Deel

Toelichting op keuze voetbalfusielocatie op 12 juni

Raad bespreekt op 22 juni locatiekeuze voetbalfusieclub in ARC

Toelichting op keuze voetbalfusielocatie op 12 juni

Tijdens de Algemene Raadscommissie van donderdag 22 juni bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college van B&W om als locatie voor VV Egmond te kiezen voor het Zeevogels-complex aan de Hogedijk. Daaraan voorafgaand is er een toelichting voor geïnteresseerde inwoners op maandag 12 juni in Dorpshuis Hanswijk (17 uur – 19.30 uur).

Bij de bijeenkomst zijn wethouder Marco Wiesehahn en projectleider Vincent Quist namens de gemeente aanwezig. Zij zijn er om vragen over het collegebesluit te beantwoorden. Ook zijn er vertegenwoordigers van RHDHV (Royal HaskoningDHV voerde het onderzoek naar de drie locaties uit) en het fusiebestuur van VV Egmond aanwezig. Royal Haskoning geeft een toelichting op het uitgevoerde onderzoek en op de onderwerpen waaraan zij hebben getoetst, zoals ruimtelijke inpasbaarheid, planologische haalbaarheid en verkeer en parkeren, bereikbaarheid (snel/langzaam verkeer) en verkeersveiligheid.

Het fusiebestuur is aanwezig om uitleg te geven over het Programma van Eisen dat is opgesteld voor het nieuwe sportcomplex.

Er is al veel over gezegd en geschreven: de nieuwe voetballocatie voor vv Egmond. Het is echter uiteindelijk aan de gemeenteraad om er een definitief besluit over te nemen, ofschoon niemand echt verwacht dat er iets zal veranderen. Wanneer de raad haar keuze heeft gemaakt voor de locatie is het nog lang niet zo ver dat er ook daadwerkelijk gespeeld kan gaan worden op een nieuw sportcomplex. Daarvoor moeten eerst bouw- en (her-)inrichtingsplannen worden gemaakt (wat komt waar en wat is daar voor nodig) en vergunningen worden aangevraagd (o.m. Omgevingsvergunning). De definitieve plannen moeten vervolgens nog langs de gemeenteraad voor goedkeuring, want nu wordt alleen gekozen voor een locatie en een globaal plan. Met bijbehorende globale kostenraming die ergens tussen de 4 en 5 miljoen euro wordt geschat.

Eerder al liet wethouder Marco Wiesehahn weten dat hij verwacht dat aan het eind van het jaar 2023 de hele operatie duidelijk zal zijn en dat dan hopelijk een aanbesteding kan worden uitgeschreven. Vervolgens kunnen daadwerkelijk de benodigde stappen worden gezet naar een ingerichte speellocatie voor de nieuwe voetbalclub.

Maar dan is het allang 2024… Komend seizoen (2023-2024) wordt nog op verschillende locaties gespeeld. Of het seizoen 2024-2025 al op een nieuwe accommodatie gespeeld wordt is dus nog lang niet zeker.


Het college en het fusiebestuur geven graag toelichting hoe de keuze voor de fusielocatie tot stand is gekomen.

Datum: maandag 12 juni
Tijd: tussen 17.00 en 19.30 uur.
Locatie: Dorpshuis De Hanswijk, Hanswijk 1 in Egmond aan den Hoef


Foto (redactie): Het hoofdveld op het voetbalcomplex aan de Hogedijk zoals het er nu bij ligt. Hoe het in de toekomst gaat worden is nog onzeker. Wat het besluit echter ook wordt, het zal zeker nog even duren.

Meer 'Politiek':

Geheimhouding voor de stukken mbt openbare verhoren rond Het Bijzondere Huis opgeheven

14 juni 2024

Raad kwam speciaal bijeen; maandag zijn de verhoren

De gemeenteraad heeft de geheimhouding opgeheven op stukken die de aanleiding waren voor het raadsonderzoek in Bergen. Uit de nu gepubliceerde stukken - waaronder een intentieovereenkomst tussen gemeente en stichting Het Bijzondere Huis, adviesnotities en agenda’s en verslagen van de raadswerkgroep - komt naar voren waarom de raad het onderzoek heeft ingesteld. Aanstaande maandag worden drie getuigen gehoord in openbare verhoren in de raadszaal van de gemeente. In juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een raadsonderzoek vanwege twijfels over de zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. De aanleiding is een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en stichting Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad uitgevoerd. De onderzoekscommissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. De onderzoekscommissie laat zich ondersteunen door onderzoeksbureau Necker. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en er hebben interviews plaatsgevonden. Aanleiding voor het onderzoek De gemeenteraad van Bergen heeft donderdag 13 juni jl. besloten de stukken openbaar te maken die de aanleiding vormden voor het instellen van het raadsonderzoek. Deze zijn vanaf zaterdag 15 juni as in te zien op het raadsinformatiesysteem van de gemeente (https://www.raadbergen-nh.nl). Door dit besluit kunnen de verhoren in het openbaarheid plaatsvinden. Zo creëert de onderzoekscommissie tevens maximale transparantie in haar streven naar waarheidsvinding en het verwerven van inzichten in besluitvormingsprocessen in de voorliggende casus. De inzichten die deze verhoren zullen opleveren worden toegevoegd aan een algemener onderzoek van de gemeenteraad naar de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. Wat betreft de voorliggende casus: op 22 juni 2022 heeft de gemeente Bergen een getekende intentieovereenkomst ontvangen tussen de gemeente en Het Bijzondere Huis waarvan onduidelijk is wie deze heeft opgesteld en of deze rechtsgeldig is aangegaan. Onder de overeenkomst staat de handtekening van voormalig wethouder Valkering, die toen al enkele maanden geen wethouder meer was. De raad onderzoekt op welke wijze er door de gemeente Bergen NH en haar bestuurlijke vertegenwoordigers is gehandeld in het tot stand komen van de Intentieovereenkomst (IOK) en in de periode na de totstandkoming. De raad wil weten of hierbij rechtmatig en volgens de kaders van de wet, geldende regels, de gedragscode en de bestuurlijke verhouding met de Raad is gehandeld. Zienswijzen beantwoord, stukken openbaar gemaakt De gemeenteraad van Bergen had op 23 mei 2024 al besloten om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Er zijn hierop zienswijzen ingediend. De raad heeft op donderdag 13 juni jl. deze zienswijzen beantwoord en besloten de stukken openbaar te maken, met dien verstande dat een gedeelte vooralsnog geheim blijft vanwege toegekende belangen. Openbare verhoren Op grond van artikel 155c van de Gemeentewet heeft de onderzoekscommissie voor aanstaande maandag 17 juni drie getuigen opgeroepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen. De getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn: de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering; de gemeentesecretaris en de heer L. Voskuil, burgemeester. De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur,13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen NH, Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen NH. De verhoren zijn ook via de livestream van de gemeente Bergen te volgen, via https://www.raadbergen-nh.nl.

Hoge opkomst voor Europese Verkiezingen in Bergen, ruim boven landelijk gemiddelde

14 juni 2024

GroenLinks/PvdA ondanks verlies grootste in Bergen; PVV tweede partij

GroenLinks-PvdA heeft bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in Bergen de meeste stemmen gekregen. De partij van Frans Timmermans en EU-lijsttrekker Bas Eickhout kreeg 22,7 procent van de kiezers in deze gemeente achter zich. Bij de vorige Europese verkiezingen was GroenLinks-PvdA hier ook al de grootste partij, maar moest nu toch flink wat stemmen inleveren. De PVV is nu de tweede partij van Bergen, met 16,4 procent van alle stemmen. De VVD eindigt als derde, met 13,7 procent van de stemmen. De PVV is, naast de op een na grootste partij, ook de partij die ten opzichte van 2019 in Bergen het meest gewonnen heeft: vijf jaar geleden haalde de partij nog maar 2,9 procent van alle stemmen. De grootste verliezer in deze gemeente is, ondanks de eerste plaats, GroenLinks-PvdA: die partij haalde vijf jaar geleden nog 34,0 procent van alle stemmen. Opkomst in Bergen gestegen In totaal hebben 14.336 mensen in Bergen donderdag hun stem uitgebracht. Daarmee komt de opkomst uit op 58,4 procent. Dat is hoger dan vijf jaar geleden, toen lag de opkomst op 51,9 procent.

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

Met de komst van 43 sociale huurwoningen

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van totaal 43 sociale huurwoningen in Groet en Schoorl. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Parkeerautomaten Bergen worden vervangen

14 juni 2024

Andere aanbesteding leidt hopelijk tot lagere onderhoudskosten

Afgelopen najaar heeft het college het domein Beheer Openbare Ruimte de opdracht gegeven om voorbereidingen te starten voor de vervanging van de parkeerautomaten in Bergen, omdat deze verouderd zijn. De voorbereidingen hebben geleid tot een Programma van Eisen, dat mede tot stand is gekomen door een consultatie en afstemming met Gebiedsregie, Inkoop, Security en Informatie- en Communicatietechnologie. Via Gebiedsregie zijn de ondernemersverenigingen geconsulteerd en geïnformeerd over de belangrijkste uitgangspunten uit het Programma van Eisen. Verder heeft er afstemming plaatsgevonden met Coöperatie Parkeerservice, waarbij niet alleen inhoudelijk naar het Programma van Eisen is gekeken, maar ook het mee-aanbesteden van 1e lijns onderhoud is toegelicht en besproken. Hierbij gaat het om het herstellen van kleine storingen, wat momenteel nog wordt verzorgd door Coöperatie Parkeerservice. De belangrijkste uitgangspunten uit het Programma van Eisen zijn: De nieuwe parkeerautomaten werken volledig digitaal, het parkeren geschiedt op kenteken (betalen met papier- en/of muntgeld is niet meer mogelijk) evenals afgifte van papieren kwitanties. Uit een benchmarkonderzoek bij andere gemeenten blijkt dat het volledig digitaal parkeren geen negatieve effecten kent op het aantal (betalende) bezoekers; De nieuwe parkeerautomaten worden volledig gevoed door (eigen) energie afkomstig van zonnepanelen en/of energie afkomstig uit andere duurzame bronnen; Het 1e en 2e lijns onderhoud maakt onderdeel uit van de aanbesteding. De verwachting is dat hiermee de onderhoudskosten lager uitvallen.

Nog geen zicht op bouwen in Egmond-Binnen zuid…

7 juni 2024

...maar wellicht dat aanpassing Omgevingsverordening nog iets van perspectief biedt

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van KIES Lokaal antwoordt het college van B&W dat in verband met de lopende ontwikkelingen er nog even geen zicht is op bouwen in Egmond-Binnen zuid.

Plan Watertoren maakt vorderingen: Omgevingsvergunning kan aangevraagd worden

7 juni 2024

Nog geen aannemer, aanbesteding volgt

Het Plan Watertoren in Egmond aan Zee is weer een stap verder. De aanvullende onderzoeken naar stikstof en flora & fauna zijn afgerond en goed bevonden door de Omgevingsdienst, zo laat de projectleider weten in een nieuwsbrief aan geïnteresseerden.

Dienstverlening wordt gewaardeerd, maar gemeente wil volgende stap maken

7 juni 2024

Er liggen nog best wat uitdagingen

Het college vindt de kwaliteit van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heel belangrijk. Inwoners van de gemeente waarderen de dienstverlening aan de balies van burgerzaken met gemiddeld een 8,6. Het aantal klachten dat binnenkomt is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, ook een positieve ontwikkeling, zo ziet het college. Ook zijn we trots op ons klantcontactcentrum, waar inwoners op professionele wijze als eerste te woord worden gestaan, hetgeen inwoners waarderen met een 7,7. Het contact met medewerkers aan de balie waarderen zij met een 9. Hetzelfde geldt voor de vlotte afhandeling door de collega’s van Beheer en Openbare Ruimte van het aantal ‘meldingen Openbare Ruimte’ in de fixi-app. Kortom, in het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gaat al heel veel goed. Toch is er blijvende aandacht nodig om de kwaliteit te behouden en ziet het college ruimte voor verbetering in de toekomst. De invoering van de omgevingswet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de Wet Open Overheid stellen ook steeds meer eisen aan de wijze waarop gemeenten het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners onderhoudt. Daarom heeft het college in samenwerking met de colleges van Uitgeest, Castricum en Heiloo de visie op het contact met inwoners ondernemers en maatschappelijke partners voor de komende jaren herzien. ‘Deze nieuwe koers gaat over de wijze waarop we binnen onze dienstverlening, communicatie en onze participatietrajecten het contact onderhouden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Zij komen de gemeente op verschillende manieren tegen. Dan is het belangrijk dat de bejegening past bij het contact dat de inwoner, ondernemer of partner met de gemeente heeft’, aldus het college naar de raad. Koersdocument ‘In een document over de nieuwe koers is de basis voor het dienstverlening model voor de toekomst vastgelegd. Naast een nieuwe visie op contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is in het koersdocument een bestuurlijke focusagenda opgenomen.’ Daarin zijn de verbeteropgaven voor de komende jaren vastgelegd in twee sporen: 1) het versterken van beleidskaders op dienstverlening, communicatie en participatie 2) de realisatie van de bestuurlijke koers op het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Binnen dit laatste spoor is de komende jaren speciale aandacht voor het contact met ondernemers en maatschappelijke partners. ‘Met deze nieuwe koers bouwen we verder op de resultaten die afgelopen jaren zijn geboekt en zetten we een volgende stap in het professionaliseren van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners’, aldus het college tot slot.

Gemeenteraad wil meer invloed op welk type woningen waar moet komen

7 juni 2024

Onderdeel van de Woonvisie is het aandeel woningen in de categorie 'sociaal'

Tijdens de commissievergadering van 13 juni wordt onder meer een voorstel besproken dat gaat over welke woningen nu eigenlijk gebouwd moeten worden. Daar zijn meerdere scenario's voor te bedenken, maar het college van de gemeente Bergen wil de richting op van 65 procent 'sociaal' vanaf 6 woningen en 30 procent 'sociaal' vanaf 16 woningen.

Besluit over Vvgb en Aanvragen Omgevingsvergunning voor plannen Centrum Bergen uitgesteld

31 mei 2024

Aan het eind van de vergadering staken de stemmen over amendement VVD

Nadat in de Algemene Commissievergadering (ARC) stevige discussies waren gevoerd zou bij de raadsvergadering dan het besluit moeten vallen over het voorstel van het college m.b.t. de Vvgb's en de plannen voor Centrum Bergen. Maar dat liep (opnieuw) anders.

College van B&W geeft voorkeur aan locatie Marijkelaan voor nieuwbouw IKC De Kiem

28 mei 2024

Tijdens nieuwbouw volgt tijdelijke huisvesting op locatie Boswaid

Het college van B&W van Bergen stelt voor om Prinses Marijkelaan 1 in Egmond aan den Hoef te kiezen als de plek voor de nieuwbouw voor IKC De Kiem. Dit besluit komt na een onderzoek en overleg met de betrokken inwoners. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan kan de school tijdens de bouw het voormalige gebouw van basisschool De Boswaid aan Guyotte van IJsselsteinlaan 34 gebruiken als tijdelijke huisvesting. Het advies van het college aan de raad is om een projectleider de tijdelijke huisvesting, de verhuizing, sloop en nieuwbouw te laten begeleiden en het benodigde aanvullende budget vrij te maken.

Gemeente investeert zo’n 4,5 miljoen euro in fusielocatie VV Egmond

28 mei 2024

En staat garant voor een (eventuele) lening van de club

De gemeente Bergen heeft samen met VV Egmond een ontwerp uitgewerkt voor het nieuwe sportcomplex met bijpassend clubgebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten aanvullend budget aan de gemeenteraad te vragen voor de aanleg van het nieuwe sportcomplex en clubgebouw aan de Hogedijk. In totaal gaat het nu om een investering die ergens rond de 4,5 miljoen euro zal liggen.

Wie wil de nieuwe kinderburgemeester van Bergen worden?

31 mei 2024

Kinderen uit groep 7 kunnen tot 24 juni 2024 solliciteren

Op dit moment vervult Tygo Fontijn van basisschool De Windhoek nog met vol enthousiasme de rol van kinderburgemeester in de gemeente Bergen. Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school en zit zijn periode van een jaar als kinderburgemeester erop. Het is daarom tijd om een opvolger te zoeken! Als kinderburgemeester help je de burgemeester en wethouders bij officiële taken. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, de Nieuwjaarsreceptie, Koningsdag en Dodenherdenking. En het belangrijkste is dat een kinderburgemeester de kinderen van de gemeente Bergen vertegenwoordigt over onderwerpen die zij belangrijk vinden en waar zij aandacht voor willen. Kinderburgemeester kan je worden als je: - in de gemeente Bergen woont; - op dit moment leerling van groep 7 bent (volgend schooljaar groep 8); - het leuk vindt om met mensen om te gaan, zowel kinderen als volwassenen; - graag betrokken bent bij onderwerpen die in de gemeente Bergen spelen; - graag je mening geeft. Solliciteren? Kinderen kunnen als ze dit leuk vinden tot uiterlijk 24 juni 2024 een brief, e-mail of filmpje naar de burgemeester sturen om aan te geven waarom hij of zij graag kinderburgemeester wil worden. Dit kan via een e-mail aan [email protected].

DUO opent servicebalie bij Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar

31 mei 2024

Vanaf 7 juni bij Bibliotheek Kennemerwaard

Vanaf 7 juni kunnen inwoners van de provincie Noord-Holland voor informatie over studiefinanciering en studieschulden ook terecht bij Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar centrum. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent dan een servicebalie bij de bibliotheek. (Oud-)studenten en ouders kunnen daar langsgaan met vragen. Bij de servicebalie kunnen (aankomende) studenten terecht met al hun vragen over studiefinanciering. Daarnaast kunnen oud-studenten met vragen over hun studieschuld of met terugbetalingsproblemen hier geholpen worden. De DUO medewerkers kunnen ook helpen bij bijvoorbeeld het online aanvragen van studiefinanciering. DUO en Bibliotheek Kennemerwaard gaan deze samenwerking aan, omdat zij (oud-)studenten meer persoonlijke ondersteuning willen bieden. Hierover krijgt de bibliotheek regelmatig vragen tijdens het Informatiepunt Digitale Overheid voor jongeren. Bijvoorbeeld wanneer zij er zelf online niet uitkomen of wanneer hun persoonlijke situatie hier om vraagt. De samenwerking tussen DUO en Bibliotheek Kennemerwaard is de eerste stap naar het Ontwikkelplein waar Bibliotheek Kennemerwaard in de toekomst meerdere organisaties wil samenbrengen om bezoekers zo goed mogelijk te kunnen helpen. De DUO servicebalie is iedere vrijdag geopend van 12.00 – 17.30 uur en van 18.30 – 20.00 uur in de bibliotheek van Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2. Het is niet nodig om van te voren een afspraak te maken. DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Voormalig wethouder, gemeentesecretaris en burgemeester worden gehoord

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor was een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De gemeenteraad is hierop een raadsonderzoek gestart. Hiermee geven we tegelijkertijd gevolg aan de afspraak die de gemeenteraad na de verkiezingen in 2022 heeft gemaakt: het verbeteren van de bestuurscultuur (zoals betere omgangsvormen), het borgen van het ordentelijk handelen van de gemeente en het nemen van verantwoordelijkheid, open en transparant, ook als er dingen niet zo goed gegaan zijn of gaan. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad samen met onderzoeksbureau Necker uitgevoerd. De onderzoekscommissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden. Openbaarheid van het dossier De gemeenteraad van Bergen heeft op 23 mei 2024 besloten om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Na afloop van de wettelijke termijn voor het inbrengen van zienswijzen worden de stukken openbaar, in de praktijk betekent dat vanaf 8 juni 2024. Zo kan iedereen zich voordat de verhoren zullen plaatsvinden een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek. Mocht er een zienswijze worden ingediend tegen de opheffing van de geheimhouding, dan kan er vertraging optreden in het onderzoek. Openbare verhoren De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek afgerond en met instemming van de gemeenteraad besloten over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155c van de Gemeentewet getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. Tijdens de verhoren worden geen conclusies getrokken. Na de verhoren zal de onderzoekscommissie het onderzoeksrapport afronden en delen met de gemeenteraad. De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni 2024. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen en deze zijn openbaar. De getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering; de gemeentesecretaris en de heer L. Voskuil, burgemeester. De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen NH, Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen NH.

Volgende stap in samenwerking op gebied van Toerisme & Recreatie

24 mei 2024

Bergen pakt handschoen op met vijf andere gemeenten in regio Alkmaar

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. Bij het maken van deze visie hebben inwoners, ondernemers en organisaties uit de toeristische sector meegedacht. Zij gaven aan dat toerisme en recreatie soms problemen veroorzaakt, vooral in het hoogseizoen. Dit kan leiden tot problemen met parkeren, verkeer, afval en geluidsoverlast. Met de nieuwe visie willen de gemeenten een betere balans vinden tussen leefbaarheid, economie en natuur door toeristen beter te spreiden. Gemeenten verbinden Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor Regio Alkmaar. Ze zorgen voor een levendige economie, veel voorzieningen en werkgelegenheid. Dit varieert van horeca en winkels tot culturele en sportieve activiteiten. De zes gemeenten willen samen met ondernemers en organisaties toerisme en recreatie verder ontwikkelen. Met de projecten uit de nieuwe toeristische visie willen ze zorgen dat toerisme en recreatie bijdragen aan een goede balans tussen leefbaarheid, economie en natuur. Regionaal trekker toerisme en wethouder Castricum Roel Beems: “Dit biedt kansen voor elke gemeente. De rode draad is de welvaart en het welzijn van de 300.000 trotse inwoners van onze regio en de vele tevreden ondernemers op korte en lange termijn. Dankzij de toeristen kunnen we voorzieningen bieden die anders niet mogelijk waren.” Bijzondere plekken ontdekken Regio Alkmaar heeft veel bijzondere plekken die een bezoek waard zijn. Mooie plaatsen, diverse vrijetijdsvoorzieningen en cultuurhistorische verhalen maken van Regio Alkmaar een prachtige regio. Van Camperduin naar Graft-De Rijp en van Castricum naar het Rijk der Duizend Eilanden. Met 20 km breed en 24 km lang zijn alle natuur- en recreatiegebieden goed met de fiets bereikbaar. Roel Beems: “Door samen te werken in onze regio kunnen wij de bekendheid van onze lokale ‘parels’ vergroten en daarmee bezoekers beter over de regio verspreiden en door het hele jaar heen te trekken. Zo houden we het leefbaar voor zowel inwoners als bezoekers.”

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerp is de Europese verkiezingen op 6 juni

Afgelopen woensdag 22 mei sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet. We stelden hem een aantal vragen over de komende Europese verkiezingen. Harry vroeg hem onder andere de kijkers van FlessenpostTV en de inwoners van Bergen te overtuigen om op 6 juni een stem uit te brengen.

Werkzaamheden aan hemelwaterafvoer Pompplein

24 mei 2024

Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei

Regenwater (hemelwater) wordt onder het Pompplein in Egmond aan Zee opgevangen in een bassin. Dit bassin moet worden schoongemaakt zodat regenwater goed kan blijven wegstromen. Dit voorkomt wateroverlast. Van maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei voert de Gemeente Bergen werkzaamheden uit aan het Pompplein voor het schoonmaken van dit bassin.

Op de plaats van één villa zouden er 26 zorgappartementen mogelijk zijn

24 mei 2024

Combinatie van wonen en zorg op locatie Bergerweg 2

In een poging om meer zorggerelateerde woningen te creëren wordt aan de raad gevraagd om met een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) in te stemmen met de mogelijke ontwikkeling van 26 zorgappartementen.

Regionale Samenwerking op gebied van Wonen, Bereikbaarheid en Energie verder voortgezet

24 mei 2024

Vervolg op eerste 'Focusagenda' voor bespreking naar de raad

Tijdens de gemeenteraad van 30 mei wordt de voortgang op en het perspectief voor de regionale samenwerking (regio Alkmaar) aan de hand van een 'focusagenda' besproken.

BUCH-gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor toekomstbestendige woningbouw

24 mei 2024

Aandacht voor circulariteit

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. Dit convenant stelt doelen in de woningbouw voor energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, mobiliteit en een gezonde leefomgeving. De ondertekening vond plaats in het voormalige Rabobank-gebouw aan de Heereweg in Schoorl. Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: “De grond en dit gebouw zijn in bezit van de gemeente Bergen. Deze grond verkopen we uiteindelijk bouwrijp aan Wooncorporatie Kennemer Wonen. Zij gaan hier vervolgens nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Met de sloop van dit gebouw en de overdracht aan Kennemer Wonen laten we al zien hoe we nu en in de toekomst samenwerken. Met aandacht voor circulariteit: we gebruiken de grondstoffen waar mogelijk opnieuw voor het bouwproces.” Samenwerking voor duurzaamheid De ondertekening van het convenant komt voort uit de prestatieafspraken die door de gemeenten met Kennemer Wonen zijn gemaakt. Het convenant biedt een kader voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om duurzaamheid in hun projecten te integreren. Goede monitoring zorgt ervoor dat het convenant blijft aansluiten op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Grote woningbouwopgave De gemeenten en wooncorporaties staan voor een grote uitdaging. Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, vertelt hierover: “De woningnood is nog steeds ontzettend hoog. Wij willen tot en met 2030 1.500 sociale huurwoningen toevoegen aan ons bezit. Dit convenant moet het makkelijker maken om dit duurzaam te kunnen realiseren. De nieuwe woningen moeten betaalbaar, gezond en toekomstbestendig zijn. De groeiende problemen zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en afname van biodiversiteit maken dit extra belangrijk.” Duidelijkheid Het convenant Toekomstbestendig Bouwen is opgezet om duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten te integreren in de grote woningbouwopgave van Nederland. Het gebruik van een uniforme methodiek voor verschillende duurzaamheidsthema’s zorgt voor duidelijkheid. Elk thema heeft doelen en criteria met drie ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau is de ondergrens voor duurzame woningbouw in onze regio. Waar mogelijk wordt gestreefd naar zilver. Het convenant Toekomstbestendige Woningbouw is een belangrijke stap richting duurzame en toekomstbestendige woningbouw. Noot voor de redactie Met vragen kunt u terecht bij: Jorrit Ruiter, beleidsmedewerker Circulaire Economie, werkorganisatie de BUCH, e-mailadres: [email protected]

Onderzoek naar mogelijkheden openbare toiletten wordt uitgebreid naar de kustdorpen

24 mei 2024

...maar het duurt daardoor wel wat langer voor het er is

De roep om (meer) openbare toiletvoorzieningen - zeker ook vanuit Egmond aan Zee wordt die hartekreet regelmatig geuit - heeft ertoe geleid dat het college van B&W heeft besloten het al lopende onderzoek uit te breiden naar het kustgebied van de gemeente.

Provincie wil meer de regie in handen bij ontwikkeling gezonde leefomgeving

24 mei 2024

'Keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren'

De provincie gaat gezonde leefomgeving volwaardiger meewegen in haar besluiten en beleid bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat meer aandacht voor de belangen van gezondheid wordt gevraagd. Uit onderzoek blijkt dat ondanks dat milieunormen nauwelijks worden overschreden dit geen garantie biedt voor een gezonde leefomgeving. Ook omwonenden van zware industrie en drukke wegen geven steeds nadrukkelijker aan dat meer naar een gezonde leefomgeving moet worden gekeken. In de Startnotitie Gezonde leefomgeving (pdf, 11 MB) formuleert de provincie een aantal uitgangspunten om gezonde leefomgeving te beschermen en verbeteren. Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde Leefomgeving en Milieu: "We geven in het ruimtelijk beleid van de provincie expliciet het belang aan van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren. Waar zijn woningbouw, recreatie of juist industrie of wegen mogelijk? Een goede ruimtelijke inrichting van Noord-Holland is in het belang van een gezonde leefomgeving van de Noord-Hollanders." De provincie Noord-Holland geeft met de startnotitie mede uitvoering aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport Industrie en Omwonenden. Gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren De provincie geeft in de startnotitie 4 uitgangspunten voor gezonde leefomgeving in beleid. De provincie verankert een gezonde en veilige leefomgeving in haar ambities door schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem bij milieubelastende activiteiten en door blootstelling aan schadelijke stoffen en hinder te verminderen. Daarnaast zet de provincie als bevoegd gezag voor verlening van vergunningen, toezicht en handhaving haar instrumenten optimaal in; dat wil zeggen daar waar de provincie de grootste gezondheidswinst kan behalen. En als wegbeheerder prioriteert de provincie weglocaties om problemen op provinciale wegen op te lossen. Derde uitgangspunt is dat gezonde leefomgeving medebepalend is bij de inrichting van de ruimte. Daarom is het voor de provincie niet vanzelfsprekend dat beschikbare milieuruimte automatisch wordt opgevuld door milieubelastende activiteiten. Als laatste uitgangspunt neemt de provincie een actievere rol in bij de inrichting en ontwikkeling van de ruimte om haar ambities voor een gezonde leefomgeving te realiseren. Zo pakt de provincie meer de regie bij gemeentegrens overschrijdende ontwikkelingen. Gezonde leefomgeving breed toepassen De provincie stemt gezonde leefomgeving af op de verschillende beleidsterreinen, waar de provincie beleid ontwikkelt en uitvoert. Tegelijk met de vaststelling van de Startnotitie Gezonde leefomgeving hebben Gedeputeerde Staten de Nota Uitvoering en Handhaving 2024 – 2027 (pdf, 2 MB) vastgesteld. In deze nota geeft de provincie aan hoe zij haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving maximaal inzet voor het beschermen van een gezonde leefomgeving. De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren deze taken in mandaat namens de provincie uit. De provincie bespreekt met de omgevingsdiensten hoe de ambities uit de Startnotitie Gezonde leefomgeving in praktijk worden gebracht. Daarnaast werkt de provincie op dit moment aan het Actieplan Geluid, dat moet leiden tot minder overlast van wegverkeer op provinciale wegen. Ook blijft de provincie er voor pleiten dat gezonde leefomgeving een betere plek krijgt in wet- en regelgeving van het Rijk en de Europese Unie en dat er normen komen voor piekbelasting in plaats van gemiddelden en voor cumulatie, dat wil zeggen opeenstapeling van verschillende belastende stoffen. Provinciale Staten De Startnotitie Gezonde leefomgeving (pdf, 11 MB) wordt op 24 juni besproken in de Statencommissie Leefomgeving en in juli geagendeerd in Provinciale Staten, die de Startnotitie Gezonde leefomgeving vaststellen.

Wat doet Noord-Holland voor jou in Europa?

31 mei 2024

Belangen zijn groot

Wat doet Noord-Holland voor jou in Europa? De Europese Verkiezingen staan voor de deur. Op 6 juni 2024 gaan de stembussen in Nederland open. Daarom brengt de Provincie Noord-Hollanders op de hoogte van de inspanningen en prestaties over 2023 en 2024 in Europa. Innovatieve ondernemers helpen aan Europese subsidies Om ondernemers in de regio een steuntje in de rug te bieden bij hun Europese project, heeft de provincie een cofinancieringsregeling opgesteld. Deze regeling is voor ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen die een project opzetten gericht op duurzaamheid, digitalisering of klimaatadaptatie. De aanvrager kan vooraf 15% van de projectkosten vergoed krijgen, met een maximum van € 100.000,- per project. Voor deze regeling is € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is er een regeling gericht op midden- en kleinbedrijven (MKB). Deze ondersteuningsregeling komt ondernemers tegemoet in de kosten die worden gemaakt voor het opstellen van een subsidieaanvraag. Hiermee wil de provincie het gemakkelijker maken voor het MKB om Europese financiering te krijgen. Een aanvraag kan worden ingediend voor 100% van de kosten, met een maximum van € 10.000,-. Voor deze regeling is € 420.000,- beschikbaar gesteld. Aandacht voor Noord-Hollandse belangen in Europees beleid De Europese Commissie heeft een strategie aangenomen waarin ze benadrukken dat ze verschillende sectoren willen moderniseren, zoals landbouw, energie en industrie, door middel van biotechnologie en biomanufacturing. De provincie Noord-Holland heeft samen met de Duitse deelstaat Baden-Württemberg het initiatief genomen om namens alle provincies een gezamenlijk standpunt in te dienen waarin regionale belangen naar voren komen. Noord-Holland heeft namelijk contact met lokale innovatieve partijen die tegen Europese regelgeving aanlopen. Zoals de beperking op hergebruik van grondstoffen voor biotechnologie. Dit is aangekaart en wordt meegenomen in nieuw Europees beleid. De aangenomen strategie draagt daarmee bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Energietransitie versnellen met kennis en geld uit Europa De ontwikkeling van waterstof in Noord-Holland heeft de Europese status van 'Hydrogen Valley' gekregen. De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. In regio’s die deze status krijgen, is vaak de hele keten vertegenwoordigt; van productie en opslag tot transport en afname van waterstof. Noord-Holland onderscheidt zich door haar combinatie van (zee)havens en industrie, waardoor de regio een ideale locatie is voor ontwikkelingen rondom waterstof. Door de titel is Noord-Holland lid geworden van een breed Europees netwerk. Hierdoor wordt kennis makkelijker uitgewisseld met partners over de grens, waardoor ze van elkaar leren. Ook maakt de regio kans op Europees geld om de energietransitie te financieren. Het doel is dat projecten hierdoor sneller van de grond komen en daarmee de overgang naar duurzame energie sneller gaat. Noord-Holland in Europa Bekijk de pagina Noord-Holland in Europa van de provincie als je meer wilt weten over wat de provincie in Noord-Holland doet.

Verkiezing Europees Parlement op donderdag 6 juni

24 mei 2024

Nog even en het is zo ver!

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen. U kiest welke Nederlandse leden ons de komende 5 jaar mogen vertegenwoordigen.

(Opnieuw) Teleurgestelde inwoners Egmond-Binnen bij presentatie ‘Plan Vitale Kernen’

17 mei 2024

'Heeft het eigenlijk nog wel zin dat ik hier sta?'

'Heeft het eigenlijk nog wel zin dat ik hier sta', begon Els Sentveld van Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen haar betoog bij de Raadsinformatieavond over het Plan Vitale Kernen. 'We zijn nu tien jaar verder en ik heb hier meerdere keren gestaan om een pleidooi te houden, maar ik heb niet het gevoel dat het iets heeft opgeleverd. Dat gevoel bekruipt mij nu ook weer...'

Europese Verkiezingen: hoe was het ook al weer in Bergen?

31 mei 2024

Uitslag Europees Parlement verkiezingen in de gemeente Bergen op 23 mei 2019

In Nederland zijn op donderdag 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen. U kiest welke Nederlandse leden ons de komende 5 jaar mogen vertegenwoordigen. Op 23 mei 2019 gingen we ook naar de stembus voor de Europees Parlement verkiezingen.

Woningtoewijzing en doorstroming behoorlijk taaie materie

17 mei 2024

Markt is heel stroperig en iedereen blijft zitten waar die zit

Dat de woningmarkt onder druk staat is wel duidelijk. Uit de jaarrapportage van SVNK blijkt dat die nood nog altijd groter wordt: de gemiddelde zoektijd loopt op en er zijn per advertentie honderden reacties. In de gemeente Bergen waren in 2023 ruim 1000 geregistreerde woningzoekenden. Het samenwerkingsverband Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK) doet in de Jaarrapportage Woonruimte verdeling SVNK 2023 verslag van de ontwikkelingen op de sociale huurmarkt in de regio Alkmaar in 2023. De jaarrapportage is de belangrijkste bron van informatie om de vinger aan de pols te houden bij de sociale woonruimteverdeling. Onder de regio Alkmaar vallen de gemeenten Alkmaar, Dijk & Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. In 2023 is in Bergen de nieuwe huisvestingsverordening van kracht geworden. Een belangrijke stap voorwaarts waardoor er meer ruimte voor doorstroomvoorrang is en voorrang voor een extra doelgroep – jongeren tussen 23 en 28 jaar – mogelijk is. Algemene conclusies uit de rapportage: De gemiddelde inschrijftijd is inmiddels ruim 9,1 jaar (2022: 8,8 jaar), waarbij de zoektijd binnen die 9,1 jaar bijna 3 jaar is. Woningzoekenden staan vaak eerst een tijd passief ingeschreven om inschrijfduur op te bouwen en gaan pas daarna actief zoeken. De gemiddelde passieve inschrijftijd is niet gestegen, maar de zoektijd wel, wat duidt op een nog grotere behoefte aan woningen. De gemiddelde slaagkans is 10,1% (2022: 8,8%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van het vorige jaar. Echter, bij de berekening van dit percentage worden ook de direct bemiddelde huurders meegenomen. Het aantal advertenties ten opzichte van vorig jaar is niet gestegen, waardoor de regulier woningzoekende geen hogere slaagkans heeft gehad. De grootste groep woningzoekenden zijn eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen. Van opnieuw verhuurde woningen ging in 2023 60% naar huishoudens met een inkomen onder passend toewijzen grens. Dat is iets minder dan voorgaande jaren, maar het is nog steeds de hoofddoelgroep van de corporaties. Het aantal verhuringen via directe bemiddeling is 25% (2022: 20%). Deze stijging komt door een toename van verhuringen aan statushouders, maar ook omdat meer mensen terugkeerden na renovatie of herstructurering. Met 11% van de verhuringen zijn de vergunninghouders de grootste groep die bemiddeld werd. Het gemiddeld aantal reacties per advertentie is 266 (2022: 220). Op lotingadvertenties is dit zelfs 428 (2022: 368). Voor woningzoekenden met een korte inschrijfduur (veelal jongeren) is dit de enige kans om op korte termijn een woning te kunnen huren. In 2023 is 9.839 keer een woning geweigerd (2022: 9.643). De voornaamste reden hiervoor is dat er niet wordt gereageerd op interessepeiling (2.588 keer). Gemiddeld accepteert de 5e woningzoekende op de lijst de woning. Conclusies specifiek voor de gemeente Bergen: In de gemeente Bergen waren in 2023 om precies te zijn 1.026 actief woningzoekenden (2022: 1.049). Dat is 6% van het totaal aan actief woningzoekenden in de regio Alkmaar (2022: 19.404, 2023: 18.576). Van de in totaal 1.868 verhuringen in de regio Alkmaar vonden 133 verhuringen in de gemeente Bergen plaats. Daarvan kwamen 107 woningzoekenden uit de regio en 26 woningzoekenden van buiten de regio. Woningzoekenden van buiten de regio kunnen ook oud-inwoners zijn. Ten opzichte van 2022 is het aantal verhuringen in de gemeente Bergen in 2023 met 28 verhuringen toegenomen (2022: 105, 2023: 133). De toename is het gevolg van de oplevering van nieuwbouwwoningen en de doorstroming die dit opleverde. In 2023 zijn in de gemeente Bergen 20 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd en verhuurd. In de gemeente Bergen zijn 44 woningen via bemiddeling toegewezen. Voornamelijk vergunninghouders krijgen via bemiddeling een woning (23 verhuringen). Het aantal gehuisveste vergunninghouders bedroeg 62 personen. De druk op de sociale huurmarkt is daarmee onverminderd groot. Nieuwbouw en doorstroomvoorrang helpen om de druk te verminderen. Inzet en sturing op deze thema’s blijft essentieel, zo luidt het rapport.

Onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. Onderwerp van onderzoek zijn de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente Bergen en specifiek de totstandkoming van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en inwonersinitiatief Het Bijzondere Huis. De commissie heeft het vooronderzoek afgerond en vervolgt het onderzoek met drie openbare verhoren. De verhoren zijn het sluitstuk van het onderzoeksproces; de commissie hoopt nog voor de zomer het rapport op te leveren aan de gemeenteraad. In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor was een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De gemeenteraad is hierop een raadsonderzoek gestart. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad samen met onderzoeksbureau Necker uitgevoerd. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden. Openbare verhoren De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek nu afgerond en heeft besloten over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155a van de Gemeentewet ook getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording en om lessen te leren. De verhoren zijn gericht op de totstandkoming van de intentieovereenkomst. De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni 2024. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen en zijn openbaar. Openbaarheid van het dossier De gemeenteraad van Bergen is voornemens om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Als de raad daartoe besluit op 23 mei a.s. dan worden de stukken openbaar na de wettelijke termijn van twee weken. Dat betekent dat na 8 juni a.s. de stukken in principe openbaar worden gemaakt. In de overweging van de onderzoekscommissie weegt het belang van openbaarheid zwaarder dan de belangen die uit de stukken nog kunnen voortkomen voor de gemeente Bergen, zeker nu de stukken onderwerp zijn van onderzoek. Op basis van de stukken, onder meer een juridisch advies en de getekende intentieovereenkomst, kan iedereen zich voordat de verhoren zullen plaatsvinden een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek.

Architect voor (ver)nieuwbouw De Schulp is bekend

15 mei 2024

Best passende plan van de bureaus op de shortlist was van BRTArchitecten

Na het doorlopen van een architectenselectie is de opdracht voor het ontwerp voor de (ver)nieuwbouw van dorpshuis De Schulp, sportzaal, gezondheidscentrum en herinrichting buitenruimte gegund aan BRTArchitecten. Ons college heeft hier op 4 april toe besloten. Proces Vanaf januari 2024 is uit een longlist van 16 architectenbureaus een shortlist met 6 architectenbureaus samengesteld. Van de shortlist hebben drie architectenbureaus een offerte ingediend. Op basis van die offerte wordt de opdracht gegund aan BRTArchitecten. Hun visie over maatschappelijke betrokkenheid sluit goed aan bij het project de Schulp. Daarnaast scoorde BRTA als beste op de prijs-kwaliteitverhouding. Planning Tot aan het einde van het jaar wordt in samenspraak met het dorp, stichting Dorpshuis Egmond- Binnen en inwoners van Egmond-Binnen een ontwerp gemaakt voor de nieuwe Schulp. Dit gaat om een ontwerp voor het dorpshuis, de sportzaal, een gezondheidscentrum en de buitenruimte. Later dit jaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst.

Gemeente kiest voor samenwerking met Open Dutch Fiber voor glasvezelaansluitingen

17 mei 2024

Het college van B&W van Bergen heeft een besluit genomen over de digitale infrastructuur binnen onze gemeente. Na onderhandelingen en een afronding van de eerste fase van het glasvezelproject door Open Dutch Fiber (voorheen E-fiber), is besloten de samenwerking een vervolg te geven. Deze samenwerking is gericht op de realisatie van glasvezelaansluitingen in alle woningen binnen de gemeente Bergen. Deze worden gratis aangeboden aan onze inwoners. Tijdens de uitvoering houden we toezicht op de werkzaamheden om de kwaliteit en veiligheid te garanderen. Er wordt speciale aandacht besteed aan het kwalitatief herstellen van de openbare ruimte. Achtergrond en Samenwerking Open Dutch Fiber heeft in de afgelopen twee jaar een significante bijdrage geleverd aan de digitale bereikbaarheid van onze gemeente door het commercieel aanleggen van een glasvezelnetwerk. Nu het hoofdnetwerk voltooid is, zien zij een kans om een stap verder te gaan: het kosteloos aansluiten van alle woningen op dit netwerk. Dit initiatief, hoewel commercieel van aard, ondersteunt onze visie om elke inwoner toegang te bieden tot snel en betrouwbaar internet, wat onmisbaar is in onze hedendaagse samenleving. Als gemeente zijn we geen opdrachtgever in dit project, maar we erkennen het belang van het faciliteren van digitale toegang voor onze burgers zonder enige rolvermenging. Besluitvorming Wij hebben besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Open Dutch Fiber aan te gaan. Waarbij alle kosten voor projectmanagement, toezicht en degeneratie van straatwerk worden betaald door de aanbieder Open Dutch Fiber. Wetgeving De aanleg van telecomnetwerken wordt gedoogd volgens de Telecomwet. Dit betekent dat de aanleg van een glasvezelnetwerk niet geweigerd kan worden. Dit zou kunnen impliceren dat er in de komende jaren nog meer glasvezelnetwerken in de openbare ruimte worden aangelegd. Uitvoering en planning De samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort ondertekend en is voor 1 jaar, waarna de uitrol van de aansluitingen in 2024 verder zal plaatsvinden. Inwoners beslissen zelf of ze het glasvezelnetwerk gebruiken en of ze willen overstappen naar Open Dutch Fiber.

Ruim 1 miljoen euro voor waterrecreatie en pleziervaart in Noord-Holland

17 mei 2024

Ruim 1 miljoen euro voor waterrecreatie en pleziervaart in Noord-Holland De provincie stelt in 2024 ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor allerlei soorten initiatieven rondom waterrecreatie. Vanaf medio mei kan subsidie worden aangevraagd. Noord-Holland is heel divers en zo ook de projecten die in aanmerking kunnen komen: schoonmaakacties rondom zwemplekken, het aanleggen van een kanopassage of het verduurzamen van de watersportfaciliteiten en de pleziervaart. Vanaf medio mei kan subsidie worden aangevraagd. ‘Als je aan Noord-Holland denkt, denk je aan water. Met zoveel sloten en plassen is waterrecreatie onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Noord-Holland. Als provincie koesteren we dat en ondersteunen wij initiatieven die daar een bijdrage aan leveren.’, aldus gedeputeerde Recreatie en Toerisme Esther Rommel. Afgelopen jaren heeft de provincie diverse ontwikkelingen op het water en langs de kant financieel gesteund, zoals rolstoeltoegankelijke steigers, laadpalen voor elektrische bootjes, het opleiden van vrijwilligers tot sluisbedienaren en het verbinden van vaarwegen zodat recreanten lange tochten kunnen maken. Allemaal leveren ze een bijdrage aan het toegankelijk en aantrekkelijk houden van de wateren in de Noord-Holland. Subsidie aanvragen Organisaties en overheden kunnen bij de provincie subsidie aanvragen. Elke regeling kent een eigen aanvraagperiode en voorwaarden, lees in het Subsidieloket er meer over.

Europese Verkiezingen werpen hun schaduw vooruit…

17 mei 2024

Commissaris Van Dijk roept op om te gaan stemmen

Op donderdag 6 juni 2024 is het al zover. Voor de tiende keer mogen Nederlanders hun stem uitbrengen voor Europa. Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, roept iedereen op te gaan stemmen.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw in buitengebied

10 mei 2024

Maar er zijn nog altijd (flinke) beperkingen in bijvoorbeeld BPL-gebied

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 zo'n 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. De provincie wil gemeenten daarnaast meer mogelijkheden geven om woningen te bouwen aan de randen van bestaande bebouwing. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. De provincie past een aantal regels aan die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied.

Kennemer Wonen licht toewijzingsbeleid in sociale huursector toe tijdens RIA

3 mei 2024

Kennemer Wonen presenteert SVNK-rapport over 2023 tijdens RIA

Het is niet altijd voor iedereen even duidelijk waarom iemand wel/geen huurwoning in de sociale sector krijgt toegewezen en waarom het vaak zo lang duurt. Tijdens de Raadsinformatieavond (RIA) van 16 mei geeft Kennemer Wonen een toelichting over de toewijzingssystematiek binnen de Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK).

Terug