Deel

Hoogheemraadschap (HHNK) subsidieert klimaatprojecten in de regio

HHNK biedt voor tweede keer 500.000 euro aan steun

Hoogheemraadschap (HHNK) subsidieert klimaatprojecten in de regio

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft aan zes projecten in zes verschillende gemeenten subsidies verleend uit de Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN)regeling. Ook in deze regio is een project aangemeld vanuit Castricum.

Via deze regeling kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Voor deze zogenoemde KAN-regeling heeft HHNK een totaalbedrag van 2 miljoen euro gereserveerd. Tijdens de eerste openstelling is al voor € 500.000,- subsidie aan gemeenten verleend. In deze tweede openstelling verleent het hoogheemraadschap opnieuw een subsidiebedrag van € 500.000,- aan de zes projecten.

Wateropslag
De subsidies zijn verleend aan uiteenlopende projecten zoals het klimaatadaptief herinrichten van wegen en wijken, het aanleggen van waterbergingen, het verbeteren van de waterafvoer en wateropslag onder een hockeyveld. De projecten zijn ingediend door de gemeenten Castricum, Purmerend, Heemskerk, Schagen, Hollands Kroon en Hoorn. HHNK is van plan om begin 2024 de KAN-regeling opnieuw open te stellen.

Samenwerking
Het klimaat verandert en dat merken we ook in Noord-Holland. Het wordt warmer en natter. Er zijn vaker lange periodes van droogte en de kans op wateroverlast neemt toe. De gevolgen die we ondervinden van de steeds extremere weersomstandigheden, zijn helaas niet meer altijd te voorkomen.
,,Het hoogheemraadschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendigere omgeving. Maar we moeten allemaal aan de slag. Behalve de ingrepen in het watersysteem moeten ook de wijken en straten worden aangepakt. Dat is een taak van de gemeenten, waar we op deze manier een klein zetje in geven. Als we met elkaar aan de slag gaan, komen we een heel eind. Om die reden werken we met de gemeenten in ons gebied al jaren intensief samen om het gebied klimaatbestendiger te maken. De KAN-regeling is bedoeld als steuntje in de rug en om projecten aan te jagen”, aldus hoogheemraad Klazien Hartog.

Veel belangstelling
Steeds meer gemeenten werken aan een klimaatbestendige leefomgeving en hebben concrete projecten gepland. De belangstelling van gemeenten voor de KAN-regeling is dan ook zeer groot. In de tweede openstelling is voor ruim € 900.000,- aan aanvragen ingediend. Daarmee is het subsidiebedrag, net als bij de eerste openstelling, dubbel overtekend. HHNK hanteert voor de selectie van de projecten een aantal criteria. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien.

Kijk voor meer informatie over de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier op www.hhnk.nl/zakelijk.

Foto (HHNK): Meer groen en wadi’s zijn een manier om tegemoet te komen aan de klimaatverandering en verdere vergroening.

Meer 'Politiek':

Stolperstein voor Egmondse verzetsstrijder Jacob Schol

11 september 2023

Ere wie ere toekomt

In 2015, tijdens een expositie over '70 jaar bevrijding' in het Regionaal Archief kon Ada Schol niets over de Egmondse verzetsstrijder Jacob Schol, haar ome Jaap, vinden. Zij sprak de inmiddels gepensioneerde archivaris Jan van Baar hierop aan. Ook hij was verbaasd en startte onmiddelijk een zoektocht naar het oorlogsverleden van Jacob Schol, maar hij kon niets vinden in de archieven, met uitzondering van enige publicaties in 1962 omtrent de straatnaam Jacob Scholplantsoen die op voordracht van wethouder S. Zwart tot stand was gekomen om hem en alle andere verzetsstijders te eren. Door dit magere resultaat heeft Ada het erbij gelaten, totdat ze vorig jaar augustus door Martijn Visser werd gebeld dat er een Duitse man bij het Bunkermuseum Jansje Schong was langs geweest met de vraag 'of er nog nabestaanden zijn van Jacob Schol'. Deze Duitse man bleek zijn contactgegevens achter te hebben gelaten en zo kwam Ada in contact met Norbert Somberg. Hij vertelde haar 'dat er de mogelijkheid bestaat om voor verzetsstrijders een Stolperstein aan te vragen'. En zo geschiedde... in overleg met haar neef Jan, de enige nog levende zoon van Jacob Schol, startte Ada in mei dit jaar de aanvraagprocedure. Zij stuurde de aanvraag naar Alexander Stuckenberg, de contactpersoon die de aanvragen vanuit de Benelux voor de Stichting Stolpersteine behandeld. Binnen enkele maanden had ze de Stolperstein in huis. Dat de procedure zo snel kon worden doorlopen – normaal duurt het al gauw twee jaar – komt doordat Ada veel voorwerk had gedaan, waardoor het oorlogsverleden van Jacob Schol snel kon worden geverifieerd met de uitermate nauwkeurige documentatie in Duitsland. Hetgeen in Nederland niet mogelijk was, omdat daar de meeste archieven vlak voor het einde van de oorlog waren vernietigd. Waar en hoe? Een Stolperstein hoort bij het huis te worden geplaatst waar de persoon heeft gewoond, maar het huis, of eigenlijk de hele buurt waar Jacob geboren is en heeft gewoond is er niet meer! Daarom nam Ada contact op met de gemeente Bergen en samen kwamen ze uit op een mooie locatie waar ooit de Musschenbuurt was, de geboorteplek van Jacob Schol. Vervolgens vroeg zij aan de Vereniging Dorpsbelangen Egmond 'Parel' aan Zee om assistentie om de Stolpersteinlegging te organiseren. Het leggen van de Stolperstein Op de geboortedatum 19 september a.s. om 15.00 uur zal door Jan Schol de Stolperstein ter nagedachtenis van zijn vader Jacob Schol worden gelegd onder de trap naar de vuurtoren aan de Parallelweg in het verlengde van de Smidstraat. Deze locatie is gekozen omdat daar ooit de Musschenbuurt was, de geboorteplek van Jacob Schol. Bij deze ceremonie zal burgemeester Lars Voskuil aanwezig zijn voor de onthulling van een door de 'Parel' gerealiseerd bordje over Jacob Schol en de Musschenbuurt en ons Egmondse shantykoor de Zâalnêelden zorgt voor de musicale omlijsting. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Waterschaarste in de toekomst steeds nijpender

15 september 2023

Bezinning nodig over herverdeling van water bij schaarste, zegt Provincie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deed samen met Waternet en PWN in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek naar het watergebruik van bedrijven in de provincie.

Breed Provinciaal draagvlak voor energietransitie

15 september 2023

Maar er zijn nieuwe hobbels op de weg

Tien van de elf provinciale coalitieakkoorden onderschrijven de noodzaak van het halen van de afgesproken doelen voor de opwek van duurzame energie (de Regionale Energie Strategieën). De noodzaak van meer zonne- windenergieprojecten wordt vrijwel overal erkend. Tegelijkertijd raakt het stellen van bovenwettelijke eisen aan zulke projecten steeds meer in zwang.

Toch wel opvang Oekraïners in Hotel Nassau Bergen aan Zee

8 september 2023

Geen invloed op geplande opvang in 'Broekakkers'

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen. De gemeente berichtte begin juli dat de intentieovereenkomst niet door ging. Daarna zijn er nieuwe gesprekken gevoerd op initiatief van de eigenaren van Hotel Nassau. Opvang vluchtelingen Burgemeester Lars Voskuil: “Beide partijen vinden het belangrijk dat er op korte termijn extra opvangplekken worden gecreëerd in de gemeente Bergen. De opvang door particulieren is fantastisch maar helaas niet toereikend, zeker niet omdat we de komende tijd nog meer Oekraïense vluchtelingen verwachten. Daarnaast is de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen naar hun thuisland op korte termijn onwaarschijnlijk.” Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau. Het huurcontract is rond en dat was voor ons van wezenlijk belang met het oog op de afspraken met onze huidige huurder en hotelexploitant. Parallel aan deze ontwikkeling werken we uiteraard onverminderd door aan het uiteindelijk realiseren van Nieuw Nassau Bergen.’’ De gemeenteraad stemde eerder al in met de opvang van Oekraïners in Hotel Nassau. Nieuwe datum informatiebijeenkomst De gemeente belegt een nieuwe informatiebijeenkomst voor de inwoners van Bergen aan Zee. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor in de brievenbus. Deze bijeenkomst is op 18 september van 19.00 tot 20.30 uur in het Vredeskerkje aan de Kerkstraat 21 in Bergen aan Zee.

Hoe kun je de brandrisico’s bij zonnepanelen verkleinen?

8 september 2023

Toenemend aantal zonnepanelen brengt ook risico's met zich mee

In Nederland is een grote groei te bespeuren in het aantal zonnepanelen. De druk is groot als het gaat om (het besparen op) energiekosten en mensen zijn daardoor sneller geneigd akkoord te gaan met de eerste de beste offerte of aanbieder. Dat is niet altijd even verstandig, zo blijkt uit cijfers van de brandweer.

‘Broekakkers’ wordt tijdelijke opvang voor dertig jonge vluchtelingen (15-17 jaar)

7 september 2023

Van 1 oktober 2023 tot uiterlijk 1 februari 2024

Groepsaccommodatie 'Broekakkers' in Egmond-Binnen zal per 1 oktober worden ingezet als tijdelijke opvang voor 30 zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Deze groep zal volledig bestaan uit meisjes in de leeftijd van 15-17 jaar.

Participatie in Bergen moet meer inhoud krijgen, vindt Partij ONS DORP

4 september 2023

Volwassen aanpak, moet beginnen bij de inwoners

De participatieverordening van de gemeente Bergen uit 2021 leek een veelbelovende stap. Toch staan de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen volgens Partij ONS DORP nog vaak buitenspel. Daar wil de partij nu, in samenwerking met de andere fracties in de raad en bovenal door de inbreng van de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op korte termijn verandering in brengen. Daarbij is voor de partij uitgangspunt dat participatie begint bij de inwoners. In de verordening zijn meerdere aspecten niet goed geregeld. Een visie of beleidsplan over welke vormen van participatie de gemeente omarmt ontbreekt. Een plan van aanpak is er evenmin. Het stadium van “ervaring met meedenken opbouwen” is nog niet verlaten. De gemeente wil leren van de te maken fouten. Terwijl er goed werkende modellen voor verschillende soorten inspraak beschikbaar zijn. De sturing bij het kiezen van de manier van het meedenken lijkt ingegeven door de betrokken ambtenaren. Partij ONS DORP twijfelt hierbij niet aan de integriteit. Het is echter aan de inwoners en de raad om de manier van inspraak vast te stellen. En dat nadat er draagvlak is gecreëerd alle betrokkenen te laten meespreken over een plan van aanpak. De verordening ademt nu uit dat de participatie ondergeschikt is aan het controleren en beheersen van de mogelijkheden om mee te denken. Helderheid over hoe er omgegaan wordt met de opgehaalde meningen ontbreekt ten enenmale. De keuzes die het college maakt worden niet onderbouwd door een objectieve meting van de opgehaalde inspraak. Willen we het vertrouwen in de politiek in de Egmonden, Schoorl en Bergen herstellen dan moeten we werk maken van een transparante manier van meedenken, inspreken en vormgeven van beleid. Om de inbreng van alle inwoners, ondernemers en belanghebbenden op te halen pleit de partij voor een onderzoek waarbij iedereen met een vragenlijst kan aangeven op welke punten men wil inspreken en hoe men bij het beleid wil worden betrokken. Partij ONS DORP wil daarom op korte termijn met alle fracties van de raad een actieplan opstellen. Via een raadsinformatieavond waarop iedereen die een visie heeft wordt uitgenodigd om mee te spreken en mee te denken kan het fundament worden gelegd. De raad legt daarna in een raadsvoorstel vast hoe daadwerkelijke participatie tot stand komt. Partij ONS DORP heeft de afgelopen maanden al een inventarisatie gemaakt die we per vandaag delen met de andere fracties en voor iedereen is in te zien op de website van de partij (www.partijonsdorp.nl).

Verkeersveiligheid grootste bron van zorg bij Egmonders

8 september 2023

Gevolgen daarvan direct voelbaar, soms letterlijk...

Tijdens de bewonersavond in Dorpshuis Hanswijk over veiligheid en leefbaarheid werd duidelijk dat van de vier besproken thema's Verkeersveiligheid de meeste zorgen gaf bij de Egmonders.

Interview met burgemeester Lars Voskuil over de veiligheid van onze kernen (filmpje)

1 september 2023

Binnenkort gespreksavonden over juist dat onderwerp

Nadat we in de vorige editie al iets lieten doorschemeren over de wens van de gemeente om meer te weten te komen over hoe inwoners hun leefomgeving ervaren, laat nu burgemeester Lars Voskuil zich uit over dat onderwerp.

Afvalinzameling na 1 januari volgens nieuw schema. En restafval tegen betaling…

1 september 2023

GFT en PMD vaker, restafval minder vaak opgehaald

Het ligt in de lijn der verwachting dat met ingang van 1 januari 2024 de inzamelingsfrequentie van het restafval naar beneden wordt bijgesteld, maar de andere twee (PMD en GFT) containers zullen wat vaker worden geleegd.

College wil maatschappelijke organisaties (deels) tegemoet komen in de hogere energiekosten

1 september 2023

In totaal voor maximaal ruim 400.000 euro aan steun

Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om (met een maximum van ruim 400.000 euro) energiesteun toe te kennen. Dat geldt dan voor een aantal daarvoor specifiek gedefinieerde maatschappelijke organisaties. De vergoeding heeft betrekking op 60 procent van het verschil in de kosten van een jaar geleden.

Fractie Bruin maakt zich zorgen over ‘besluitvorming door termijnoverschrijding’

24 augustus 2023

'Het loopt zo toch uit de hand?'

Fractie Bruin maakt zich bij monde van fractievoorzitter Koos Bruin zorgen om een 'stijgend aantal toekenningen van omgevingsvergunningen doordat het college van B&W niet tijdig reageert'.

Nieuwe namen in plangebied Watertoren met duidelijke ‘Derper’ connectie

25 augustus 2023

Drie nieuwe straten krijgen link naar Egmondse historie

In het plangebied 'Watertorengebied' in Egmond aan Zee, zie bijlage, worden drie nieuwe straten aangelegd ten behoeve van een nieuwbouwontwikkeling. Die namen zijn duidelijk gelinkt aan de historie van Egmond aan Zee. De Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit, tevens straatnamencommissie, heeft positief geadviseerd over de volgende namen: De Pinck Voor een noord-zuid lopende straat, die aan de zuidkant aansluit op 'De Bomschuit' De Pinck was een vrij rond platbodemvaartuig met twee of drie masten, voorzien van razeilen. Deze schepen voeren -afhankelijk van het getij- vanaf het Egmondse strand ter visvangst. In de jaren negentig is een reconstructie gemaakt van een Pinck zoals deze rond 1670 gebouwd werden. (bron: pinck.nl) De Botter Voor een parallelstraat ten oosten van voornoemde straat, die eveneens aan de zuidkant aansluit op 'De Bomschuit' De botter is een type vaartuig met een platte tot licht V-vormige bodem en hoekige kimmen. De botter heeft één mast en is gaffelgetuigd. Het scheepstype ontstond in de tweede helft van de 18de eeuw, ten behoeve van de visserij op de voormalige Zuiderzee, maar werd ook langs de Noordzeekust gebruikt. (Bron: Wikipedia) Claes Teuniszstraat Voor een straat met een bochtig verloop, ten noorden van voornoemde straten, die aan de westkant aansluit op de Watertorenweg. Claes Teunisz was omstreeks 1670 scheepsbouwmeester in Egmond aan Zee. Zijn naam is ook gegeven aan de gereconstrueerde Egmonder Pinck die naast de reddingbrigade opgesteld staat. (Bron: pinck.nl)

Hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid in de Egmondse dorpen?

25 augustus 2023

Avond voor de inwoners om hun ervaring te delen

Welke onderwerpen vindt u belangrijk voor uw leefomgeving? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren? Kom naar de inwonersavond op 6 september en denk mee over de veiligheid in uw buurt.

Maatregelen om geluidsbelasting van wegverkeer terug te dringen

25 augustus 2023

Steun van het ministerie gevraagd

In de gemeente Bergen zijn langs de Egmonderstraatweg, Herenweg, Herenweg (N511), Nieuwe Egmonderstraatweg, Herenweg (N512) en de Hoeverweg (N512) te Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen woningen gelegen die een hoge geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai ondervinden. Voor deze 86 woningen is de saneringsregeling van de Wet geluidhinder van toepassing. Deze woningen komen zo nodig in aanmerking voor maatregelen om de geluidsbelasting op en/of in de woningen te verminderen. Het is de taak van de gemeente om hiervoor een saneringsprogramma op te stellen. Dit is zoals hierboven vermeld op 11 juli. Op basis hiervan neemt de Minister een besluit over de maatregelen die zullen worden genomen. Dit besluit is nog niet ontvangen en zal na ontvangst door zowel de gemeente als het Ministerie worden gepubliceerd. Vervolgens is het de taak van de gemeente om het saneringsprogramma met de betrokken maatregelen uit te voeren. Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen welke in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woningen. Het programma bestaat uit een saneringsprogramma, akoestisch onderzoek en een aanvraagformulier voor het Ministerie. Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de gemeente financieel in staat te stellen dit saneringsprogramma uit te voeren. De woningen die zijn opgenomen in het programma zijn zoals vermeld in de jaren 90 aangemeld. De eigenaren van deze woningen worden in het vervolg (uitvoering) van dit project persoonlijk benaderd. Omdat dit een selecte groep betreft wordt hier niet breder over gecommuniceerd. Andere woningeigenaren kunnen geen beroep doen op de saneringsregeling.

Burgemeester Lars Voskuil voorzitter algemeen bestuur Omgevingsdienst NHN

25 augustus 2023

Uitvoeringsdienst voor 16 gemeenten en de provincie

Woensdag 12 juli heeft het algemeen bestuur dhr. Voskuil, burgemeester van de gemeente Bergen NH, als nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gekozen. Voskuil volgt daarmee Michiel Uitdehaag op die als burgemeester van Texel sinds eind 2018 het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Bouw appartementen Kerkplein Egmond-Binnen kan doorgaan

17 augustus 2023

Raad van State stelt bezwaarmakers in ongelijk

De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld bij de plannen aan het Kerkplein in Egmond-Binnen. De bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard.

Verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed krijgt vorm

18 augustus 2023

Routekaart en inzicht benodigde middelen

Onderdeel van de klimaatafspraken bij gemeenten, zo ook bij Bergen, is het realiseren van duurzaam vastgoed. Veel gebouwen worden momenteel nog verwarmd met aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Om uiteindelijk 95% CO2-reductie te bereiken, is het nodig om gebouwen te verduurzamen en op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Het verduurzamen van vastgoed valt in het Programma Klimaat onder de pijler Duurzame Bedrijfsvoering. In het Klimaatakkoord hebben verschillende sectoren in het maatschappelijk vastgoed afgesproken een sectorale routekaart op te stellen. Een routekaart waarin duidelijk wordt op welke wijze het vastgoed in de sector CO2-arm en aardgasvrij wordt gemaakt richting 2050. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed gepubliceerd. Afgesproken is dat gemeenten op basis van deze sectorale routekaart een eigen gemeentelijke routekaart maken voor de verduurzaming van het vastgoed dat men in eigendom heeft. Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed In navolging van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed van de VNG, is een routekaart opgesteld voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De routekaart bevat een overzicht van de doelstellingen, de opgave met betrekking tot het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de strategie om te komen tot duurzaam en aardgasvrij vastgoed in 2050. Ook bevat de routekaart inzicht in de financiële middelen en interne organisatie om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. In het uitvoeringsplan is te lezen met welke acties de gemeenten de komende vier jaren aan de slag gaan. Per gemeente is inzichtelijk gemaakt wat de directe kosten van de verduurzaming zijn per gebouw en in totaal voor 4 scenario’s; 1. Maatregelenmeteenterugverdientijdvan5-10jaar 2. 55%CO2-besparing 3. Gasloos 4. Gasloosenenergieneutraal Daarbij is inzichtelijk gemaakt hoeveel besparing op energiekosten het nemen van de maatregelen oplevert. Tevens zijn kaders opgesteld voor de verdeling van de opbrengst van de bezuiniging, bij panden waar de huurders de energielasten betalen en de plaatsing van zonnecollectoren door derden op gemeentelijke daken. In het 3e kwartaal 2023 wordt de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed door ons ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Uitvoering ‘Plan van Aanpak Vitale Kernen’ in gang getrokken

18 augustus 2023

Thema's Egmond-Binnen leidraad voor de andere kernen

Voor de zomer heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak Vitale Kernen aangenomen. De kernen die op leefbaarheid en vitaliteit worden onderzocht, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet, worden elk op hun eigen specifieke waarden getoetst. Omdat bij Egmond-Binnen al meer informatie beschikbaar is, worden de thema's uit de Dorpsvisie van 2017 ook gehanteerd voor de andere kernen. Daarmee wordt uniformiteit in de informatie gewaarborgd.

Werkorganisatie BUCH zoekt versterking

11 augustus 2023

Breed scala aan onderwerpen en werkgebieden

Zoals eigenlijk overal in de samenleving heeft ook werkorganisatie de BUCH dringend wat aanvulling nodig in het personeelsbestand. Onder meer een Beleidsmedewerker Stedenbouw, een Informatie Adviseur en een junior Security Officer staan op de wensenlijst.

Meeste flexwoningen van de overheid staan ‘in de stalling’

11 augustus 2023

Ook hier eigenlijk geen locaties beschikbaar

Hugo de Jonge was zo overtuigd van de mogelijkheden van flexwoningen dat hij er subiet 2000 heeft laten maken. Daarvan staat het leeuwendeel nog 'in de stalling' zo valt in de media te lezen.

Zo’n 1250 bezoekers museum Hoeve Overslot willen daar geen proeflokaal Brouwerij

4 augustus 2023

Wethouder: 'College geeft uitvoering aan uitvoeringskaders van de raad'

Meer dan 1250 bezoekers van het museum in Hoeve Overslot hebben schriftelijk hun verontwaardiging geuit over de door het college voorgenomen sluiting van de Wunderkammer en schelpenkabinet ten behoeve van een proeflokaal van Brouwerij Egmond.

Aanbestedingsprocessen vertraagd door prijsstijgingen

28 juli 2023

Bij Schoorl al realiteit, risico bestaat ook bij Egmondse projecten

De aanbesteding voor de herinrichting van Schoorl centrum heeft vertraging opgelopen. De verwachting was dat het aanbestedingsproces deze zomer werd afgerond, maar vanwege te hoge biedingen neemt het proces nu meer tijd in beslag. In het najaar van 2023 komt er meer duidelijkheid over de aanbesteding. Helaas heeft deze vertraging tot gevolg dat de start van de werkzaamheden fase 1 naar het voorjaar van 2024 verschuift. Het streven blijft evengoed om in 2026 klaar te zijn met de herinrichting van Schoorl centrum.

Website ‘check klik bespaar’ helpt ondernemers bij energiebesparing

4 augustus 2023

Provincie maakt werk van energiebesparing

Om bedrijven en instellingen op weg te helpen met energiebesparing, hebben de provincie Noord-Holland en de 4 omgevingsdiensten in de provincie de website ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld.

Provincie NH: ‘Goed op weg, maar moet nog veel gebeuren om natuurdoelen te halen.’

28 juli 2023

Ook in Noord-Holland staat natuur onder druk

De Ecologische Autoriteit beaamt de conclusies die Noord-Holland trekt in de concept-natuurdoelanalyses over de natuurgebieden Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Eilandspolder. Dat staat in het oordeel dat zij geeft over deze Natura 2000-gebieden. De Ecologische Autoriteit geeft wel aan dat belangrijke informatie over natuur- en waterkwaliteit ontbreekt. In de 2 concept-natuurdoelanalyses staan conclusies over 4 stikstofgevoelige landschappen. Hieruit blijkt dat in die 4 gevallen de natuurdoelen niet worden gehaald met de huidige maatregelen. Er zijn aanvullende maatregelen nodig. De Ecologische Autoriteit is het eens met deze eindconclusies. De natuurdoelen waarover de provincie conclusies heeft getrokken vinden zij echter te beperkt. Noord-Holland heeft zich gericht op soorten die gevoelig zijn voor stikstof, zoals veenmosrietlanden en hoogveenbossen. Er zouden ook conclusies getrokken moeten worden over soorten die niet gevoelig zijn voor stikstof, zoals de grutto en de noordse woelmuis. De provincie inventariseert die soorten wel via andere trajecten dan de natuurdoelanalyses.

Gemeente Bergen blijft bij aanleg fietspad Eeuwigelaan

21 juli 2023

Veiligheid fietsers voorop

Gemeente Bergen blijft bij aanleg fietspad Eeuwigelaan Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen houdt vast aan het plan voor de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan. Het college heeft een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Hiermee voldoet de gemeente aan de in april door de Raad van State geëiste betere onderbouwing van het besluit uit 2021. Met hulp van de expertise van een extern bureau is beter onderbouwd waarom het besluit bijdraagt aan de veiligheid van fietsers en zijn belangen beter afgewogen. Ook nieuwe ontwikkelingen heeft het college in het besluit meegenomen. Veiligheid fietsers De Raad van State heeft in haar eerdere uitspraak de gemeente gevraagd beter toe te lichten waarom het besluit bijdraagt aan de veiligheid van de fietsers. Wethouder Wiesehahn zegt daarover: “Voor fietsers wordt het door de aanleg van een tweede fietspad echt veiliger. Dat is nog eens extra belicht. Onder andere de zogenoemde CROW-richtlijnen voor veilige fietspaden zijn daarbij bepalend. Volgens die richtlijnen is het pad nu niet veilig. In de nieuwe situatie wel.” Betere belangenafweging De Raad van State gaf de gemeente daarnaast de opdracht de belangen van bewoners en inwoners beter te wegen. “De voetgangersveiligheid gaat voor het beperkte aantal wandelaars aan de zuidzijde van de laan straks wel omlaag, maar dat blijft ruim binnen wat volgens de CROW-normen aanvaardbaar is. Dit terwijl de veiligheid van het pad voor fietsers juist verbetert. Ook de veiligheidssituatie bij de in- en uitritten van bewoners hebben we bekeken. Over de hele linie verbetert de veiligheidssituatie ook daar straks aanzienlijk", aldus de wethouder. Nieuwe ontwikkelingen Tot slot heeft de Raad van State de gemeente ook opgedragen het rapport “Nieuwe Inzichten” van de buurtvereniging en de nieuwe politieke verhoudingen mee te wegen. “De bewoners hebben terecht aanvullende vragen gesteld. Bijvoorbeeld over alternatieven, over de mogelijkheid het bestaande pad te verbreden en hoe we het aangedragen alternatief beoordelen. Dat hebben we nu ook in het nieuwe besluit meegewogen”. Vervolgproces Nu het college een nieuwe beslissing op het bezwaar van de bewonersvereniging heeft genomen, is het aan de bewoners om te bepalen of zij het nieuwe besluit wederom willen betwisten. Als dat zo is, dan kunnen zij rechtstreeks in beroep bij de Raad van State.

Goede opkomst bij inloopsessie over buitenruimte Slotkwartier

21 juli 2023

Veel suggesties over parkeren en inrichting tuin

Afgelopen donderdag was er de gelegenheid voor inwoners om mee te praten over de (inrichting van vooral de) buitenruimte bij het Slotkwartier. Het ging daarbij om de ruimte achter de panden Slotweg 42 en 44. Maar ook goede suggesties de parkeerruimte in de nabije omgeving waren welkom.

Gemeenteraad stelt onderzoek in naar bestuurlijke besluitvorming

18 juli 2023

Twijfels naar aanleiding intentieovereenkomst met stichting Het Bijzondere Huis

De gemeenteraad van Bergen stelt een raadsonderzoek in naar het bestuurlijke besluitvormingsproces in de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad, naar nu duidelijk is geworden, besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Naar verwachting zijn de uitkomsten van het raadsonderzoek eind 2023 bekend.

Egmondse kinderburgemeester Tygo Fontijn houdt van zelf aanpakken

21 juli 2023

...maar hoeft zelf niet zonodig de politiek in...

Het duurt nog even voordat Tygo Fontijn uit Egmond zijn 'taak' kan oppakken. Hij is vanaf september de nieuwe Kinderburgemeester voor de gemeente Bergen. En Tygo is ambitieus: hij wil vooral de Ming van kinderen horen over allerlei zaken die in de gemeente (kunnen) gebeuren en die hen bezig houden.

Gluren bij (duurzame) buren. Mogen we even meekijken?

4 augustus 2023

Deel ervaring en kennis over verduurzaming met anderen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is op zoek naar trotse huiseigenaren die hun (deels) verduurzaamde woning digitaal willen laten zien. Heeft u in elk geval één van deze duurzame oplossingen: dakisolatie en vloerisolatie, spouwmuurisolatie, een hybride warmtepomp of zonnepanelen? Meld u dan aan voor ‘Gluren bij de duurzame buren 2023’, een digitale tour langs duurzame huizen.

Extra drukte op wegen door wegwerkzaamheden rond Limmen geen probleem voor Egmond-Binnen

14 juli 2023

... althans, volgens de verkeerstellingen...

Vanwege de wegwerkzaamheden aan de Rijksweg in Limmen zien de mensen in Egmond-Binnen het verkeer in hun dorp toenemen. Vooralsnog ziet het er echter naar uit dat het dorp de extra verkeersdrukte aankan. Althans, zo blijkt uit metingen.

Plan van Aanpak Digitale Toegankelijkheid gemeente komt dit najaar

14 juli 2023

Bereiken A-status moet hoogste doel zijn, vindt Ons Dorp

Dit najaar wordt een Plan van Aanpak gepresenteerd aan de raad met betrekking tot de digitale toegankelijkheid voor (onder meer) de website van de gemeente.

UPDATE: Rechter stelt huurders Julianastraat in het gelijk; verhuurder moet eisen inwilligen

11 juli 2023

Veroordeling bij verstek in kortgeding

Deze week diende er een kortgeding bij de rechtbank in Alkmaar tussen enkele huurders aan de Julianastraat in Egmond aan Zee en de verhuurder, Pantheum Vastgoed Ontwikkeling bv (PVO bv). Inzet is de eventuele afsluiting van gas en elektra van de huurders doordat de verhuurder het energiecontract heeft opgezegd. Discussie is dat de huurders het niet eens zijn met de eindafrekeningen van de afgelopen drie jaar en dientengevolge niet (willen) betalen. PVO bv zegt dat deze huurder geen 'goed huurderschap' tonen en dat PVO geen 'bank is voor die huurders'. Een aantal van deze huurder lig ook al in de clinch met de verhuurder in relatie tot Project Duinkonijn, een bouwproject van dezelfde ontwikkelaar.

Sam Onder nieuwe projectleider bij Plan Watertoren

14 juli 2023

Al eerder bij het project betrokken

Projectleider Vincent Quist die alweer enige tijd de leiding heeft over het Plan Watertoren is per 1 juli opgevolgd door Sam Onder. Onder is ook projectleider geweest namens de BUCH bij de nieuwbouw van Sportcentrum De Beeck.

Terug