Deel

Raadslid Jan Houtenbos (Partij Ons Dorp) stapt per direct over naar KIES Lokaal

'Onvrede speelde al wat langer...'

Raadslid Jan Houtenbos (Partij Ons Dorp) stapt per direct over naar KIES Lokaal

Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp heeft in een formele brief aan de griffie en aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lars Voskuil, zijn collega’s in de lokale politiek laten weten per direct over te stappen naar de fractie van KIES Lokaal. Dit tot groot ongenoegen van partijvoorzitter Henk Borst van Partij Ons Dorp.

Eerder al verliet Koos Bruin de fractie van Ons Dorp. Die partij blijft nu dus in plaats van met vijf zetels met nog maar drie zetels in de raad achter. Partijvoorzitter Henk Borst van Ons Dorp is boos op Houtenbos. Borst laat weten dat Houtenbos Partij Ons Dorp een brief heeft gestuurd met verwijten en onvrede over de koers van Partij Ons Dorp. De discussie over de invulling van het Plein in Bergen speelt daarin een belangrijke rol. ‘Ik ben vooral teleurgesteld over het feit dat Jan, ondanks het feit dat hij specifieke regels in ons Huishoudelijk Reglement heeft onderschreven om nooit zetelroof te plegen, nu doodleuk bij KIES Lokaal aanschuift’, zo staat te lezen op Flessenpost uit Bergen.

Jan Houtenbos ziet dat anders: ‘Dit is geen lichtzinnige actie. Ik heb alles van de afgelopen tijd op een rij gezet en de knoop doorgehakt. Er speelden al langer wat zaken van mijn kant, die ik ook al had aangekaart, maar er komt dan een moment dat je je er niet meer mee kunt verenigen. De discussie rondom de bouwplannen voor het Plein in Bergen was de druppel voor mij. Daar kon ik me niet in vinden. Vervolgens had ik de keuze om alleen door te gaan of om mij aan te sluiten bij een van de andere partijen. Daarop heb ik gekozen om aan te sluiten bij KIES Lokaal. Politiek is soms onvoorspelbaar en vraagt ook wel compromissen, maar je moet uiteindelijk wel doen waar je achter staat. Vandaar de overstap. In Artikel 5 van het Reglement van Orde staat overigens heel duidelijk vastgelegd dat het kan en mag. ‘

Fractievoorzitter Ron Karels van KIES Lokaal ziet met Jan Houtenbos vooral kennis en ervaring aansluiten. ‘We zijn deze week benaderd door Jan en hebben het er in de fractie en in het bestuur uitgebreid over gehad. Wat ons betreft is hij van harte welkom. Jan heeft Egmondse wortels, is betrokken en heeft veel ervaring in de lokale politiek. Onze achterban zit toch voor een belangrijk deel in de Egmonden en daar past Jan prima bij. Dat Jan en Partij Ons Dorp het niet met elkaar eens kunnen worden over het te voeren beleid is niet aan ons om daar een oordeel over te hebben. Het komt vaker voor in de politiek…’

Het overstappen van een raadslid komt inderdaad vaker voor, zeker niet alleen in Bergen. Het is wettelijk zo geregeld dat wanneer iemand zich niet langer thuis voelt bij een partij, het hem of haar als gekozen raadslid in de lokale politiek vrij staat om over te stappen naar een andere fractie/partij. Dat geldt overigens ook landelijk. Ook dat komt regelmatig voor.

John de Waard

Foto (redactie): Het Egmonds raadslid van Ons Dorp Jan Houtenbos stapt per direct over naar KIES Lokaal.

Meer 'Politiek':

Provincie Noord-Holland financiert programma cultuureducatie met 750.000 euro

12 juli 2024

Iedereen heeft recht op goed cultuuronderwijs

Net als voorgaande jaren financiert de provincie Noord-Holland met € 750.000 per jaar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De provincie Noord-Holland vindt dat elk kind recht heeft op goed cultuuronderwijs. Opnieuw financiert de provincie daarom met € 750.000 per jaar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierin werken scholen en culturele instellingen samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Gedeputeerde Jeroen Olthof: "Als we het hebben over investeren in cultuureducatie, dan hebben we het ook over investeren in gelijke kansen voor de kinderen in Noord-Holland. Het mag geen verschil maken of je nu opgroeit in Hilversum, Amsterdam, Egmond of Wieringerwerf. Of dat je met je ouders wekelijks naar het theater gaat of daar nog nooit bent geweest. Of je geld hebt om op muziekles te gaan of niet. Met Cultuureducatie met Kwaliteit zorgen we ervoor dat alle kinderen met in ieder geval dezelfde basisrugtas aan ervaring de school uiteindelijk verlaten."

Bedrag van € 1,8 miljoen beschikbaar voor betere samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden

12 juli 2024

Provincie: Iedereen gebaat bij betere samenwerking en afstemming

De Provincie Noord-Holland stelt € 1,8 miljoen beschikbaar voor betere samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Esther Rommel, gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onderwijs: “Er zijn veel ontwikkelingen waardoor het bedrijfsleven en het onderwijs zich voortdurend moeten aanpassen. Denk aan veranderingen op de arbeidsmarkt en technologische innovaties. Om goed flexibel te kunnen reageren op die veranderingen, is een langdurige samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs essentieel. Daarom investeren wij in de campussen in Noord-Holland.” Netwerk Een campus is een (virtueel) netwerk dat bestaat uit ondernemers, onderwijs en overheid. In een campus komen de vraag van bedrijven, het aanbod en mogelijkheden van het beroepsonderwijs en de opgaven van (lokale) overheden voor economie en participatie samen. De provincie stelt in totaal € 1,8 miljoen subsidie beschikbaar voor de versterking en verduurzaming van regionale techniek en technologiecampussen in Noord-Holland. De regeling campusvorming kan worden gebruikt voor het verbeteren van de samenwerking, het ontwikkelen van meerjarenprogramma’s, het organiseren van bijeenkomsten in de diverse regio’s en in de bovenregionale samenwerking voor het Manifest Werken & Ontwikkelen 2030 Noord-Holland.

Iepenziekte maakt snelle kap iepen noodzakelijk

12 juli 2024

In de regio’s Zuid-Kennemerland - IJmond en Alkmaar en omstreken is de iepenziekte geconstateerd. Om de verspreiding van deze ziekte te voorkomen, worden de iepen die zijn aangetast per direct verwijderd. De aannemer verricht deze werkzaamheden op donderdag 11 juli, vrijdag 12 juli en maandag 15 juli tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Tijdens de kapwerkzaamheden komt er op de meeste wegen een om-en-om regeling. Op de N203 (Castricum) en N208 (Haarlem) komt maandag een rijdende afzetting. De iep is een boom die goed groeit op bijna elke grondsoort. Het is een karakteristieke boom, die in Noord-Holland op veel plekken te vinden is. Al een aantal jaren is in Nederland sprake van de iepenziekte. Dit komt vooral in de zomermaanden voor. De iepenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die door kevers of door wortelcontact wordt verspreid. Je herkent een zieke boom aan de verwelkte bladeren aan de takken in de kroon. Uiteindelijk wordt de hele kroon geel, krullen de bladeren op en sterven af. Een boom die iepenziekte heeft, kan helaas nooit meer herstellen. Wel kan een besmette boom makkelijk en snel andere bomen infecteren via de lucht en wortels. Daarom is het van belang dat zieke bomen zo snel mogelijk worden gekapt om de verspreiding van deze ziekte tegen te gaan.

Plan van Aanpak voor verbinding A8 en A9

12 juli 2024

Provincie zoekt naar 'robuuste oplossing'

Voor het onderzoek naar de robuuste oplossing Verbinding A8-A9 is een plan van aanpak gemaakt door de Provincie Noord-Holland. Vanuit onze regio zijn er talloze forensen die dagelijks gebruik maken van deze route richting hun werk of anderszins. Er worden 5 stappen doorlopen en aan het eind (in 2027) besluiten Gedeputeerde Staten of een van de onderzochte varianten een robuuste oplossing kan vormen.

Gemeenteraad wil aandacht en actie om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan

5 juli 2024

Dit najaar volgt informatieavond met experts

Op meerdere momenten vroeg de gemeenteraad van Bergen aandacht bij het college voor de lokale wateroverlast, zoals die de laatste maanden bijvoorbeeld in de PWN-duinen, bij de Egmondse duinlandjes en de Zeeweg naar Bergen aan Zee is ondervonden.

Geen startnotitie flexwoningen voor jongeren

5 juli 2024

Motie van GroenLinks haalt het niet

Een motie van Philip Garcia Hoogland (GroenLinks) om een startnotitie van de grond te krijgen om te onderzoeken of en waar flexwoningen voor jongeren zouden kunnen worden gebouwd in onze gemeente vond geen genade in de ogen van een meerderheid van de raad.

Procedure rondom VVGB’s en Omgevingsvergunningen voor Plein Bergen niet aangepast

5 juli 2024

Beoordeling zienswijzen blijft zoals die is

Het venijn zat - zoals gebruikelijk - in de staart van de laatste gemeenteraad voor het zomerreces: een motie van de VVD en Fractie Bruin om aanpassingen te doen aan de procedure rond de Verklaring van geen Bedenking en de Omgevingsvergunningen die nu ter visie zijn gelegd zorgde voor flink wat overleg en discussie. Het gaat er daarbij om dat het een de bevoegdheid is van het college (de Omgevingsvergunningen) en het andere binnen de bevoegdheden van de raad valt (de VVGB's). 'Dat zou behoorlijk verwarrend kunnen werken voor mensen di e een zienswijze willen indienen en we zouden niet willen dat daardoor misschien zaken niet in behandeling worden genomen, of op de verkeerde plek komen', aldus Arend Jan van den Beld(VVD).

Initiatief om inzet ‘Burgerberaad’ te onderzoeken omarmd door gemeenteraad

5 juli 2024

Niet per definitie succesvol, maar het onderzoeken waard

Het was de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces, maar het werd toch nog een latertje: mede door een aantal zogenaamde 'moties vreemd'. Onder meer over de instelling van een Burgerberaad.

Vrije doorgang behouden voor KNRM

5 juli 2024

Op de Boulevard Zuid en de Werf

Ondernemersvereniging BIZ Egmond aan Zee vraagt in haar nieuwsbrief aandacht voor het behoud van een vrije doorgang op Boulevard Zuid voor de KNRM en ERB bij noodgevallen. Aangezien niemand weet wanneer een noodgeval zich voordoet dient Boulevard Zuid zo vrij als mogelijk te worden gehouden.

Commissaris van de Koning bezoekt vluchtelingenlocaties in Egmond-Binnen en Bergen

5 juli 2024

'Een gevoel van thuis zijn, terwijl je niet thuis bent'

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bezocht in Bergen twee locaties voor vluchtelingen, waaronder de opvang voor jonge alleenstaande vreemdelingen in Broekakkers in Egmond-Binnen. Dat maakte behoorlijk indruk. Aan het einde van een doodlopende weg in Egmond-Binnen werken 30 kwetsbare meisjes aan een nieuw leven. Dat gebeurt in groepsaccommodatie Broekakkers, een recreatiecomplex dat dienst doet als opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Het is de enige plek in Noord-Holland waar alleen meisjes worden opgevangen, aldus locatiemanager Natasha Bierling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Buiten zorgen ruisende bomen en een weids uitzicht op weilanden voor een aangename kalmte. Binnen vertellen de deuren verhalen. Op de ene deur hangt een tekening met de tekst ‘Dit is jullie huis’. Op een andere prijkt een weekschema met activiteiten, van volleyballen tot het EK voetbal kijken. Zoals in zoveel Nederlandse huizen is vrijdagavond filmavond. “Mét popcorn en snacks”, vertelt begeleider Anbarina Sulaimankhel. Bollywoodfilms zijn het populairst bij de bewoners.

Provincie investeert 11 miljoen euro in ontwikkelingen voor ‘slimme mobiliteit’

5 juli 2024

Oplossingen voor betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid staan hoog op het lijstje

De provincie investeert ruim € 11 miljoen in innovatieve maatregelen - Smart Mobility - om de regio bereikbaar en leefbaar te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een zelfrijdende bus die zonder chauffeur van halte naar halte rijdt. Slimme fietspaden waar groepen scholieren vaker groen krijgen. Automobilisten die als eerste gewaarschuwd worden over een pech-of ongeval op de route. Dat zijn enkele voorbeelden van slimme technologieën voor het verkeer die de provincie Noord-Holland inzet of onderzoekt. De provincie investeert ruim € 11 miljoen in deze innovatieve maatregelen - Smart Mobility - om de regio bereikbaar en leefbaar te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet alleen voor nu, ook voor de toekomst. Smart Mobility (slimme mobiliteit) gaat om innovatieve oplossingen voor het verkeer, zoals het inzetten van nieuwe technieken, digitalisering, automatisering en data. Niet alleen voor de auto, ook voor de scheepvaart, logistieke sector en de fiets. Deze ontwikkelingen lijken misschien nog ver weg, maar in Noord-Holland is al veel mogelijk.

Gewijzigde grenzen werkingsgebieden Omgevingsverordening definitief vastgesteld

5 juli 2024

Per 1 juli van kracht geworden

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een definitief besluit genomen over de aanpassingen in de werkingsgebieden en de bijlagen van de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2022 (OV NH2022). De aanpassingen treden op 1 juli in werking. In de werkingsgebieden staat waar in de provincie welke regels gelden, welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Dit is van belang omdat het duidelijk maakt wat in een bepaald gebied wel of niet mogelijk is. Alle werkingsgebieden en bijbehorende regels zijn in het Omgevingsloket terug te vinden. Verschillende soorten wijzigingen In dit besluit worden de grenzen gewijzigd van onder meer het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Provinciale Monumenten. Het gaat om verschillende soorten wijzigingen: van aanpassingen van de grenzen daar waar die niet overeenkomen met de werkelijke situatie, tot wijzigingen die zijn verzocht door provinciale partners of inwoners. Er zijn ook wijzigingen die nodig zijn voor de optimalisatie van het Natuurnetwerk. Deze ronde bevat ook vernaderingen in de bijlagen van de OV NH2022. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van de nadere uitwerking van de kernkwaliteiten van werelderfgoed Droogmakerij de Beemster aan de OV NH2022. Deze uitwerking van de kernkwaliteiten dient als toetsingskader voor gemeentelijke omgevingsplannen.

Meer mogelijkheden om gespreid gemeentebelastingen te betalen

28 juni 2024

Grens vanaf 2025 verruimd naar aanslagen tot 10.000 euro

Een veelgebruikte betaalmethode voor de jaarlijkse gemeentelijke belastingen is gespreid betalen in termijnen. Aan deze betaalmethode zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Sommige inwoners en ondernemers kwamen in financiële problemen doordat zij niet gespreid konden betalen. Door inzet van de gemeente Bergen worden deze voorwaarden door Cocensus regionaal verruimd. Jaarlijks ontvangen inwoners en ondernemers van de gemeente Bergen eind februari de aanslag van gemeentelijke belastingen. Een veelgebruikte manier om de aanslag te voldoen is gespreide betaling door middel van automatische incasso. Daarbij krijgt Cocensus toestemming om maandelijks, in negen gelijke termijnen, een bedrag van de bankrekening af te schrijven. Deze betaalmethode was tot dit jaar alleen beschikbaar voor aanslagen tussen de €100,- en €5.000,-. Financiële problemen Ondernemers uit de gemeente klopten aan bij de gemeente Bergen om deze normen te verruimen. Zij kwamen soms in financiële problemen door deze beperking in de voorwaarden. Door de inzet van de gemeente is dit bedrag door het algemeen bestuur van Cocensus verhoogd naar €10.000,- vanaf 2025. Hierdoor krijgen meer inwoners en ondernemers de mogelijkheid om voor gespreid betalen te kiezen. Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Economische Zaken en Financiën), zegt hierover: “Als college hebben we de signalen van ondernemers serieus genomen en onze lokale belastingdienst, Cocensus, gevraagd of onze ondernemers hier meer lucht geboden kon worden. Met deze verruiming willen wij meer ondernemers, en daarmee ook inwoners, de mogelijkheid bieden om hun gemeentelijke belastingen gespreid te betalen. Dat is gelukt, zeker niet in de laatste plaats dankzij de steun van de andere deelnemende gemeenten in Cocensus”. Aanvragen automatische incasso Het aanvragen van automatische incasso kan via het digitale loket van Cocensus op digitaalloket.cocensus.nl. Voor toegang tot het loket logt een inwoner in met DigiD. Ondernemers kunnen inloggen met hun RSIN. Een machtiging voor automatische incasso dient binnen één maand na ontvangst van de aanslag te worden aangevraagd.

Hoogheemraadschap keert 1 miljoen euro aan subsidie uit voor klimaatadaptatie

28 juni 2024

Gemeente Bergen zit niet bij de gelukkige ontvangers

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan twaalf verschillende gemeenten subsidies verleend uit de regeling Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN). Via deze regeling kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Urgentie voelbaar Het klimaat verandert en dat merken we ook in Noord-Holland. Het wordt warmer en natter. Er zijn vaker lange periodes van droogte en de kans op wateroverlast neemt toe. De gevolgen die we ondervinden van de steeds extremere weersomstandigheden, zijn helaas niet meer altijd te voorkomen. ,,Als waterschap werken we al jaren intensief samen met de gemeenten om het gebied klimaatbestendiger te maken. De urgentie om nu actie te ondernemen is voelbaar, zeker door de extreme hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden. We voelen letterlijk nattigheid. De KAN-regeling was bedoeld om projecten aan te jagen, en we zien dat dat werkt", aldus hoogheemraad Klazien Hartog. Gesubsidieerde projecten Alkmaar en Heiloo Gemeente Alkmaar gaat aan de slag met de Breedstraat, het Vlaanderhof en de Schoutenstraat. Om de kwetsbaarheid voor de Laat te verminderen is het belangrijk om bovenstrooms zoveel mogelijk water in bovengenoemden straten vast te houden. De straten worden voorzien van groenvakken en bomen. Daar waar mogelijk wordt een waterbergende laag aangelegd en waar nodig drainage. Gemeente Heiloo gaat de Stationsweg en de Zeeweg herinrichten. Er worden maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen. Verlaagde groenstroken en waterbergende fundering worden aangelegd om regenwater op te vangen en vast te houden. Verder helpt een DT-riool om water af te voeren naar oppervlaktewater en de grondwaterstand te verlagen. Ook komt er een waterbergende rijbaanfundering om afstromend regenwater te verminderen en wateroverlast op de Zeeweg en Heerenweg te voorkomen. Ook komen er nieuwe groenvoorzieningen en duurzame beplanting. Beide projecten krijgen een subsidie van € 100.000 vanuit de KAN-regeling. Criteria HHNK hanteert voor de selectie van de projecten een aantal criteria. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien.

Provincie Noord-Holland heropent subsidieregeling Slimme Oplossingen bij Netcongestie

28 juni 2024

€ 500.000 subsidie voor ondernemers om netcongestie aan te pakken

Nog tot 1 oktober 2024 kunnen bedrijven en organisaties subsidie aanvragen om inzicht te krijgen in hun elektriciteitsverbruik. Dit helpt hen om energie te besparen en hun verbruik slimmer te spreiden. De subsidie varieert van € 10.000 tot € 15.000 per aanvraag, met een totaal budget van € 500.000. Netcongestie Netcongestie betekent dat het elektriciteitsnet vol is, waardoor bedrijven en projecten soms geen aansluiting of extra vermogen kunnen krijgen. Met deze subsidie schaffen bedrijven en organisaties slimme meet- en sturingssoftware aan waarmee zij inzicht krijgen in hun eigen elektriciteitsprofiel. Die meetgegevens gebruiken ze om hun elektriciteitsgebruik te verminderen of beter te spreiden over de dag. Hierdoor ontstaat meer ruimte op het net voor andere gebruikers. Vervolg op succesvolle eerdere regelingen De SON 2024 is de derde openstelling van deze subsidieregeling. De eerste twee openstellingen waren gericht op haalbaarheidsstudies voor - en realisatie van - slimme netoplossingen. De focus van SON 2024 ligt op het verkrijgen van inzicht in energieverbruik om zo energiebesparing en slimme netoplossingen te stimuleren. Hier is voor gekozen omdat veel bedrijven geen duidelijk beeld hebben van hun energieverbruik, terwijl dit inzicht essentieel is voor energiebesparing. Daarnaast wil de provincie ook de bedrijven die geen directe hinder van netcongestie ondervinden, aanmoedigen om energie te besparen. Daardoor ontstaat er meer ruimte op het net voor partijen die momenteel een vermogenstekort hebben. De verwachting is dat de belangstelling voor SON 2024 groot zal zijn. Ondernemers en organisaties De subsidieregeling is bedoeld voor alle bedrijven en organisaties zoals bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, laadpleinen en supermarkten. Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag kun je terecht bij het subsidieloket van de provincie Noord-Holland.

Toenemend aantal uitkeringen voor schade aan landbouwgewassen

28 juni 2024

Faunaschade loopt op met 28 procent naar ruim 15 miljoen euro

In 2023 is in Noord-Holland 28% meer geld uitbetaald aan de tegemoetkoming voor faunaschade dan het jaar ervoor. Met faunaschade wordt de schade aan landbouwgewassen bedoeld die door dieren is veroorzaakt. In 2023 werd ruim € 15 miljoen uitgekeerd, in 2022 was dat minder dan € 12 miljoen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van uitvoeringsorganisatie BIJ12. De 12 provincies keerden samen in 2023 ruim € 10 miljoen meer uit aan faunaschade dan het jaar ervoor. Het totaalbedrag steeg van ruim € 44 miljoen naar € 55 miljoen. Noord-Holland en Friesland zijn in Nederland de provincies waar het meeste geld wordt uitgegeven aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Voedselrijke graslanden In Noord-Holland wordt de meeste schade veroorzaakt door vogels. Zij vinden in de provincie veel water, natuurgebieden om te schuilen en voedselrijke graslanden en landbouwpercelen. De meeste schade wordt veroorzaakt door de grauwe gans, namelijk 65% van de schadetegemoetkomingen. De door ganzen veroorzaakte landbouwschade is ten opzichte van 2022 stabiel gebleven. Een opvallende nieuwkomer in de top-5 van dieren die de meeste schade aanrichten is de houtduif.

Er komt toch een startnotitie over bouwen in Egmond-Binnen zuid

21 juni 2024

Plan Vitale kernen borduurt verder op Adelbert-locatie, Egmond-Binnen zuid en Groetincke

Het ging wat schoorvoetend maar het komt er dan toch: ook de bouwlocatie Egmond-Binnen zuid gaat in een aparte startnotitie worden opgenomen. Naast dus de locatie van de Adelbert-velden en de 'afhechting' van de wijk Groetincke (Schoorl).

Aangepaste Plannen voor Plein Bergen alsnog (nipt) door de raad

21 juni 2024

In plaats van net niet, nu net wel...

Met wat aanpassingen die grotendeels toe te schrijven zijn aan de technische sessie van de raad met de initiatiefnemer en het college kwamen er toch Verklaringen van Geen Bedenking voor de plannen van het Plein in Bergen.

Voetbalfusie en invulling locatie Hogedijk eindelijk beklonken

21 juni 2024

Gebak en vooral veel opluchting

Niet dat het een verrassing was of spannend, maar de klap moet nog wel even gegeven worden. Donderdagavond was het zover: de gemeenteraad gaf unaniem toestemming om de locatie voor VV Egmond aan de Hogedijk in Egmond aan den Hoef in te vullen zoals het plan was gepresenteerd. Het geld en de middelen worden daarvoor beschikbaar gesteld. Deels door de gemeente zelf en deels door garant te staan voor een lening voor de club.

UPDATE: ‘Werkwijze voormalig wethouder Valkering zeker niet gewoonste zaak van de wereld’

17 juni 2024

Zonder collegebesluit als grondslag zou eigenlijk geen iok mogelijk moeten zijn

In tegenstelling tot hoe voormalig wethouder Klaas Valkering het beleefde, intentieovereenkomsten (iok) aangaan zonder een onderbouwd collegebesluit daaraan ten grondslag, is zeker niet gewoon.

Miljoenentekorten dreigen voor Bergen in de jaren 2026, 2027 en 2028

19 juni 2024

Tenzij we slim ombuigen, aldus wethouder financiën Marco Wiesehahn

Zoals het er nu nog naar uitziet stevent de gemeente Bergen af op zo'n 2,5 miljoen euro tekort in 2026, zo'n 3,5 miljoen euro tekort in 2027 en naar verwachting zo'n 4 miljoen euro tekort in 2028. Dat heeft enerzijds te maken met de grote uitgaven van de gemeente. Enkele miljoenenprojecten staan op stapel en/of komen tot uitvoering in de komende jaren, zoals onder meer in de Egmonden de voetbalfusielocatie, het Slotkwartier/Overslot, Dorpshuis De Schulp, de ontwikkeling van Plan Overduin, de Adelbert-velden als bouwlocatie en de bouw van een nieuwe sporthal op de Watertoren-locatie. Anderzijds wordt vanuit Den Haag na 2025 de kraan van het Gemeentefonds flink dichter gedraaid.

Wijzigingen Omgevingsverordening Provincie ter inzage

21 juni 2024

Ruimere bouwmogelijkheden in buitengebied

In de Omgevingsverordening staan alle regels over de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Naast kleine tekstcorrecties en verduidelijkingen worden nu 3 grote wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste daarvan is wellicht dat de bouwmogelijkheden in buitengebied worden verruimd.

Bergen kent een ‘positief verhuissaldo’, maar is niet de populairste gemeente in NH

21 juni 2024

Purmerend is aantrekkelijker, volgens vergelijkingswebsite Slimster

Van alle Noord-Hollandse gemeenten was Purmerend de populairste om te gaan wonen in 2023. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Slimster.nl op basis van recent gepubliceerde cijfers van het CBS. Voor elke honderd mensen die vorig jaar uit Purmerend vertrokken naar een andere gemeente, kwamen er 129 inwoners terug. Ook de gemeenten Schagen en Dijk en Waard noteerden een hoge score. Op Texel is de zogeheten ‘verhuisquote’ daarentegen het laagst.

Geheimhouding voor de stukken mbt openbare verhoren rond Het Bijzondere Huis opgeheven

14 juni 2024

Raad kwam speciaal bijeen; maandag zijn de verhoren

De gemeenteraad heeft de geheimhouding opgeheven op stukken die de aanleiding waren voor het raadsonderzoek in Bergen. Uit de nu gepubliceerde stukken - waaronder een intentieovereenkomst tussen gemeente en stichting Het Bijzondere Huis, adviesnotities en agenda’s en verslagen van de raadswerkgroep - komt naar voren waarom de raad het onderzoek heeft ingesteld. Aanstaande maandag worden drie getuigen gehoord in openbare verhoren in de raadszaal van de gemeente. In juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een raadsonderzoek vanwege twijfels over de zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. De aanleiding is een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en stichting Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad uitgevoerd. De onderzoekscommissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. De onderzoekscommissie laat zich ondersteunen door onderzoeksbureau Necker. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en er hebben interviews plaatsgevonden. Aanleiding voor het onderzoek De gemeenteraad van Bergen heeft donderdag 13 juni jl. besloten de stukken openbaar te maken die de aanleiding vormden voor het instellen van het raadsonderzoek. Deze zijn vanaf zaterdag 15 juni as in te zien op het raadsinformatiesysteem van de gemeente (https://www.raadbergen-nh.nl). Door dit besluit kunnen de verhoren in het openbaarheid plaatsvinden. Zo creëert de onderzoekscommissie tevens maximale transparantie in haar streven naar waarheidsvinding en het verwerven van inzichten in besluitvormingsprocessen in de voorliggende casus. De inzichten die deze verhoren zullen opleveren worden toegevoegd aan een algemener onderzoek van de gemeenteraad naar de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. Wat betreft de voorliggende casus: op 22 juni 2022 heeft de gemeente Bergen een getekende intentieovereenkomst ontvangen tussen de gemeente en Het Bijzondere Huis waarvan onduidelijk is wie deze heeft opgesteld en of deze rechtsgeldig is aangegaan. Onder de overeenkomst staat de handtekening van voormalig wethouder Valkering, die toen al enkele maanden geen wethouder meer was. De raad onderzoekt op welke wijze er door de gemeente Bergen NH en haar bestuurlijke vertegenwoordigers is gehandeld in het tot stand komen van de Intentieovereenkomst (IOK) en in de periode na de totstandkoming. De raad wil weten of hierbij rechtmatig en volgens de kaders van de wet, geldende regels, de gedragscode en de bestuurlijke verhouding met de Raad is gehandeld. Zienswijzen beantwoord, stukken openbaar gemaakt De gemeenteraad van Bergen had op 23 mei 2024 al besloten om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Er zijn hierop zienswijzen ingediend. De raad heeft op donderdag 13 juni jl. deze zienswijzen beantwoord en besloten de stukken openbaar te maken, met dien verstande dat een gedeelte vooralsnog geheim blijft vanwege toegekende belangen. Openbare verhoren Op grond van artikel 155c van de Gemeentewet heeft de onderzoekscommissie voor aanstaande maandag 17 juni drie getuigen opgeroepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen. De getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn: de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering; de gemeentesecretaris en de heer L. Voskuil, burgemeester. De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur,13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen NH, Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen NH. De verhoren zijn ook via de livestream van de gemeente Bergen te volgen, via https://www.raadbergen-nh.nl.

Plan ‘Vitale Kernen’ krijgt toch nog staartje met Egmond-Binnen zuid

14 juni 2024

Motie om die bouwlocatie alsnog toe te voegen aan startnotitie volgt

Ze was er weer: Els Mizee hield namens het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen opnieuw een gloedvol betoog voor de bouwlocatie Egmond-Binnen zuid. 'Als de gemeente komt wil de Provincie zeker meewerken', dat was de boodschap die ze meegaf aan de commissieleden.

Louter enthousiasme bij de raad over invulling voetbalfusielocatie

14 juni 2024

'Nog wel wat aandachtspunten, maar prachtig plan'

'Iconisch' noemde wethouder Marco Wiesehahn het plan voor de invulling van de voetballocatie aan de Hogedijk. Dat plan lag donderdagvond voor in de Algemene Raadscommissie. 'Dankzij de inspanning van alle betrokkenen, niet in het minst van allen de clubs zelf die echt wel even over hun schaduw moesten heenstappen, ligt er nu een prachtig plan.'

Nieuwe schoollocatie voor IKC De Kiem als hamerstuk door

14 juni 2024

Zoektocht naar onderdak Techniek voor Kinderen en Kledingbank duurt voort

Het was een avond waar veel knopen werden doorgehakt. Tijdens de Algemene Raadscommissie doorstond het voorstel voor nieuwbouw op de huidige locatie voor IKC De Kiem in Egmond aan den Hoef geruisloos de toets der kritiek.

Gemeenten in Noord-Holland laten e-mails van burgers vaakst onbeantwoord

21 juni 2024

Gemeente Bergen voldoet keurig aan gedragslijnen voor overheden

Vergeleken met andere provincies laten gemeenten in Noord-Holland een eenvoudige vraag per mail het vaakst onbeantwoord. Bovendien antwoordt bijna een kwart van de Noord-Hollandse gemeenten niet op tijd. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs zijn benaderd met een eenvoudige vraag. Van alle Noord-Hollandse gemeenten geeft slechts 77 procent op tijd antwoord op een eenvoudige vraag. In de e-mailgedragslijn voor overheden is bepaald dat gemeenten binnen twee werkdagen antwoord moeten geven op een eenvoudige vraag. Alleen de gemeenten in de provincie Utrecht doen het dit jaar slechter. 16 procent van de Noord-Hollandse gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd op een eenvoudige vraag. Het betreft de gemeenten Den Helder, Diemen, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de gemeente Diemen is dit zelfs het derde jaar op rij dat ze na drie weken nog steeds niet hebben gereageerd op de vraag van het jaarlijkse onderzoek. Bereikbaarheid en privacy In Noord-Holland vermeldt net als vorig jaar 36 procent van de gemeenten geen e-mailadres op hun website. Dit percentage ligt daarmee 10 procentpunt boven het landelijke gemiddelde. Alleen in Flevoland en Zuid-Holland ligt dit percentage hoger. 9 procent van de Noord-Hollandse gemeenten verplicht burgers onnodig om persoonlijke informatie te delen als zij een eenvoudige vraag willen mailen. Bij deze gemeenten kan dit namelijk alleen nog maar via een contactformulier, waarbij het verstrekken van persoonlijke gegevens verplicht is. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 5 procent. De volledige onderzoeksresultaten, inclusief resultaten per gemeente, zijn te bekijken op https://www.pricon.nl/onderzoek-emailgedragslijn-gemeenten-2024/

Hoge opkomst voor Europese Verkiezingen in Bergen, ruim boven landelijk gemiddelde

14 juni 2024

GroenLinks/PvdA ondanks verlies grootste in Bergen; PVV tweede partij

GroenLinks-PvdA heeft bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in Bergen de meeste stemmen gekregen. De partij van Frans Timmermans en EU-lijsttrekker Bas Eickhout kreeg 22,7 procent van de kiezers in deze gemeente achter zich. Bij de vorige Europese verkiezingen was GroenLinks-PvdA hier ook al de grootste partij, maar moest nu toch flink wat stemmen inleveren. De PVV is nu de tweede partij van Bergen, met 16,4 procent van alle stemmen. De VVD eindigt als derde, met 13,7 procent van de stemmen. De PVV is, naast de op een na grootste partij, ook de partij die ten opzichte van 2019 in Bergen het meest gewonnen heeft: vijf jaar geleden haalde de partij nog maar 2,9 procent van alle stemmen. De grootste verliezer in deze gemeente is, ondanks de eerste plaats, GroenLinks-PvdA: die partij haalde vijf jaar geleden nog 34,0 procent van alle stemmen. Opkomst in Bergen gestegen In totaal hebben 14.336 mensen in Bergen donderdag hun stem uitgebracht. Daarmee komt de opkomst uit op 58,4 procent. Dat is hoger dan vijf jaar geleden, toen lag de opkomst op 51,9 procent.

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

Met de komst van 43 sociale huurwoningen

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van totaal 43 sociale huurwoningen in Groet en Schoorl. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Parkeerautomaten Bergen worden vervangen

14 juni 2024

Andere aanbesteding leidt hopelijk tot lagere onderhoudskosten

Afgelopen najaar heeft het college het domein Beheer Openbare Ruimte de opdracht gegeven om voorbereidingen te starten voor de vervanging van de parkeerautomaten in Bergen, omdat deze verouderd zijn. De voorbereidingen hebben geleid tot een Programma van Eisen, dat mede tot stand is gekomen door een consultatie en afstemming met Gebiedsregie, Inkoop, Security en Informatie- en Communicatietechnologie. Via Gebiedsregie zijn de ondernemersverenigingen geconsulteerd en geïnformeerd over de belangrijkste uitgangspunten uit het Programma van Eisen. Verder heeft er afstemming plaatsgevonden met Coöperatie Parkeerservice, waarbij niet alleen inhoudelijk naar het Programma van Eisen is gekeken, maar ook het mee-aanbesteden van 1e lijns onderhoud is toegelicht en besproken. Hierbij gaat het om het herstellen van kleine storingen, wat momenteel nog wordt verzorgd door Coöperatie Parkeerservice. De belangrijkste uitgangspunten uit het Programma van Eisen zijn: De nieuwe parkeerautomaten werken volledig digitaal, het parkeren geschiedt op kenteken (betalen met papier- en/of muntgeld is niet meer mogelijk) evenals afgifte van papieren kwitanties. Uit een benchmarkonderzoek bij andere gemeenten blijkt dat het volledig digitaal parkeren geen negatieve effecten kent op het aantal (betalende) bezoekers; De nieuwe parkeerautomaten worden volledig gevoed door (eigen) energie afkomstig van zonnepanelen en/of energie afkomstig uit andere duurzame bronnen; Het 1e en 2e lijns onderhoud maakt onderdeel uit van de aanbesteding. De verwachting is dat hiermee de onderhoudskosten lager uitvallen.

Nog geen zicht op bouwen in Egmond-Binnen zuid…

7 juni 2024

...maar wellicht dat aanpassing Omgevingsverordening nog iets van perspectief biedt

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van KIES Lokaal antwoordt het college van B&W dat in verband met de lopende ontwikkelingen er nog even geen zicht is op bouwen in Egmond-Binnen zuid.

Plan Watertoren maakt vorderingen: Omgevingsvergunning kan aangevraagd worden

7 juni 2024

Nog geen aannemer, aanbesteding volgt

Het Plan Watertoren in Egmond aan Zee is weer een stap verder. De aanvullende onderzoeken naar stikstof en flora & fauna zijn afgerond en goed bevonden door de Omgevingsdienst, zo laat de projectleider weten in een nieuwsbrief aan geïnteresseerden.

Provincie wil gebruik Openbaar Vervoer vooral bij jongeren meer stimuleren

21 juni 2024

Tarieven gaan op de schop, meer en gerichtere kortingen

De Provincie wil het voor de jonge generatie betaalbaarder en makkelijker maken met het ov te reizen. Zij reizen als het aan de Provincie ligt met korting of zelfs helemaal gratis.

Terug