Deel

Project DuinKonijn rond OK gebouw naar volgende fase

Van eerst 8 naar nu 40 geplande woningen

Project DuinKonijn rond OK gebouw naar volgende fase

Het begon als een plan voor 8 woningen, op de hoek van de Julianastraat-Bergstraat in Egmond aan Zee. Allengs werd het inbreiplan echter groter; ontwikkelaar en oud-Egmonder Peter Kok van Pantheum Vastgoed Ontwikkeling (PVO) kon meer panden aankopen en zag daarmee mogelijkheden voor bij elkaar 40 woningen.

Inmiddels is Project DuinKonijn, zoals het is gedoopt, uitgebreid tot 37 wooneenheden, plus een wooneenheid van een woning met twee verdiepingen en een wooneenheid van een twee-onder-een-kap met twee verdiepingen, zo laat Peter Kok weten. ‘Inmiddels – as we speak – is de toestemming van de Omgevingsdienst (stikstofdepositie) binnen en is eerder uit onderzoek door het Hoogheemraadschap al duidelijk geworden dat er geen negatieve invloed van de parkeergarage op de waterhuishouding is. Dus we kunnen nu snel stappen zetten.’

Van de 37 eenheden zijn er 16 bedoeld voor sociale (lees: betaalbare) huur of koop. ‘Voor alle woningen geldt verder dat het doel is om te bouwen voor Egmonders’, aldus Kok.

Waar het hele plan eigenlijk de ‘toets der aangepaste schaal’ prima kan doorstaan, staat met name precies op de hoek Julianastraat-Bergstraat een soort blok, drie verdiepingen hoog, die daarmee wat uit de toon lijkt te vallen. ‘Die is er ingezet in overleg met de gemeente en de welstandscommissie vanwege de aanwezigheid van vergelijkbare platte daken en bouw in de nabije omgeving’, licht Kok toe.

‘Het blok op de hoek vormt zo een overgang tussen de woningen met min of meer authentieke gevels en schuine daken en die met platte daken. Hij is in onze plannen wel iets anders in de ruimte geplaatst dan de huidige woning, zodat er zo min mogelijk last van schaduwvorming voor omwonenden is.’

De genoemde toestemmingen leiden ertoe dat Kok nu snel verder kan  met het bestemmingsplan en de aanvraag voor de Omgevingsvergunning. Over de hele procedure is Kok positief, want in het hele traject heeft hij tot nu toe zowel belanghebbende omwonenden als gemeente (stedenbouw en welstand) meegenomen in de planontwikkeling. Nu er uitspraken liggen over stikstof en parkeergarage kan Kok verder met zijn plannen en de gesprekken met omwonenden. Hij hoopt dan uiteindelijk in het laatste kwartaal van dit jaar te kunnen beginnen met de sloop van sde bestaande bebouwing en herbouw van het Project DuinKonijn.

Voor de toewijzing van de woningen gelden specifieke regels. Kok: ‘Die kan ik in dit geval zelf – in overleg met de gemeente – vaststellen en daar wordt de laatste hand aan gelegd. Het betekent concreet dat Egmonders voorrang krijgen. Naast de beschikbare sociale huur en – koopwoningen is een deel bestemd voor een aantal bewoners die nu in de bestaande panden wonen en een ander deel is voor sociale doeleinden die bij de kerk horen. Het wordt gewoon een mooi plan.’

Binnenkort hoopt Kok de anterieure overeenkomst met de gemeente te tekenen en dan kan het proces verder in gang gezet.

Afbeeldingen (Bouwkundig Ontwerp Creatio Leijen): Impressie van hoe het project DuinKonijn er uit zou komen te zien.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Project DuinKonijn rond OK gebouw naar volgende fase Project DuinKonijn rond OK gebouw naar volgende fase Project DuinKonijn rond OK gebouw naar volgende fase Project DuinKonijn rond OK gebouw naar volgende fase

Meer 'Politiek':

Gemeentelijk vastgoed en – gronden voor woningen?

9 april 2021

Lijst opmaken van bezittingen die kunnen worden 'hergebruikt'

GroenLinks kreeg de hele raad mee in haar motie over het anders aanwenden van gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke gronden. Het komt erop neer dat de raad wil dat er een inventarisatie en plan van aanpak komt van wat de gemeente heeft aan panden en gronden en hoe die kunnen worden gebruikt voor maatschappelijke doelen en/of woningen.

Zorgen voor situatie van veel ondernemers (film)

9 april 2021

Corona dreigt alsnog ondergang te worden; Brandbrief naar Den Haag

Namens de hele raad en, naar duidelijk werd ook namens het college en in samenspraak met de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord, pleitte Meis de Jongh voor meer steun op maat voor ondernemers die door corona en overheidshulp alsnog kopje onder dreigen te gaan.

Gemeentebelangen en BBB ontevreden over informatievoorziening

9 april 2021

...maar motie van afkeuring werd toch maar ingetrokken

Er zat nog een venijnig staartje aan de raadsvergadering van donderdag. Op de valreep, of eigenlijk al ruim daarover, kwamen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen met een motie vreemd aan de orde; een motie van afkeuring tegen de wethouder Ruimtelijke Ordening, Klaas Valkering.

Bergen wil minder restafval

9 april 2021

Variabel tarief voor restafval: hoe meer, hoe duurder

Elk jaar zamelt de gemeente Bergen nog zo'n 230 kilo restafval per inwoner in. In het nieuwe grondstoffenbeleidsplan staat hoe de gemeente dit samen met inwoners kan terugbrengen tot gemiddeld 30 kilo per inwoner. Dat is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen. Het college legt het plan op 12 april voor aan de algemene raadscommissie. Op 20 mei besluit de gemeenteraad om erover. Maatregelen in fases In het grondstoffenbeleidsplan stelt het college een ander systeem van afval inzamelen voor. Zo wordt thuis afval scheiden straks een stuk makkelijker. Inwoners in de laagbouw krijgen een extra container voor PBD-afval (plastic, blik en drinkpakken). Inwoners in de hoogbouw krijgen waar mogelijk zogenaamde GFT(Groente, Fruit en Tuin)-cocons bij hun complex. De milieuparkjes worden uitgebreid en op sommige locaties komen er containers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. Ook komen er meer papier- en textielcontainers. Deze maatregelen starten in de loop van 2022. Vanaf 1 januari 2024 gaan inwoners een variabel tarief betalen voor restafval. Het vaste tarief gaat dan omlaag en per aanbieding van restafval betaalt men een variabel tarief. Over het grondstoffenbeleid zegt wethouder Erik Bekkering: “Wat ik het mooiste vind, is dat we stap voor stap samen met betrokken inwoners hebben nagedacht over de inhoud van dit beleid. We hebben waardevolle feedback gekregen hoe we kunnen zorgen voor minder restafval. Want dat dat nodig is, is allang geen vraag meer; het is goed voor het milieu en –daarnaast - goed voor de portemonnee. Nadat het beleid is vastgesteld, starten we de uitvoering. Ook dan nemen we voldoende tijd voor elke verandering en betrekken we de inwoners bij elke stap.” Maatwerk per kern De ene wijk in de gemeente kenmerkt zich door recreatiewoningen, de andere door jonge gezinnen, of juist veel ouderen. Het college wil dan ook maatwerk bij het invoeren van de maatregelen. Zo komen er containers voor luiers en incontinentiemateriaal, en is er ook een regeling voor mensen met medisch afval. En waar in grote tuinen vaak ruimte is voor een extra bak, is een wijk met kleine tuintjes beter af met een ondergrondse verzamelcontainer. Inwonerspanel Tijdens de voorbereiding van het grondstoffenbeleidsplan heeft de gemeente gekeken naar de successen van andere gemeenten in Nederland. Ook is ervaring opgedaan in buurgemeenten Uitgeest, Heiloo en Castricum. Zij zijn per 1 januari 2020 al overgestapt naar een nieuw inzamelsysteem. Ook hebben meer dan 700 mensen in de gemeente een enquête over de afvalinzameling ingevuld. En heeft een aantal inwoners intensief met de gemeente meegedacht over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Tijdens vier gespreksavonden gaven ze feedback en input op onder meer de communicatie over afvalscheiden en wat er specifiek nodig is voor de inwoners van de gemeente Bergen. Kunnen de inwoners nu al iets doen? Ja! We gooien namelijk vooral nog veel GFT bij het restafval. Het zou helpen om nu alvast kritisch te kijken naar wat bij het restafval wordt gegooid. Nu alvast proberen wat werkt, bijvoorbeeld een afvalbakje voor het GFT in uw keuken. Of een nieuwe afvalbak die uit meerdere compartimenten bestaat. Er zijn veel manieren om het ons makkelijk te maken om afval te scheiden. Zo zorgen we er samen voor dat er veel minder restafval over blijft. En dat scheelt de inwoners straks ook geld.

HISWA-RECRON vraagt om Sammerpolder te sparen bij plannen voor zonneweide

2 april 2021

Ruimtelijke waarden van groot belang voor recreatieve sector

Tijdens de raadsvergadering van 8 april ligt een warm pleidooi voor behoud van de Sammerpolder zoals die is op tafel. Dat pleidooi komt van de branchevereniging voor watersport- en recreatiebedrijven, HISWA-RECRON.

Benoemingen tijdens raadsvergadering

2 april 2021

Alexandra Otto lid vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

Met het vertrek van Egmonder Marcel Halff (D66) moet ook een nieuw lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester worden aangesteld. Tijdens de gemeenteraad van 8 april wordt Alexandra Otto (D66) voorgedragen. Als vervanger van Halff in de gemeenteraad zal Egmonder en oud-raadslid Jan Snijder worden voorgedragen.

Aandacht voor oplopende aanrijtijden politie

26 maart 2021

Burgemeester Peter Rehwinkel wil meer en beter faciliteren

Enige tijd terug werd uit de betreffende jaarrapportages duidelijk dat voor de gemeente Bergen - en dus ook de kernen van de Egmonden - de aanrijtijden van politie de grens van het wenselijke beginnen te naderen. Burgemeester Peter Rehwinkel doet alles wat in zijn vermogen ligt om daar aandacht voor te vragen en het tij te keren. 'De oplossing begint altijd bij aandacht vragen voor het probleem bij de partijen die maatregelen kunnen treffen', aldus Rehwinkel. 'Dat betreft de volgende partijen: politie, deelnemers van het Driehoeksoverleg (burgemeesters Alkmaar, Castricum en Heiloo, officier van Justitie, teamchefs politie basisteam Alkmaar) en onze gemeentelijke organisatie indien het gaat om het faciliteren van de politie om hun werk dichterbij te kunnen doen.' Ook binnen de gemeente Bergen zijn er nog wel mogelijkheden om iets te doen om de aanrijtijden te verbeteren. Rehwinkel: 'We kunnen de politie faciliteren om vaker in Bergen te kunnen werken. De politie maakt nu bv gebruik van een ruimte in de brandweerkazerne in Bergen. Er is onder meer gebrek aan stallingsruimte voor hun dienstfietsen en meetapparatuur snelheidsovertredingen. Daar begint het al mee.' Maar ook de politie zelf kan er iets aan doen uiteraard. 'Als politie kun je maatregelen treffen, zodat de mensen dichterbij de meldingen aan het werk zijn. Wanneer de locatie Bergen meer als uitvalsbasis voor de surveillance is te gebruiken zit je er al dichter op. Probeer ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk een dienstauto in het gebied aanwezig is.' Als burgemeester is Rehwinkel verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Hij ziet het dan ook als specifiek zijn taak om ervoor te zorgen dat die twee onderdelen maximaal worden gewaarborgd voor de inwoners van Groet/Schoorl, Bergen en de Egmonden. 'Dat begint met aandacht vragen voor het probleem op de plaats waar dat moet, wat er uiteindelijk toe moet leiden dat, samen met de genoemde acties, die aanrijtijden worden verkort en de politie in staat is er - letterlijk - bovenop te zitten.'

GroenLinks: hoever zijn we met Project DuinKonijn?

26 maart 2021

'Of lopen we weer achter de feiten aan?'

Ofschoon de projectontwikkelaar, PVO bv, al voortvarend te werk gaat, is GroenLinks niet tevreden met de antwoorden van de wethouder/het college op de vragen die zijn gesteld over Project DuinKonijn.

Extra ondersteuning bij plotselinge inkomensdaling

24 maart 2021

Aanvraag moet voor 1 juli binnen zijn

Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners/ondernemers die door deze inkomensdaling hun noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht en water) niet meer kunnen betalen. De aanvraag moet wel voor 1 juli binnen zijn.

Woonvisie als basis voor toekomstige volkshuisvesting

26 maart 2021

Nu het behoefteonderzoek verder uitwerken naar beleid

Dat in de gemeente Bergen een nijpend tekort is aan (betaalbare) woningen is allang duidelijk. Maar wat moet precies worden gebouwd? Voor wie? En wat in welke hoeveelheden? Met de Woonvisie die nu in ontwikkeling is, wil het college van B&W een onderbouwing formuleren voor wat er de komende jaren gaat gebeuren op het gebied van volkshuisvesting. Eerste aanzet daarvoor is de startnotitie Woonvisie Bergen 2020-2025.

Corona actueel… Worden straks de terrassen weer verruimd (film)?

19 maart 2021

Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij over de verkiezingen, zijn komende opvolg(st)er, de coronacrisis etc.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college (film)

19 maart 2021

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

Ruud Bredewold stelt 'Prangende vragen' aan wethouder Klaas Valkering (CDA). Veel vragen van lezers gingen over woningen. Opnamedag: woensdag 17 maart 2021.

Burgemeester bezocht alle 18 stembureaus

17 maart 2021

'Ik zag overal een flinke doorloop aan stemmende burgers'

Burgemeester Peter Rehwinkel ging op de verkiezingsdag alle 18 stembureaus in zijn gemeente af. 'Dat kan net. In Groningen waar ik eerder burgemeester was is dat niet te doen met honderden stembureaus. Deze 18 bureaus lukt net op een dag, ofschoon ze best ver uiteen liggen. De vrijwilligers doen een belangrijke taak en ik wil ze dan op zijn minst even een hart onder de riem steken, dat ze onder deze bijzondere omstandigheden toch dit werk willen doen.' De burgemeester zag dat het bij alle stembureaus behoorlijk doorliep, zoals hier bij zijn bezoek aan de Boswaid in Egmond aan den Hoef. 'Geen idee hoeveel mensen er dan daadwerkelijk stemmen, maar ik zag vandaag wel bij alle bureaus dat op de momenten dat ik er ben, er ook altijd mensen zijn om te stemmen. Dat verheugt mij, want dat is niet altijd zo. In Nederland hebben we een democratie, dus maak dan gebruik van je stemrecht. Ik ben blij dat de mensen in Bergen dat doen.' Foto (redactie): Burgemeester Peter Rehwinkel even op bezoek bij stembureau De Boswaid in Egmond aan den Hoef.

Eerste stappen op weg naar Omgevingsvisie

19 maart 2021

Nog veel werk te doen

Er is al veel gedaan, maar er is nog veel meer te doen. De Omgevingsvisie over hoe we willen dat de gemeente Bergen er in de toekomst zal uitzien, krijgt langzaamaan gestalte. Maar eenduidigheid is er zeker nog niet, zoveel werd wel duidelijk tijdens de commissievergadering Bestemmingsplannen afgelopen week. Enerzijds is de 'nota op hoofdlijnen' die in de commissievergadering werd voorgelegd heel gedetailleerd, anderzijds geeft het een helikopterview over waar we naar toe willen. 'En dat is wel wat tegenstrijdig', vinden onder meer CDA, VVD en PvdA. ; Het idee van het document is om een breed perspectief te geven, dan is het vreemd wanneer op sommige delen juist veel meer detail wordt beschreven.' De belangrijkste waarden waar inwoners kennelijk aan hechten hebben betrekking op cultuurhistorie/landschap, duurzaamheid/toekomstbestendigheid en woningen voor jong en oud. In die volgorde en dat is wel opmerkelijk. Dat bleek uit een enquête die is gehouden onder 715 inwoners (met 450 reacties). Dat wonen blijkbaar op prioriteit #3 stond verleidde Peter van Huissteden (PvdA) ertoe te informeren of ook de doelgroep jongeren wel is bevraagd. Dat was wel het geval, middels flitspeilingen, maar er was weinig animo. Wellicht hebben die meer interesse bij het onderzoek naar de woonvisie (die ook nog komt) aldus wethouder Klaas Valkering. 'Misschien dat zo'n Omgevingsvisie toch wat te abstract is voor de doelgroep jongeren.' De enquête was niet het enige waarop de nota was gebaseerd. Er waren ook drie digitale bijeenkomsten geweest (met slechts 17 deelnemers uit de Egmonden, 17 uit Bergen en 25 uit Schoorl/Groet) en een sessie met experts. Koos Bruin (BBB) merkte over dat laatste op, dat volgens hem de echte experts toch de inwoners zijn. 'Die moeten toch duidelijk maken wat ze willen?' Er komen nog twee zogenaamde Technische Sessies waar blijkbaar nog veel valt te bespreken. dan, zo rond de zomer, komt het weer voor het publiek ter inzage. Na verwerking van d ereacties is het in de planning om eind dit jaar de Omgevingsvisie klaar te hebben.

Marcel Halff (D66) verlaat de gemeenteraad

19 maart 2021

'Politiek kun je er niet even bij doen'

Egmonder Marcel Halff die al sinds jaren in de gemeenteraad zit voor D66 gaat die raad per april verlaten. De werkzaamheden voor de ondernemingen die hij heeft nemen inmiddels zoveel tijd in beslag dat het raadswerk er gewoon niet meer tussen past. Afgelopen Dinsdag heeft Halff zijn laatste commissievergadering bijgewoond. 'Politiek is niet iets wat je er even bij doet. Dat kost tijd, aandacht en betrokkenheid. Dat laatste is er zeker nog, de eerste twee kostten de laatste maanden steeds meer moeite, omdat mijn bedrijven groeien en eveneens tijd en aandacht vragen. Ik wilde eigenlijk nog wel even door tot eind van het jaar, maar ik moet keuzes maken. Voor nu stop ik dus met het raadswerk en mijn rol als fractievoorzitter wordt overgenomen door Alexandra Otto. Volgend jaar zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen en ik wilde op tijd duidelijkheid geven. Deze stap wil niet zeggen dat ik nooit meer iets in de politiek zal doen, maar voor nu is combinatie niet langer mogelijk.' Burgemeester Peter Rehwinkel is inmiddels al ingelicht over het vertrek van Halff en ook de andere raadsleden zijn op de hoogte gesteld.

Integriteitsbeoordeling in breder verband toepassen

11 maart 2021

Onderzoek naar bijvoorbeeld vergunningen, subsidies of vastgoed

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen onder andere naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen of meedoen in een vastgoedtransactie met de gemeente. Daarmee zou sneller inzicht moeten komen in en grip op bijvoorbeeld witwaspraktijken. Per 1 augustus 2020 is de Wet Bibob uitgebreid, waardoor gemeenten meer onderzoeksmogelijkheden hebben gekregen. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar de integriteit van niet alleen de aanvrager maar nu ook naar zijn of haar directe omgeving bijvoorbeeld zakelijke partners. Zo kunnen zij voorkomen dat criminelen of personen met malafide bedoelingen geld witwassen of een vergunning of subsidie misbruiken om strafbare feiten te plegen. Deze wetswijziging is voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo de aanleiding geweest de Wet Bibob op meerdere beleidsterreinen in te gaan zetten. Zo kunnen zij zich aan de voorkant weerbaarder opstellen en een vuist maken tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Wat is er veranderd? Tot nu toe konden de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo alleen een Bibob-toets uitvoeren bij de aanvraag van een drank- en horecawetvergunning en een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal of seksinrichting. In het nieuwe Bibob-beleid is bepaald dat een Bibob-toets ook kan worden toegepast bij de ontheffing voor nachtwinkels, de vergunning voor een kansspelautomaat, de vergunning voor de verkoop van vuurwerk, een evenementenvergunning, incidentele subsidieaanvragen vanaf €10.000, huurtransacties vanaf € 25.000 (jaarhuur) en overige vastgoedtransacties vanaf € 50.000 én omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten vanaf € 1.000.000. Ook wordt standaard Bibob-onderzoek gedaan bij omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten in de categorieën afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven en bij bedrijven actief in grondverzet, sloop- en autodemontagebedrijven en vuurwerkopslagplaatsen. Bronnen raadplegen De gemeenten kijken bij een Bibob-onderzoek onder andere naar de financiering, de achtergrond van de vergunningaanvrager en de onderneming en zakelijke samenwerkingsverbanden. De aanvragers moeten een Bibob-vragenformulier invullen. Daarnaast worden openbare en gesloten bronnen geraadpleegd. Daarnaast kunnende gemeenten belangrijke informatie ontvangen van andere overheden en opsporingsinstanties of kunnen ze via een tip van de Officier van Justitie op bezwarende informatie gewezen worden. Wanneer een gemeente twijfels heeft over de integriteit van een aanvrager of zijn zakelijke relaties, dan kunnen zij het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben ingestemd met deze nieuwe opzet.

Burgemeester Peter Rehwinkel: ga vooral stemmen! (met filmpje)

12 maart 2021

'Het kan echt veilig en verantwoord'

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer doet burgemeester Peter Rehwinkel een beroep op alle stemgerechtigde inwoners van Bergen om vooral te gaan stemmen. 'Er is alles aan gedaan om het veilig en verantwoord te kunnen doen en het stemrecht is een belangrijk recht. Maak daar gebruik van!' Hij geeft wel aan dat er een voorkeur is dat mensen 'gewoon' zoveel mogelijk stemmen op 17 maart, omdat die andere dagen (15 en 16 maart) voor specifieke doelgroepen zijn bestemd. 'Niemand wordt geweigerd, maar toch.... Om het voor die doelgroepen ook verantwoord en veilig te houden is het zaak dat anderen die niet op een of andere manier worden beperkt in hun handelen zoveel mogelijk de 17e gaan stemmen. Er is voldoende tijd en dus ook voldoende ruimte.'

Unanieme steun voor extra coronageld

5 maart 2021

Wel bevreesd voor gevolgen langere termijn

De gemeenteraad heeft gisteravond geheel volgens verwachting na de commissievergadering unaniem ingestemd met het verlengen van de coronasteun aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen. 'Het gaat om het bieden van meer ‘armslag’ op korte termijn. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt. Wat we wel weten is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is', aldus wethouder Erik Bekkering. Wel was een aantal partijen beducht op hoeveel geld er uiteindelijk nog in de coronasteun gaat zitten. UIiteindelijk gaat het oko zijn weerslag hebben op de begroting dus hoe sneller we meer weten, hoe beter het is, gaven onder meer Gemeentebelangen, D66 en CDA aan. Dat weerhield ze er niet van in te stemmen met deze steun van bijna 200.000 euro. Het is zoeken naar een financiële balans tussen de landelijke (financiële) steunmaatregelen en lokale financiële maatregelen. Vorig jaar november werd besloten tot een corona steunpakket van de gemeente. Dit pakket sloot aan op de maatregelen van de rijksoverheid. Ondanks al deze maatregelen krijgt de gemeente signalen dat een deel van de ondernemers zich niet of onvoldoende gesteund voelt. Ook wordt gevreesd dat ondernemers later in de problemen komen, omdat ze nu nog uitstel van betalingen krijgen voor zaken als de gemeentelijke belastingen. Het voorstel betreft collectieve maatregelen die ten goede komen aan de dorpen en individueel maatwerk om getroffenen te ondersteunen. 'Om te zorgen dat het economisch en maatschappelijk leven in Bergen blijft bestaan, is het belangrijk om beide op diverse manieren te blijven ondersteunen', aldus wethouder Bekkering.

Aandringen op meer betaalbare woningen in Delversduin

5 maart 2021

Motie aangenomen, maar of het effect heeft?

Op de valreep werd tijdens de raadsvergadering van donderdag een motie aangenomen over de invulling van Plan Delverduin. Die motie hield kort en goed in dat de wethouder er bij de ontwikkelaar op moet aandringen om meer betaalbare woningen te realiseren die aansluiten bij de behoefte aan woningen in de gemeente Bergen. De indiener van de motie, Tannie Glas (KIES Lokaal), werd gesteund door VVD, CDA, D66 en PvdA. In de motie werd heel specifiek gevraagd aan de wethouder om er bij de projectontwikkelaar op aan te dringen tenminste 25% betaalbare huurwoningen in het middensegment te creëren. Dat dan bovenop de 30% sociale huurwoningen die al wettelijk verplicht is. De wethouder zegde dit toe, maar gaf er meteen bij aan dat de middelen beperkt zijn als het gaat om druk uit te oefenen. 'We zijn in gesprek en proberen er een programma te krijgen dat zo nauw mogelijk aansluit bij de behoefte binnen onze eigen gemeente', aldus de wethouder. De ambitie is er dus, maar hoe je het ook wendt of keert, de gemeente is geen eigenaar van de grond. En daarmee dus afhankelijk van de goede wil van de ontwikkelaar. Dat is in dit geval BPD die sociale bouw hoog in het vaandel heeft staan. Dat is echter niet helemaal hetzelfde als meer dan de helft van zo'n project bestemmen voor 'betaalbare woningen', war de gemeenteraad nu eigenlijk wil. De raad vond bovendien dat het eventueel niet ingaan op deze verzoeken door de ontwikkelaar, niet zou moeten leiden tot vertraging van het hele project.

Prangende vragen aan wethouder Klaas Valkering

5 maart 2021

Dit is uw kans: stel uw vragen

Als er een wethouder regelmatig in het Egmondse nieuws komt is het wel wethouder Klaas Valkering. Er zou dus alle aanleiding kunnen zijn om met uw vragen voor hem te komen. Op 17 maart aanstaande wordt het interview van Flessenpost TV met Klaas Valkering opgenomen, dus als u vragen heeft, stel ze nu. Laat het ons weten op [email protected] dan zorgen wij dat ze worden voorgelegd tijdens het gesprek.

Jonge Egmondse liberalen organiseren online kennismakingsborrel

5 maart 2021

Praat mee met de VVD

Twee Egmonders komen VVD Bergen versterken. Jasper Corts uit Egmond aan Zee en Annabel Splinter uit Egmond-Binnen zullen vanaf 4 maart toetreden als commissielid. Beiden hebben als doel om de politiek en de gemeentelijke organisatie dichter bij de Egmonden te brengen. En daarom gaan zij graag in gesprek met jou. Op 12 maart organiseert de VVD daarom een online Zoom-meeting om met jou in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in de Egmonden. Zij horen graag van je wat ze mee kunnen nemen vanuit de Egmonden. Wat heeft je dorp nodig, nu en over een paar jaar? Wat houd je bezig? Waar moeten we dan aan denken op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw, ondernemerschap, parkeren en toerisme? En wat te denken van de jeugd? Wat moet er voor hen gebeuren? En hoe zit het met duurzaamheid? Kortom, wat wil jij aan deze jonge politici meegeven? Lijkt het je leuk om aan te sluiten en op deze manier digitaal mee te borrelen? Zij zorgen voor een lekker hapje tijdens deze (online) meeting en zien je aanmelding graag tegemoet. Praktische informatie: Datum: 12 maart Tijd: 19.30 tot maximaal 21.00 uur Aanmelden? Mail naar [email protected] Voorbereiding? Denk alvast na over de belangrijke punten die je wilt meegeven, verdere voorbereiding is niet nodig.

Bouwen alleen in de kernen is niet genoeg

26 februari 2021

Opnieuw naar de tekentafel is geen optie

Opnieuw naar de tekentafel en het Bestemmingsplan Delversduin ontwikkelen, waar een aantal omwonenden rond de bouwlocatie voor pleit, is geen optie, aldus wethouder Klaas Valkering. ‘Zodra je nu afziet van dit plan of wezenlijk grote veranderingen gaat toepassen, bijvoorbeeld het aantal woningen halveren, gaat het mogelijk in zijn geheel niet door.' Dan haalt volgens Valkering de provincie er waarschijnlijk direct een streep door, gebaseerd op de Provinciale Omgevingsverordening NH2020. 'Het plan zoals dat nu voorligt, heeft in 2016 al de goedkeuring van de Provincie gekregen via de Structuurvisie Egmond aan den Hoef, mits de woningen landschappelijk worden ingepast. Juist die landschappelijke inpassing nu weer loslaten maakt dat we de confrontatie opzoeken met de provincie, dat lijkt mij niet verstandig.’ Het plan van begin af aan opnieuw ontwikkelen is volgens Valkering ook te kort door de bocht voor woningzoekenden. ‘Dat betekent dat je een substantieel deel woningen, die we keihard nodig hebben, wegstreept uit de bouwplannen. Het idee om, zoals vaker geopperd, meer in de kernen te bouwen is goed. Maar het is bij lange na niet genoeg om aan de huidige woningbehoefte te voldoen. Willen we de voorzieningen op peil houden, dan is dit plan absoluut nodig. Daarover is de raad het in grote meerderheid eens.’ Omwonenden zien juist dat grote aantal woningen niet zitten. Olette de Vries, namens de bewoners aan het Graaf Dirkplein: ‘Zoveel huizen aan de binnenduinrand geprakt, dat is toch zonde? We begrijpen best dat er woningen nodig zijn, maar het kan wat ons betreft best wat minder en dan wat ruimer opgezet. Niet maximaal, maar optimaal bouwen. Als het nu nog een wijk zou worden voor Egmonders… Er zijn volop ontwikkelingen in de woningmarkt. Laten we eerst even afwachten voor we alles verkwanselen.’ Binnen de mogelijkheden van een bestemmingsplan mag je echter niet zomaar als voorwaarde aangeven dat er alleen gebouwd wordt voor Egmonders, legt Valkering uit. ‘Wel kun je als voorwaarde aangeven dat je bijvoorbeeld meer of minder van een bepaald type woning wilt hebben. Daarover ga je dan vervolgens in overleg met de ontwikkelaar en hoop je tot elkaar te komen.’ Volgens De Vries is er inmiddels behoorlijk wat aan de hand met het plan waar overigens best nog over gesproken kan en moet worden. ‘Het begon bij een stuk of vijftig woningen, maar nu hebben we het inmiddels over 162. En er is hoegenaamd geen overleg geweest tussen de ontwikkelaar en de omwonenden. Wij wilden fysiek bij elkaar zitten (wat toen nog kon en nu ook nog kan!) en graag van te voren weten waarover we het dan gaan hebben. Daarover hebben we per mail contact gehad, maar daar is nooit op gereageerd. Volgens de ontwikkelaar (BPD) moesten we digitaal en ook nog apart van elkaar met hen overleggen. Eind 2017 was het eerste voorontwerp bij een informatiebijeenkomst in te zien en daarop hebben we gereageerd. Net als veel anderen overigens. Inmiddels zijn we drie jaar verder, hebben niets gehoord en dan nog: inzichten veranderen toch?’ Olette de Vries benadrukt nogmaals: ‘Dit plan zou toch moeten aansluiten bij de bouw in het dorp en op wat de inwoners willen? Daar kan een gemeente toch op sturen? Daar zie ik niet veel van terug.’

Discussie Delversduin dendert door

26 februari 2021

Gaat alleen nog over de invulling

De afgelopen weken is er weer volop discussie over het Bestemmingsplan Delversduin. Onder meer over de invulling van het plan. En de communicatie. Bewoners aan het Graaf Dirkplein hebben bijvoorbeeld, net als bewoners aan de Herenweg, een uitgebreide zienswijze ingediend, maar daar vervolgens niets op gehoord. 'Dat voelt niet goed', aldus Olette de Vries namens de bewoners aan dat Graaf Dirkplein. ‘En nu ligt er weer het drie jaar oude plan, als een voldongen feit zo ongeveer….’ 'Naar aanleiding van de presentatie eind 2017 hebben we een uitgebreide zienswijze ingediend, met wel 24 punten van aandacht of kritiek. Het feit dat we daar na drie jaar nog niets op hebben gehoord is eigenlijk te gek voor woorden. We zijn nog niet eens per definitie tegen bouwen, maar wel tegen de invulling die er nu aan dreigt te worden gegeven. Volgens ons voldeed dit plan (uit 2017) toen al niet aan de bouwcriteria die in de structuurvisie stonden aangegeven. Bijvoorbeeld waar in de woonvisie voor Bergen (2015-2020,maar er is nog geen nieuwe) staat dat bouwen moet komen van herstructureren, inbreiden uitbreiden. En dat vooral gebouwd moet worden voor de regio (dat is dus niet Amsterdam).’ Verantwoordelijk wethouder is Klaas Valkering. Zijn reactie: 'Dat we zo lang niets hebben laten horen valt niet goed te praten, ook al zijn er aanwijsbare redenen voor. Het plan wat nu voorligt is echter feitelijk voor een groot deel, tot in redelijk groot detail zelfs, vastgelegd in de Structuurvisie Egmond aan den Hoef. Die structuurvisie is in 2016 al door de gemeenteraad aangenomen als voortvloeisel van de plannen Dorp & Duin van de periode 2010-2014. In die Structuurvisie Egmond aan den Hoef staat al een eerste aantal woningen en ongeveer waar wat komt. Waar we het nu over hebben is die daadwerkelijke verdere invulling, het programma van het plan. Bijvoorbeeld hoeveel huizen er in welke prijscategorie komen. De zienswijzen die al deze mensen hebben ingediend eind 2017 worden alsnog beantwoord. Binnen de komende maand moeten de mensen dat antwoord hebben. Het naar aanleiding van die zienswijzen aangepaste plan gaat vervolgens eerst nog eens naar het college van B&W voor akkoord, waarna opnieuw een tervisielegging volgt met zes weken reactietijd. Daar hoort ook een informatiebijeenkomst met inwoners bij. Zoals het er nu naar uitziet is de kans dat die bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden niet zo groot. Als dat niet lukt, dan doen we het digitaal met de diverse groepen. Daarvoor volgt nog een uitnodiging.' Er is dus nog best een en ander aan inspraak mogelijk. Maar Valkering waarschuwt voor te veel optimisme. 'Het genoemde aantal van 162 woningen bijvoorbeeld, daar valt niets aan te veranderen. Ik ga me wel sterk maken bij de ontwikkelaar om het voor elkaar krijgen om meer woningen in de midden-huursector erbij te krijgen. Mijn gesprekken met ontwikkelaar BPD gaan over 20% meer. Samen met die 30% sociale huursector - lees: betaalbare woningen voor onze inwoners - moeten we dan in ieder geval een deel van de Egmondse (en Bergense) behoefte kunnen invullen.' Olette de Vries tot slot: ‘Die 162 woningen zijn er meer dan de 150 die eerst werden genoemd. Die extra woningen kwamen er nog bij, omdat er te weinig sociale woningen dreigden te komen… Die verhouding is nog steeds zoek vinden wij. Dit plan komt niet tegemoet aan de lokale behoefte om hier te kunnen blijven wonen. Het gemiddelde inkomen voor de Egmonders staat ergens op minder dan modaal, die gaan hier niets aan hebben.’ Of er nog wel ruimte is voor discussie over hoever een huis afstaat van jouw erfgrens is niet duidelijk. Dat zal moeten blijken uit de aangepaste versie van het Voorontwerp Bestemmingsplan Delversduin zoals het officieel heet…

Brandbrief bestuurders ten bate van lokale bedrijven

22 februari 2021

Rijksoverheid moet nú ingrijpen

'Een noodsignaal namens onze ondernemers' - dat is de kern van een brief van de vier portefeuillehouders van Economische Zaken van de BUCH-gemeenten aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De collegeleden van de gemeenten Uitgeest, Heiloo, Castricum en Bergen maken uit hun gesprekken met lokale ondernemers op dat het MKB dreigt te imploderen. 'De rijksoverheid moet nú ingrijpen en met maatwerk ondernemers te hulp schieten, anders dreigen dorpen hun economische vitaliteit te verliezen; , zo pleiten de vier. Uit hun brief blijkt dat de bestuurders door gesprekken met ondernemers in hun gemeenten het beeld hebben gekregen dat het water de ondernemers tot aan de lippen staat, of zelfs erboven. Daardoor hebben veel ondernemers last van stress, onrust en soms zelf psychische klachten. De portefeuillehouders nemen deze gezondheidsklachten uiterst serieus. Zij zijn van mening dat ieders gezondheid bij de bestrijding van het coronavirus bovenaan moet staan, ook bij ondernemers. Verder constateren de portefeuillehouders dat het MKB in hun dorpen last heeft van maatregelen van het Rijk of het tekortschieten ervan. Ze horen onder meer de volgende verhalen: • Het plafond van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) biedt nog altijd niet voor alle bedrijven een uitkomst, bijvoorbeeld als gevolg van de organisatiestructuur. Dit zorgt voor scheve verhoudingen tussen vergelijkbare bedrijven; • De partnertoets van TOZO3 leidt tot grote financiële problemen. Het dekken van zowel de zakelijke als private vaste kosten op enkel het inkomen van de partner is in de praktijk niet haalbaar; • Ondernemers zien hun spaargeld en kredieten verdampen en weten niet goed waar ze hulp kunnen vragen in hun specifieke situaties. Er is behoefte aan een eerstelijnsvoorziening die met de ondernemer zijn situatie diagnosticeert en warm doorverwijst naar de juiste hulp. De gemeentebestuurders zien voor hun gemeenten een rol weggelegd bij het toepassen van lokaal maatwerk op de landelijke regelingen. Argument daarvoor is dat lokale overheden hun lokale ondernemers namelijk goed kennen. Volgens de EZ-bestuurders is het ieders plicht om mogelijkheden voor steun aan ondernemers maximaal te onderzoeken – dat geldt van Rijk tot gemeente. Ze maken zich er sterk voor om, terwijl dat onderzoek loopt, het contact met hun ondernemers op peil te houden en hen binnen de gemeentelijke mogelijkheden optimale ondersteuning te blijven bieden. De vier willen dat er een vangnet komt voor al die ondernemers en hun gezinnen die met al hun energie een zaak hebben opgebouwd en die nu met grote stress in hun dagelijks leven te maken hebben. Nationale en lokale overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk optrekken om werkende Nederlanders uit het lokale MKB toekomstperspectief te bieden in coronatijd.

Extra geld voor verenigingen en maatschappelijke organisaties

19 februari 2021

Bijna twee ton extra aan coronasteun

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om in het kader van corona opnieuw ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen. 'Het gaat om het bieden van meer ‘armslag’ op korte termijn. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt. Wat we wel weten is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is', aldus wethouder Erik Bekkering. Het college zoekt naar een financiële balans tussen de landelijke (financiële) steunmaatregelen en lokale financiële maatregelen. In november 2020 besloot het college over het verlengen van een corona steunpakket. Dit pakket sloot aan op de maatregelen van de rijksoverheid. Ondanks al deze maatregelen krijgt de gemeente signalen dat een deel van de ondernemers zich niet of onvoldoende gesteund voelt. Ook wordt gevreesd dat ondernemers later in de problemen komen, omdat ze nu nog uitstel van betalingen krijgen voor zaken als de gemeentelijke belastingen. Het voorstel betreft collectieve maatregelen die ten goede komen aan de dorpen en individueel maatwerk om getroffenen te ondersteunen. 'Om te zorgen dat het economisch en maatschappelijk leven in Bergen blijft bestaan, is het belangrijk om beide op diverse manieren te blijven ondersteunen', aldus wethouder Bekkering. De voorgestelde verlengde maatregelen bestaan onder andere uit: o Financiële steun voor partijen met een maatschappelijke doelstelling; o Verlenging van de looptijd van het lokale Herstelfonds Bergen; o Aanvragen bij de rijksoverheid van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. Deze wordt na ontvangst uitgekeerd aan de huurders in de buitensportsector; o Maatwerk bij het innen van de gemeentelijke belastingen; o Verlenging verruiming terrassen tot 25-10-2021 mits passend binnen landelijke richtlijnen; o Steun en advies aan midden- en kleinbedrijf in aanvulling op landelijke steunmaatregelen. Einddatum en bedrag voorstel voor verlenging steunmaatregelen De voorgestelde steunmaatregelen gelden tot 1 juli 2021. Het voorstel is om hiervoor € 193.000,- te storten in de bestemmingsreserve herstelfonds corona. Op agenda commissie en raad Dit voorstel staat op 4 maart op de agenda van de gemeenteraad.

Belangrijkste doel: behoud leefbaarheid van de dorpen

19 februari 2021

Nu is het moment om in te grijpen

Aanleiding om even verder te praten was het persbericht van KIES Lokaal over de invulling van het Plan Delversduin in Egmond aan den Hoef. Er moeten meer betaalbare woningen komen om de dorpskernen levend te houden. Erik-Jan Stam doet daarover het woord: ‘Het gaat uiteraard niet alleen om het plan Delversduin; het gaat eigenlijk om alle bouwplannen van de gemeente Bergen. Willen we ervoor zorgen dat de dorpskernen leefbaar blijven en dat voorzieningen op peil kunnen blijven, dan moeten we meer op maat bouwen voor de doelgroepen waar wij als gemeente ook bij gebaat zijn. Dat betekent meer aandacht voor bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen. Als die blijven wegtrekken houden we straks ‘spookdorpen’ over.’ Huizenprijzen stijgen waar je bij staat. ‘Als je nu een (starters)woning zou kunnen kopen, dan is die over twee maanden al weer in prijs gestegen. Dat zou het heel verleidelijk maken om voor meer geld door te verkopen. Misschien niet meteen, maar dan wel op iets langere termijn. In het verleden was er een optie tot koop met premie van de overheid. Die premie werd dan in 10 of 15 jaar uitbetaald en gedurende die tijd mocht je het niet verkopen en ook niet tegen een onbeperkte verkoopprijs. Ik weet niet of dat nu zou werken. Maar er zou wel iets moeten komen waardoor je voorkomt dat huizenprijzen maar blijven stijgen in het tempo dat ze nu doen. Dan wordt deze gemeente helemaal onbetaalbaar.’ Bergen is een van de meest vergrijzende gemeenten is Nederland. Erik-Jan: ‘Als we nu niet ingrijpen en als gemeente meer sturing geven aan wat er wordt gebouwd, dan gaat dat volgens ons ten koste van de leefbaarheid van de dorpen.’ Het veel gebruikte argument (ook van de Provincie) om alleen binnen de bestaande kernen te bouwen zet volgens Erik-Jan geen zoden aan de dijk: ‘Natuurlijk moeten we die opties ook benutten, maar hoe ver denk je dan dat je komt? Dan heb je het hooguit over tientallen woningen per kern. Er is een veel grotere behoefte. In de hele gemeente zijn er circa 5500 woningzoekenden! Die ga je echt niet alleen in de kernen kunnen huisvesten. De omvang van de plannen die er nu zijn, is ook nodig voor het op peil houden van de voorzieningen. Ze moeten alleen wel op de juiste manier worden ingevuld: betaalbaar en bereikbaar. Nu kunnen we daar nog invloed op uitoefenen.’

Extra geld voor strandschoonmaak

19 februari 2021

Toenemende drukte leidt tot meer werk

In de (online) Algemene Raadscommissie van afgelopen week is besloten om een extra (jaarlijks) budget van iets meer dan 53.000 euro toe te kennen voor 'strandschoonmaak' en zo'n 35.000 euro extra voor het schoonhouden van de dorpskernen. Eigenlijk was iedereen het erover eens dat de huidige uitvoerende partij (Mart Gul) het naar behoren doet. De gunning van de aanbesteding was dus geen probleem. De extra kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de stijgende kosten door toenemende drukte. Meer toeristen betekent meer afval en dus meer werk. Bovendien onderkent de gemeente het belang van een schoon strand en schone dorpskernen voor de aantrekkelijkheid van de gemeente als geheel. De afgelopen tien jaar was het bedrag niet verhoogd, dus de commissie was eensluidend om deze verhoging van het aanbestedingsbedrag en aanpassing van de begroting toe te staan. In het bestek zit het schoonmaken van het strand, opruimen van levende en dode zeedieren, het beheer van 'jutterbakken, het afvalcontainerbeheer, de reiniging van strandafritten en afgangen, onderhoudswerkzaamheden en het opruimen van zwerfafval als ook het beheer van afvalbakken en hondenpoepdispensers in de dorpskernen. In het nieuwe contract wordt direct gestart met gescheiden afvalinzameling en wordt getracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. In de praktijk komt dat neer op samenwerking met het WNK. De nieuwe overeenkomst gaat per april 2021 in en duurt tot 2025. De aanbesteding was al geweest, maar het budget wat ervoor was ingeruimd was onvoldoende om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. De reden dat het in de commissie werd behandeld was om de extra budgettering die nodig is door de raad te laten goedkeuren. Anders zou deze aanbesteding helemaal binnen de beslissingsbevoegdheden van het college vallen. Discussie was er niet echt; alle partijen vonden dat het prima gaan zoals het gaat en dan kan er snel overeenstemming zijn. Het voorstel gaat onverkort door naar de raad als hamerstuk. Foto (redactie): Schoon strand zorgt er ook voor dat er geen overlast van meeuwen ontstaat.

Geen persoonsinformatie delen zonder toestemming

15 februari 2021

D66: voorkomen dat nieuwe wet door Eerste Kamer komt

D66 Bergen-NH wil dat inwoners niet langer zelf actief moeten hoeven aangeven dat zij bezwaar hebben bij het delen van persoonsgegevens. Het gebeurt nu regelmatig dat gegevens worden gedeeld met andere partijen. Bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden als met de GGD. De D66-fractie wil dat daar vóóraf toestemming voor wordt gevraagd aan de burgers. Alexandra Otto (raadslid D66 Bergen): 'Wanneer dat niet mogelijk is zullen gemeenten hun inwoners op korte termijn veel beter moeten informeren hoe de regeling nu in elkaar steekt. Lang niet alle burgers weten hoe het zit. Als je het niet weet, kun je ook niet vooraf toestemming geven of juist aangeven dat je het niet wilt.' De gemeente Bergen biedt bijvoorbeeld op dit moment de mogelijkheid om een formulier via DigiD in te vullen waarbij de gemeente wordt verzocht persoonsgegevens niet te delen maar geheim te houden. Recent is er een wet aangenomen in de Tweede Kamer die het verwerken van gegevens binnen samenwerkingsverbanden regelt. En dat vervolgens de burger actief zelf moet aangeven dat die daar niet van is gediend. Deze nieuwe wet maakt het juridisch mogelijk om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken. Ook het delen van persoonsprofielen valt hieronder. Hoe fout dat kan aflopen is wel gebleken uit de 'toeslagenaffaire'. Een groot aantal maatschappelijke partijen (verenigd in de SyRI-coalitie) heeft zich inmiddels gericht tot de Eerste Kamer om doorgang van deze wet te voorkomen. Dit moet voorkomen dat gemeenten uitvoering kunnen gaan geven aan deze wet als deze in de Eerste Kamer wordt vastgesteld. Alexandra Otto: 'Wij vragen het College van Bergen om zich aan te sluiten bij de SyRI-coalitie en de Eerste Kamer op te roepen deze wet niet aan te nemen, omdat deze strijdig is met artikel 10 van de grondwet. Daarnaast willen we dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om het delen van gegevens via samenwerkingsverbanden alleen maar toe te staan als er expliciet door de inwoner toestemming is verleend. Net als bij patiëntendossiers in de zorg en bij de huisarts. Dat is dus precies omgekeerd met hetgeen nu in de conceptwet wordt voorgesteld.'

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 februari 2021

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt 'Prangende vragen' aan wethouder Antoine Tromp van D66. Opnamedag vrijdag 5 februari 2021. Lokatie: Museum Kranenburgh. FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis. De redactie heeft de grootst mogelijke journalistieke vrijheid om alle vragen te kunnen stellen die door de lezers zijn aangeleverd. Zodoende kunnen burgemeester en wethouders u per aflevering op de hoogte houden van de voortgang of gebrek daaraan van de portefeuilles die onder hen vallen. Iedere inwoner van Egmond kan zijn/haar vragen indienen via: [email protected]

‘Veel kernen lastig? Dat is juist de kracht van Bergen…’

12 februari 2021

Diversiteit maakt Bergen aantrekkelijk voor iedereen

Je zou kunnen denken dat de zes kernen in Bergen en de ‘eeuwige strijd’ tussen die kernen behoorlijk vermoeiend is voor een bestuurder. Daar denkt burgemeester Peter Rehwinkel echter heel anders over. ‘Juist die verschillende kernen en de diversiteit in alles binnen die kernen, vormen de kracht van de gemeente Bergen. De aantrekkingskracht voor anderen, maar zeker ook voor de inwoners zelf, bestaat juist uit die verscheidenheid.’ Rehwinkel heeft het afgelopen jaar niet zoveel tijd en aandacht kunnen schenken aan die kernen als hij wilde. ‘Fysiek dan. Natuurlijk waren er periodes waarin iets meer mogelijk was binnen de coronamaatregelen, maar al met al had ik graag meer écht contact gehad met de mensen. Normaal kom je veel vaker bij mensen thuis, bij organisaties over de vloer om te spreken, te luisteren en met eigen ogen te zien wat er leeft. Digitaal gaat dat ook wel, het zal wel moeten, maar dat is duidelijk anders. Of je nu achter een scherm zit of je zit met elkaar aan een grote tafel met een kop koffie voor een goed gesprek. Maar het geldt net zo zeer voor de leuke, memorabele dingen: ik had bijvoorbeeld graag meer huwelijksjubilea bezocht en geëerd of meer evenementen meegemaakt die normaal gesproken in de gemeente worden georganiseerd, maar ja….’ Het bevalt Rehwinkel hier, ondanks de bijzondere en beperkende coronaomstandigheden, uitstekend. Reden om te blijven? ‘Nou, het is vooraf bepaald dat ik hier ad interim zou zijn, alleen de termijn was niet bekend. Toen ik in december met de Commissaris van de Koning een evaluatiegesprek had, kreeg ik de volkomen te verwachten vraag: is de gemeente Bergen klaar om weer ‘haar eigen’ burgemeester te verwelkomen? Daar heb ik vooraf uiteraard goed over nagedacht en toen mij de vraag werd gesteld kon ik volmondig ‘ja’ antwoorden. Het duurt nog even, maar ik heb er vertrouwen in dat ik deze gemeente goed kan achterlaten voor mijn opvolger. Dat beaamde Arthur van Dijk (CvdK) overigens meteen na afloop van de raadsvergadering over de profielschets. Ook voor hem was duidelijk dat er een wezenlijk andere, positievere sfeer heerste.’

Bergen, wees vooral (weer) trots op uw gemeente!

12 februari 2021

Peter Rehwinkel geniet van verbeterde sfeer

Het is zeker geen afscheidsgesprek. Maar nu de profielschets voor de nieuwe burgemeester toch definitief is, is het wel een mooi moment om even de (tussen)balans op te maken met burgemeester Peter Rehwinkel. Na bijna een jaar hier burgemeester te zijn geweest concludeert hij dat ‘er alle reden is om weer trots te zijn op de gemeente’. ‘Toen ik aankwam in maart 2020 dreigde er zelfs geen college van B&W meer te zijn, alleen een ‘B’. Dat liep gelukkig net op tijd anders. Hoe anders is de situatie nu: van een bijna uitgeputte raad naar meer vitaliteit, vertrouwen, samenwerking en constructief meedenken. Dat verschil zie ik echt’, aldus Rehwinkel. ‘Er is een sfeer om met elkaar knopen door te (willen) hakken. Dat is ook zeker gebeurd het afgelopen jaar. En ofschoon je het waarschijnlijk niet vaak zult meemaken dat een voltallige raad – en bevolking – het eens is met een genomen beslissing, is het belangrijk er alles aan gedaan te hebben om ook andere meningen te horen én te wegen. Uiteindelijk moet een besluit worden genomen, dat is aan de raad. Als dat proces goed is verlopen, denk ik dat je je taak als volksvertegenwoordiging goed hebt gedaan. Ook als niet iedereen het eens is met de genomen beslissing.’ Het proces van afgelopen jaar heeft volgens Rehwinkel geresulteerd in een raad die weer bezieling toont, vertrouwen heeft, trots is. ‘Daar is wat mij betreft alle reden voor’, aldus de burgemeester. ‘Niet voor niets heb ik de raad geprezen voor de onderlinge samenwerking en betrokkenheid bij de vaststelling van de profielschets voor mijn opvolger. Het zou een mooi afscheidscadeau zijn wanneer de rust die nu is weergekeerd, blijvend is. Er blijven altijd zaken voor verbetering vatbaar, maar het gaat zeker de goede kant op.’

Voor de Egmonden is de historie belangrijk

9 februari 2021

College wil investeren in culturele identiteit

De drie hoofdlijnen van de nieuwe Cultuurnota waarmee het college dinsdag heeft ingestemd zijn Kunst in uitvoering, Kunst voor iedereen en Kunst in de kern. Wethouder Antoine Tromp: 'In het nieuwe cultuurbeleid ligt de nadruk op het maken en zichtbaar maken van kunst en cultuur. Voor de Egmonden betekent dit beleid dat de nadruk komt op (de relatie met) de historie.' De Cultuurnota kwam tot stand na een participatietraject. Er zijn eind vorig jaar verschillende gesprekken gevoerd met inwoners en het cultuurveld. 'Uit de gesprekken in het participatietraject kwam naar voren dat kunst en cultuur (een belangrijk deel van) onze identiteit is. Dat is de basis voor deze nota.' In de nota staat dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden en behoefte aan onder meer ateliers en culturele ontmoetingsplaatsen. Tromp: 'Inwoners en kunstenaars geven aan dat hieraan dringend behoefte is, maar de precieze behoefte is nog niet helder. De gemeente wil graag die behoefte onderzoeken en bekijken hoe we eventueel in deze behoefte kunnen voorzien.' De wethouder benadrukt dat elke kern een eigen uniek cultureel profiel heeft. 'Egmond kan prat gaan op een bijzondere lokale cultuurhistorie met een grote invloed op de Nederlandse geschiedenis.' In het kader van Kunst voor iedereen is het idee dat op elke basisschool cultuureducatie wordt aangeboden en dat er aandacht is voor de ontwikkeling van cultureel talent bij de jeugd. Daarvoor wordt de samenwerking met de bibliotheek en Artiance gecontinueerd. Per kern wordt een zogenoemd programmeringsbudget beschikbaar gesteld. De nota wordt op 18 maart besproken in de Algemene raadscommissie en staat op 8 april op de agenda van de gemeenteraad. Foto: Voor de Egmonden staat het promoten van de historie op de eerste plaats, zoals hier bij het Slotfestijn. De nieuwe Cultuurnota gaat daar ook financieel ondersteuning aan bieden.

Huys Egmont op zoek naar (inter)nationale steun

9 februari 2021

Gemeente helpt met fondsenwerving

Nu de werkzaamheden aan Huys Egmont serieus onderweg zijn, is het aan Historisch Egmont (o.m.) om te proberen geld te vinden voor de verdere inrichting en exposities. Dat zal nog niet meevallen in deze tijd. Dat had voorzitter Martijn Mulder in een eerder interview met Flessenpost uit Egmond ook al aangegeven. De gemeente helpt echter om de juiste weg te vinden naar specifiek nationale en internationale subsidies. Wethouder Klaas Valkering: 'Zeker in deze aanloopperiode zullen we de gebruikers van het Slotkwartier ondersteunen bij de aanvraag van dergelijke subsidies. Het is echter wel de opzet om de betrokken gebruikers wegwijs te maken in die aanvragen, zodat ze dat in het vervolg ook zelf kunnen. Wij gaan die als gemeente niet steeds letterlijk voor ze uitvoeren. We hebben overigens goede hoop dat er genoeg geld 'te vinden' is. En wellicht dat de gemeenschapszin ook nog voor een bijdrage aan deze ontwikkeling zorgt. Bij de Hospice hebben we ook gezien dat er vanuit alle kanten steun is gekomen. Ook voor de ontwikkeling van dit cultuurhistorisch belangrijke gebied zal draagvlak zijn.' Wethouer Antoine trimp, verantwoordelijk voor onder meer cultuur, gaf aan dat in de nieuwe cultuurnota geld is vrijgemaakt voor 'programmering'. 'Als die programmering aansluit bij de ideeën van college en raad en wat in de cultuurnota staat, dan is het in principe mogelijk om daaruit nog geld vrij te maken.' Met de gebruikers van de Hoeve wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van een bedrijfsplan. Dat geldt zowel voor de activiteiten van Hafre als m.b.t. het schelpenmuseum. 'Daar zou eind deze maand meer inzicht in moeten kunnen zijn', aldus Valkering.

Informatiecampagne verkiezingen

5 februari 2021

Alles om veilig te kunnen stemmen

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart. Dan zullen er nog steeds corona-maatregelen gelden. Dus maken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo de verkiezingen corona-proof. Hoe? Dat staat te lezen in een reeks van zes wekelijkse themapagina’s die in lokale weekkranten verschijnen vanaf 3 februari. Ook in de social media van de gemeenten wordt hieraan aandacht besteed. De vier lokale verkiezingsteams werken nauw samen. Zij zorgen ervoor dat stemmen in maart corona-veilig is voor alle kiezers. Andere stemlocaties Er wordt alleen gebruikgemaakt van ruime stembureaus. Dat zijn voor een deel andere stemlokalen dan de kiezers gewend zijn. Vrijwel alle scholen en verzorgingshuizen worden dit keer niet gebruikt als stemlokaal; wel worden sporthallen en tenten ingezet. Die zijn veel groter. Daardoor kunnen medewerkers én kiezers goed onderling afstand houden. Corona-veilig In de stembureaus maken de medewerkers veilige looproutes, aparte in- en uitgangen, en ‘eenrichtingsverkeer’. Verder zijn er mondkapjes, kuchschermen, handgel, schone potloden, etcetera om besmetting te kunnen voorkomen. Ook worden aanraakvlakken vaak schoongemaakt. Ruimere stemmogelijkheden voor ouderen Daarnaast is voor ouderen boven de 70 jaar een select aantal stembureaus al op 15 en 16 maart open om te komen stemmen. Deze groep kan er ook voor kiezen om per brief te stemmen: de stem wordt dan opgestuurd of kan worden ingeleverd. Groeimodel De informatie wordt elke week concreter, en gepubliceerd op de Verkiezingspagina. Zo worden volgende week de stemlocaties gepubliceerd voor stemmen op 17 maart, voor vroeg stemmen op 15 en 16 maart (‘early voting’) en voor het inleveren van briefstemmen. De informatie is steeds terug te lezen op de websites: www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug