UPDATE: Met kleine meerderheid kiest de raad eieren voor haar geld in plan voor Limmerweg 7

Bestuurlijke continuïteit staat voorop

UPDATE: Met kleine meerderheid kiest de raad eieren voor haar geld in plan voor Limmerweg 7

Een aantal partijen had de grootst mogelijke moeite met het Bestemmingsplan Limmerweg 7 in Egmond-Binnen. Ondanks dat er wel aanvullende onderzoeken waren gedaan, zoals al in 2019 gevraagd door de raad, zag een deel van de raad het niet zitten in de resultaten daarvan. Uiteindelijk passeerde het plan met een nipte meerderheid (11 voor, 9 tegen) om te voorkomen dat de gemeente ‘nat’ zou gaan bij de Raad van State omdat er geen duidelijke argumentatie onder lag om het plan na de gewekte verwachtingen nu nog te weigeren.

Vooral de invulling van het verkeersonderzoek liet echter volgens een aantal partijen te wensen over, zoals ook al duidelijk was geworden bij de Algemene Raadscommissie. ‘Zeker als je de doorlooptijd van zeker twee jaar in aanmerking neemt. Dan kunnen we wel een bepaalde verwachting hebben gewekt bij de ondernemer in de eerdere besprekingen, maar wij worden in ieder geval niet blij van hetgeen er nu ligt’, aldus onder meer Partij Ons Dorp. ‘Er zou maar een heel klein percentage toename van verkeersbewegingen zijn, maar hoe weet u dat als er helemaal geen nulmeting is geweest’, aldus Michiel van den Busken.

Wethouder Briët nam op het onderwerp verkeer even de honneurs waar voor wethouder Roos en concludeerde ‘dat er sprake zou zijn zijn van slechts 8 tot 10 verkeersbewegingen per dag meer…Dat is eigenlijk verwaarloosbaar.’ Wel gaf Briët aan dat met de op handen zijnde Mobiliteitsvisie (die eerder op de avond als hamerstuk werd aangenomen) er mogelijk aanvullende informatie zou kunnen komen over de verkeersveiligheid van de Limmerweg als geheel. ‘Maar vooralsnog is er voor ons als college, naar aanleiding van deze bedrijfsontwikkeling geen aanleiding voor extra maatregelen.’

KIES Lokaal, Ons Dorp en Fractie Bruin waren tegen het plan, maar dat was onvoldoende aangezien de rest toch maar koos voor de bestuurlijke continuïteit. En dus ging het plan zonder aanpassingen door de raad en kan de ondernemer verder.


Eerder gepubliceerd:

Het was al met al voor de raadsleden een nog een lastig ‘Emonds’ avondje zo voor Hemelvaartsdag. Na een moeizame acceptatie (waarschijnlijk) van het Plan van Aanpak Vitale Kernen volgde een minstens zo moeizame discussie over de bouwplannen voor Limmerweg 7 in Egmond-Binnen voor een bedrijfswoning en een bedrijfshal.

Pikant detail is dat hier dus wel gebouwd gaat worden in zogenaamd Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Dat was in ieder geval een van de bezwaren die de Stichting Behoud Historisch Landschap Bergen aandroeg bij haar inspraak. Dat was ook wel een vraag die leefde bij meerdere partijen: hoe kan het dat hier wel gebouwd kan worden in BPL en dat kan dan niet voor een bouwplan in Egmond-Binnen zuid, vroegen onder meer CDA, D66, PvdA en KIES Lokaal zich af.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker maakte daar direct korte metten mee: ‘In een BPL mag je alleen per definitie geen woningen bouwen. Al het andere – dus zoals hier een bedrijfswoning en/of een bedrijfshal – mag wel, mits de kernwaarden niet worden aangetast. Dat heeft de Provincie hier beoordeeld en die gaat ermee akkoord.’

Maar er waren mee bezwaren en insprekers. De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB), een omwonende aan de Limmerweg en de firma Van Dam zelf. Maar die laatste had uiteraard geen bezwaren; die pleitte voor het hele plan.

Verkeersveiligheid

In grote lijnen waren de belangrijkste bezwaren terug te voeren op verkeersdruk en verkeersveiligheid en mogelijke precedentwerking. Op die eerste twee onderwerpen vonden de insprekers gehoor bij de raadsleden. ‘Daar moet meer aandacht aan worden gegeven om te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan’, aldus onder meer Froukje Krijtenburg (Groen Links). Die partij zou ook wel graag zien of de plannen nog wat extra op duurzaamheid getoetst zouden kunnen worden, want ‘daar lijkt inmiddels wel wat meer te halen dan in dit plan staat aangegeven’, aldus Krijtenburg. Die vraag nam de wethouder mee voor verder onderzoek. Ons Dorp pleitte voor de inrichting van een agrarisch bedrijventerrein ergens op een andere plaats. ‘De verwerking van de bollen hoeft in de regel niet per se op dezelfde plaats te gebeuren als waar de gewassen geteeld worden’, aldus Cor Kraakman. ‘Dan zou dit bouwplan helemaal niet nodig zijn.’ Daar dacht de rest anders over.

Om een lang verhaal kort te maken: enkele jaren geleden had de raad al min of meer akkoord gegeven op het plan, mits er nog wat zaken zouden worden aangevuld. Bovendien ligt dit plan in een – door de Provincie aangewezen – zogenaamd bollenconcentratiegebied. ‘Dat schept verwachtingen en we kunnen eigenlijk niet anders dan instemmen met dit plan nu aan de verdere voorwaarden is voldaan. Zij het dat er nog wel goed gekeken moet worden naar die verkeersveiligheid’, aldus de VVD. Zo dachten er meer over.

Het ging allemaal niet zo van harte, maar ook hier was eigenlijk geen goed alternatief voorhanden. Niet doorgaan zou ongetwijfeld een schadeclaim van de ondernemers betekenen, gezien de toezeggingen. ‘Bestuurlijk continuïteit staat dan voorop’, aldus de wethouder.

Ook dit plan gaat als bespreekstuk naar de raad, maar zal verder weinig hinder ondervinden.

Foto 1 (redactie): Wethouder Briët zag namens het college vooralsnog geen (extra) problemen op de Limmerweg met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Foto 2 (redactie): Wethouder Yvonne Roos-Bakker pleit voor bestuurlijke continuïteit bij het plan Limmerweg 7 in Egmond-Binnen.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

UPDATE: Met kleine meerderheid kiest de raad eieren voor haar geld in plan voor Limmerweg 7 UPDATE: Met kleine meerderheid kiest de raad eieren voor haar geld in plan voor Limmerweg 7