk staat of valt met een goede geestelijke gezondheid en afdoende beheersing van onze taal. Die opgave is groter dan we veelal denken.” Volgens de wethouder is het daarom belangrijk dat het Rijk het COA én gemeenten financieel in staat stelt ook die extra opgave goed op te vangen.

Terug