Deel

Sociale Verzekeringsbank opent kantoor in Stadskantoor Alkmaar

Eigen balie bij gezamenlijke sociale dienst Zaffier

Sociale Verzekeringsbank opent kantoor in Stadskantoor Alkmaar

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een eigen balie bij Zaffier in het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar geopend. De SVB voert volksverzekeringen uit, zoals de AOW, AIO, Anw en kinderbijslag. De balie is er voor alle inwoners uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Zaffier is sinds 1 januari 2023 de nieuwe sociale dienst van deze zes gemeenten.

Digitaal is niet voor iedereen weggelegd

De dienstverlening van de overheid wordt steeds digitaler. Voor veel mensen is dat fijn, maar digitale dienstverlening is niet voor iedereen altijd de juiste oplossing. Ook kan het bij ingewikkelde vragen soms prettig zijn om iemand persoonlijk te spreken. Helemaal wanneer hier meerdere organisaties bij betrokken zijn.

Met welke vragen kun je terecht bij de balie van de SVB?
Waar de overheid steeds digitaler wordt, is dat niet voor iedereen even gemakkelijk. De SVB wil maatwerk bieden waar dat nodig is. Je kunt terecht bij de balie met al je persoonlijke vragen over de regelingen die de SVB uitvoert. Maar ook helpt de medewerker van de SVB je bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraag- of wijzigingsformulier. En denkt altijd met je mee bij het zoeken van een oplossing. Ook word je doorverwezen, en indien nodig, geholpen bij het maken van een afspraak bij een andere organisatie.

De persoonlijke hulp maakt het wat makkelijker om vragen te stellen. Binnen de regio zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden, zoals in de bibliotheek of het gemeentehuis. De balie van de SVB is daarmee een belangrijke aanvulling op de digitale dienstverlening van Zaffier.

Wanneer is het spreekuur?
In het begin is er alleen op dinsdag spreekuur van 9.00 tot 16.00 uur. Wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met de SVB via 075 755 1606. Je kan ook contact opnemen met Zaffier. Ga naar www.zaffier.nl of bel 088 40 46 000.

Meer 'Politiek':

Nieuwe (Egmondse) kinderburgemeester wordt volgende week officieel geïnstalleerd

22 september 2023

Egmondse Tygo volgt Sophia op

Komende raadsvergadering is het zo ver. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester Tygo Fontijn geïnstalleerd.

‘Slotkwartier is meer dan een vastgoedproject’, aldus de nieuwe Stichting Slotkwartier

14 september 2023

Krachten gebundeld in koepelstichting

De zeven in het Slotkwartier van Egmond aan den Hoef actieve stichtingen hebben voor de gezamenlijke belangen een koepelstichting opgericht. Stichting Slotkwartier is een feit! De zeven stichtingen in het Slotkwartier zijnde de Slotkapel met Stichting Gebruik en Stichting Restauratie, Stichting Wunderkammer en Stichting Hafre Productions in hoeve Overslot, Stichting Historisch Egmond, Stichting Huys Egmont en Stichting de Kapberg hebben de laatste jaren reeds intensief met elkaar samengewerkt waar het de ontwikkelingen in het Slotkwartier betrof en zullen dit in de toekomst onverminderd voortzetten. De stichtingen blijven elk hun eigen activiteiten uitoefenen, maar gaan nu ook gezamenlijke activiteiten organiseren en naar buiten toe als één gesprekspartner opereren daar waar het om het Slotkwartier gaat. Zo wil Stichting Slotkwartier als uit één mond inwoners op de hoogte stellen van en betrekken bij de afzonderlijke activiteiten en gezamenlijke plannen om de cultuurhistorie, de kunst, de cultuur en educatie in de schijnwerpers te zetten via een jaarlijks cultureel programma en incidentele evenementen voor zowel inwoners als bezoekers. Samen en in overleg met inwoners en vooral gebruikmakend van de expertise van mensen. Stichting Slotkwartier is van mening dat het Slotkwartier van iedereen is. Stichting Slotkwartier wil zo de unieke culturele waarde van dit gebied benadrukken en behouden en in het hart laten sluiten van inwoners en bezoekers. Het Slotkwartier met zijn meer dan 1000-jarige geschiedenis is, zo erkennen tal van regionale en landelijke musea en organisaties, dermate uniek dat dit niet aan commercie ondergeschikt mag raken. Ook hiervoor zal Stichting Slotkwartier zich sterk maken. De eerste taak die de stichting op zich neemt is de politiek hiervan te overtuigen en met de juiste feiten te informeren. Want de ontwikkelingen in het Slotkwartier zijn uiteindelijk afhankelijk van politieke wil, juiste kennis en transparante besluitvorming. Het Slotkwartier is meer dan een vastgoedproject en hoort verder uit te groeien tot een centrum vol cultuur, vol geschiedenis, vol muziek, vol kunst, vol museale oudheid voor belangstellenden en vooral vol ontwikkelingskansen voor jong en oud. Voor nu en de toekomst. Daar gaat de stichting zich hard voor maken in het (historische) hart van Egmond aan den Hoef. Binnenkort krijgt de website www.slotkwartier.nl een update. Daar kan Stichting Slotkwartier worden gevolgd en kunnen mensen hun reacties, vragen en ideeën kwijt.

Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’

11 september 2023

Grote opkomst van inwoners, met best kritische vragen

Maandagvond zaten zo'n 120 belangstellenden in de zaal van Dorpshuis De Schulp. Zij waren gekomen om tekst en uitleg te krijgen, maar vooral ook om kritische vragen te stellen over de komende opvang van dertig jonge vluchtelingen in Groepsaccommodatie Broekakkers'.

Stolperstein voor Egmondse verzetsstrijder Jacob Schol

11 september 2023

Ere wie ere toekomt

In 2015, tijdens een expositie over '70 jaar bevrijding' in het Regionaal Archief kon Ada Schol niets over de Egmondse verzetsstrijder Jacob Schol, haar ome Jaap, vinden. Zij sprak de inmiddels gepensioneerde archivaris Jan van Baar hierop aan. Ook hij was verbaasd en startte onmiddelijk een zoektocht naar het oorlogsverleden van Jacob Schol, maar hij kon niets vinden in de archieven, met uitzondering van enige publicaties in 1962 omtrent de straatnaam Jacob Scholplantsoen die op voordracht van wethouder S. Zwart tot stand was gekomen om hem en alle andere verzetsstijders te eren. Door dit magere resultaat heeft Ada het erbij gelaten, totdat ze vorig jaar augustus door Martijn Visser werd gebeld dat er een Duitse man bij het Bunkermuseum Jansje Schong was langs geweest met de vraag 'of er nog nabestaanden zijn van Jacob Schol'. Deze Duitse man bleek zijn contactgegevens achter te hebben gelaten en zo kwam Ada in contact met Norbert Somberg. Hij vertelde haar 'dat er de mogelijkheid bestaat om voor verzetsstrijders een Stolperstein aan te vragen'. En zo geschiedde... in overleg met haar neef Jan, de enige nog levende zoon van Jacob Schol, startte Ada in mei dit jaar de aanvraagprocedure. Zij stuurde de aanvraag naar Alexander Stuckenberg, de contactpersoon die de aanvragen vanuit de Benelux voor de Stichting Stolpersteine behandeld. Binnen enkele maanden had ze de Stolperstein in huis. Dat de procedure zo snel kon worden doorlopen – normaal duurt het al gauw twee jaar – komt doordat Ada veel voorwerk had gedaan, waardoor het oorlogsverleden van Jacob Schol snel kon worden geverifieerd met de uitermate nauwkeurige documentatie in Duitsland. Hetgeen in Nederland niet mogelijk was, omdat daar de meeste archieven vlak voor het einde van de oorlog waren vernietigd. Waar en hoe? Een Stolperstein hoort bij het huis te worden geplaatst waar de persoon heeft gewoond, maar het huis, of eigenlijk de hele buurt waar Jacob geboren is en heeft gewoond is er niet meer! Daarom nam Ada contact op met de gemeente Bergen en samen kwamen ze uit op een mooie locatie waar ooit de Musschenbuurt was, de geboorteplek van Jacob Schol. Vervolgens vroeg zij aan de Vereniging Dorpsbelangen Egmond 'Parel' aan Zee om assistentie om de Stolpersteinlegging te organiseren. Het leggen van de Stolperstein Op de geboortedatum 19 september a.s. om 15.00 uur zal door Jan Schol de Stolperstein ter nagedachtenis van zijn vader Jacob Schol worden gelegd onder de trap naar de vuurtoren aan de Parallelweg in het verlengde van de Smidstraat. Deze locatie is gekozen omdat daar ooit de Musschenbuurt was, de geboorteplek van Jacob Schol. Bij deze ceremonie zal burgemeester Lars Voskuil aanwezig zijn voor de onthulling van een door de 'Parel' gerealiseerd bordje over Jacob Schol en de Musschenbuurt en ons Egmondse shantykoor de Zâalnêelden zorgt voor de musicale omlijsting. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Meer inzicht nodig voor grip op probleemstoffen in afvalwater

22 september 2023

Samenwerking gemeenten, Provincie, OD's, PWN, HHNK en Rijk

In een nieuwe proef van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de drie omgevingsdiensten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal wordt ingezet op intensieve informatievoorziening en controles op bedrijfslozingen van probleemstoffen op de riolering. Deze week starten de bedrijfsbezoeken. De proef is onderdeel van een meerjarenprogramma waarin de 28 gemeentes, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de omgevingsdiensten en HHNK samenwerken. Na de start van de proef eerder dit jaar, gaat nu de uitvoeringsfase van start. In deze fase vinden negentig bedrijfsbezoeken plaats. In het voorjaar van 2024 zullen de uitkomsten van de pilot bekend zijn. Deze uitkomsten worden meegenomen in een driejarig programma om de controles en informatievoorziening bij relevante bedrijven te intensiveren. Verschuiving De uitvoerende milieutaken van de gemeenten en de provincie zijn ondergebracht bij de omgevingsdiensten. Deze taken betreffen de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van onder meer de lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering. Landelijk, maar ook in Europa is er steeds meer aandacht voor het effect van probleemstoffen in het milieu, zoals PFAS. Bronaanpak Lozingen van bedrijven kunnen gevolgen hebben op het zuiveringsproces en op de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater uit de rioolwaterzuivering. De proef richt zich vooral op bedrijven waar een verhoogde kans is op lozing van probleemstoffen die kunnen leiden tot verstoppingen of die bij de rioolwaterzuivering lastig te verwijderen zijn. Deze laatste stoffen vormen een risico voor de waterkwaliteit en het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Nauwe samenwerking De betrokken partijen gaan nauwer samenwerken om de grip op de lozingen van probleemstoffen te versterken en bedrijven aan te moedigen door gewenst lozingsgedrag te stimuleren, ongewenst lozingsgedrag te ontmoedigen en waar nodig handhavend op te treden. Ook weten bedrijven niet altijd wat er komt kijken bij het zuiveren van het door hen geloosde afvalwater. Het geven van goede informatie zal naar verwachting helpen. Voorop lopen Met deze gezamenlijke bronaanpak lopen de partijen voorop in Nederland. Er is door de overheid vanuit het ‘Interbestuurlijk Programma versterking VTH taken’ (vergunningverlening, toezicht en handhaving) een subsidie beschikbaar gesteld om de pilot uit te voeren. Fotobijschrift: Aftrap bedrijfsbezoeken met een gezamenlijke demonstratie bemonstering

Waterschaarste in de toekomst steeds nijpender

15 september 2023

Bezinning nodig over herverdeling van water bij schaarste, zegt Provincie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deed samen met Waternet en PWN in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek naar het watergebruik van bedrijven in de provincie.

Opening Boezemberging in natuurgebied voormalig vliegveld Bergen

11 september 2023

Klimaatverandering vraagt om effectieve maatregelen

Afgelopen weekend is de boezemberging en het natuurgebied op het voormalige militaire vliegveld Bergen geopend. Er is hard gewerkt om een boezemberging aan te leggen en het natuurgebied te herstellen. Met een druk op de knop zette Gedeputeerde Rosan Kocken van provincie Noord-Holland, Wethouder gemeente Bergen Yvonne Roos en Hoogheemraad Jos Beemsterboer de schuif van de stuw open om water het gebied in te laten stromen. Met deze symbolische handeling is de Boezemberging klaar voor gebruik om als het nodig is in natte tijden het te veel aan water in het gebied tijdelijk te parkeren. Na de hevige regenval van 2021 in het gebied is het hoogheemraadschap het programma Crisisbeheersing in de genen (CING) gestart. Het project Boezemberging Vliegveld Bergen was al in voorbereiding omdat we zien dat door de klimaatverandering, extreme weersituaties veel regen in een korte tijd, vaker voorkomen. Het project versterkt de crisisrobuustheid van het watersysteem. Klimaatverandering en inzet berging Door de klimaatverandering komen extreme regenbuien steeds vaker voor. Om de wateroverlast in de Bergermeer en de Philisteinse- en Damlanderpolder te beperken is in 2016 een polderwater-berging aangelegd op het zuidelijke deel van het voormalige vliegveldterrein. In 2022-2023 is deze waterberging aangepast naar een boezemberging. De kades van het bergingsgebied zijn verhoogd, er is een nieuwe waterinlaatconstructie aangelegd en langs de boezemkade een vluchtterp voor het vee. In geval van nood biedt de berging ruimte om het teveel aan water in de boezem tijdelijk te parkeren, zo kunnen de poldergemalen blijven draaien om de waterstanden te beheersen. Het resultaat? Een minder kwetsbaar gebied voor wateroverlast. Om de natuurfunctie in het gebied te beschermen is er langs de zuidelijke kade een dijksloot met natuurvriendelijke oever aangelegd. "Met de boezemberging beschikt het hoogheemraadschap over een extra noodventiel om in geval van een te hoge waterstand op de Schermerboezem, het water tijdelijk te kunnen opslaan in het bergingsgebied. Een instrument om het water beter te kunnen sturen en beheren. Hiermee neemt bij wateroverlast de kwetsbaarheid van de poldergemalen af", legt Jos Beemsterboer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. Ruimte voor de natuur Tussen 1937 en 1944 is het voormalige vliegveld Bergen gebruikt als militair vliegveld. Een bijzonder gebied centraal gelegen in het open landschap, ingeklemd tussen de oude duinen van Heiloo en jonge duinen van het Noord-Hollands duinreservaat. De zee heeft door de eeuwen heen veel invloed gehad op het landschap. Daarom wordt het gebied ook wel een strandvlaktelandschap genoemd. Het weidse karakter, de verschillende bodemtypen en het schone water uit de duinen maken het gebied kansrijk voor natuur. Een mooie leefomgeving voor verschillende beschermde soorten planten en dieren. Rosan Kocken, gedeputeerde natuur, landschap en water: "Het voormalig vliegveld Bergen is een bijzonder open landschap aan de voet van de duinen. Een plek waar nog veel kansen liggen voor de natuur. Daarom gaan we de biodiversiteit hier versterken. Zo gaan bijzondere planten en dieren, zoals orchideeën, kikkers en salamanders zich weer thuis voelen in dit gebied.”

Breed Provinciaal draagvlak voor energietransitie

15 september 2023

Maar er zijn nieuwe hobbels op de weg

Tien van de elf provinciale coalitieakkoorden onderschrijven de noodzaak van het halen van de afgesproken doelen voor de opwek van duurzame energie (de Regionale Energie Strategieën). De noodzaak van meer zonne- windenergieprojecten wordt vrijwel overal erkend. Tegelijkertijd raakt het stellen van bovenwettelijke eisen aan zulke projecten steeds meer in zwang.

Toch wel opvang Oekraïners in Hotel Nassau Bergen aan Zee

8 september 2023

Geen invloed op geplande opvang in 'Broekakkers'

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen. De gemeente berichtte begin juli dat de intentieovereenkomst niet door ging. Daarna zijn er nieuwe gesprekken gevoerd op initiatief van de eigenaren van Hotel Nassau. Opvang vluchtelingen Burgemeester Lars Voskuil: “Beide partijen vinden het belangrijk dat er op korte termijn extra opvangplekken worden gecreëerd in de gemeente Bergen. De opvang door particulieren is fantastisch maar helaas niet toereikend, zeker niet omdat we de komende tijd nog meer Oekraïense vluchtelingen verwachten. Daarnaast is de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen naar hun thuisland op korte termijn onwaarschijnlijk.” Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau. Het huurcontract is rond en dat was voor ons van wezenlijk belang met het oog op de afspraken met onze huidige huurder en hotelexploitant. Parallel aan deze ontwikkeling werken we uiteraard onverminderd door aan het uiteindelijk realiseren van Nieuw Nassau Bergen.’’ De gemeenteraad stemde eerder al in met de opvang van Oekraïners in Hotel Nassau. Nieuwe datum informatiebijeenkomst De gemeente belegt een nieuwe informatiebijeenkomst voor de inwoners van Bergen aan Zee. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor in de brievenbus. Deze bijeenkomst is op 18 september van 19.00 tot 20.30 uur in het Vredeskerkje aan de Kerkstraat 21 in Bergen aan Zee.

Hoe kun je de brandrisico’s bij zonnepanelen verkleinen?

8 september 2023

Toenemend aantal zonnepanelen brengt ook risico's met zich mee

In Nederland is een grote groei te bespeuren in het aantal zonnepanelen. De druk is groot als het gaat om (het besparen op) energiekosten en mensen zijn daardoor sneller geneigd akkoord te gaan met de eerste de beste offerte of aanbieder. Dat is niet altijd even verstandig, zo blijkt uit cijfers van de brandweer.

‘Broekakkers’ wordt tijdelijke opvang voor dertig jonge vluchtelingen (15-17 jaar)

7 september 2023

Van 1 oktober 2023 tot uiterlijk 1 februari 2024

Groepsaccommodatie 'Broekakkers' in Egmond-Binnen zal per 1 oktober worden ingezet als tijdelijke opvang voor 30 zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Deze groep zal volledig bestaan uit meisjes in de leeftijd van 15-17 jaar.

Participatie in Bergen moet meer inhoud krijgen, vindt Partij ONS DORP

4 september 2023

Volwassen aanpak, moet beginnen bij de inwoners

De participatieverordening van de gemeente Bergen uit 2021 leek een veelbelovende stap. Toch staan de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen volgens Partij ONS DORP nog vaak buitenspel. Daar wil de partij nu, in samenwerking met de andere fracties in de raad en bovenal door de inbreng van de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op korte termijn verandering in brengen. Daarbij is voor de partij uitgangspunt dat participatie begint bij de inwoners. In de verordening zijn meerdere aspecten niet goed geregeld. Een visie of beleidsplan over welke vormen van participatie de gemeente omarmt ontbreekt. Een plan van aanpak is er evenmin. Het stadium van “ervaring met meedenken opbouwen” is nog niet verlaten. De gemeente wil leren van de te maken fouten. Terwijl er goed werkende modellen voor verschillende soorten inspraak beschikbaar zijn. De sturing bij het kiezen van de manier van het meedenken lijkt ingegeven door de betrokken ambtenaren. Partij ONS DORP twijfelt hierbij niet aan de integriteit. Het is echter aan de inwoners en de raad om de manier van inspraak vast te stellen. En dat nadat er draagvlak is gecreëerd alle betrokkenen te laten meespreken over een plan van aanpak. De verordening ademt nu uit dat de participatie ondergeschikt is aan het controleren en beheersen van de mogelijkheden om mee te denken. Helderheid over hoe er omgegaan wordt met de opgehaalde meningen ontbreekt ten enenmale. De keuzes die het college maakt worden niet onderbouwd door een objectieve meting van de opgehaalde inspraak. Willen we het vertrouwen in de politiek in de Egmonden, Schoorl en Bergen herstellen dan moeten we werk maken van een transparante manier van meedenken, inspreken en vormgeven van beleid. Om de inbreng van alle inwoners, ondernemers en belanghebbenden op te halen pleit de partij voor een onderzoek waarbij iedereen met een vragenlijst kan aangeven op welke punten men wil inspreken en hoe men bij het beleid wil worden betrokken. Partij ONS DORP wil daarom op korte termijn met alle fracties van de raad een actieplan opstellen. Via een raadsinformatieavond waarop iedereen die een visie heeft wordt uitgenodigd om mee te spreken en mee te denken kan het fundament worden gelegd. De raad legt daarna in een raadsvoorstel vast hoe daadwerkelijke participatie tot stand komt. Partij ONS DORP heeft de afgelopen maanden al een inventarisatie gemaakt die we per vandaag delen met de andere fracties en voor iedereen is in te zien op de website van de partij (www.partijonsdorp.nl).

Verkeersveiligheid grootste bron van zorg bij Egmonders

8 september 2023

Gevolgen daarvan direct voelbaar, soms letterlijk...

Tijdens de bewonersavond in Dorpshuis Hanswijk over veiligheid en leefbaarheid werd duidelijk dat van de vier besproken thema's Verkeersveiligheid de meeste zorgen gaf bij de Egmonders.

Interview met burgemeester Lars Voskuil over de veiligheid van onze kernen (filmpje)

1 september 2023

Binnenkort gespreksavonden over juist dat onderwerp

Nadat we in de vorige editie al iets lieten doorschemeren over de wens van de gemeente om meer te weten te komen over hoe inwoners hun leefomgeving ervaren, laat nu burgemeester Lars Voskuil zich uit over dat onderwerp.

Afvalinzameling na 1 januari volgens nieuw schema. En restafval tegen betaling…

1 september 2023

GFT en PMD vaker, restafval minder vaak opgehaald

Het ligt in de lijn der verwachting dat met ingang van 1 januari 2024 de inzamelingsfrequentie van het restafval naar beneden wordt bijgesteld, maar de andere twee (PMD en GFT) containers zullen wat vaker worden geleegd.

College wil maatschappelijke organisaties (deels) tegemoet komen in de hogere energiekosten

1 september 2023

In totaal voor maximaal ruim 400.000 euro aan steun

Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om (met een maximum van ruim 400.000 euro) energiesteun toe te kennen. Dat geldt dan voor een aantal daarvoor specifiek gedefinieerde maatschappelijke organisaties. De vergoeding heeft betrekking op 60 procent van het verschil in de kosten van een jaar geleden.

Fractie Bruin maakt zich zorgen over ‘besluitvorming door termijnoverschrijding’

24 augustus 2023

'Het loopt zo toch uit de hand?'

Fractie Bruin maakt zich bij monde van fractievoorzitter Koos Bruin zorgen om een 'stijgend aantal toekenningen van omgevingsvergunningen doordat het college van B&W niet tijdig reageert'.

Nieuwe namen in plangebied Watertoren met duidelijke ‘Derper’ connectie

25 augustus 2023

Drie nieuwe straten krijgen link naar Egmondse historie

In het plangebied 'Watertorengebied' in Egmond aan Zee, zie bijlage, worden drie nieuwe straten aangelegd ten behoeve van een nieuwbouwontwikkeling. Die namen zijn duidelijk gelinkt aan de historie van Egmond aan Zee. De Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit, tevens straatnamencommissie, heeft positief geadviseerd over de volgende namen: De Pinck Voor een noord-zuid lopende straat, die aan de zuidkant aansluit op 'De Bomschuit' De Pinck was een vrij rond platbodemvaartuig met twee of drie masten, voorzien van razeilen. Deze schepen voeren -afhankelijk van het getij- vanaf het Egmondse strand ter visvangst. In de jaren negentig is een reconstructie gemaakt van een Pinck zoals deze rond 1670 gebouwd werden. (bron: pinck.nl) De Botter Voor een parallelstraat ten oosten van voornoemde straat, die eveneens aan de zuidkant aansluit op 'De Bomschuit' De botter is een type vaartuig met een platte tot licht V-vormige bodem en hoekige kimmen. De botter heeft één mast en is gaffelgetuigd. Het scheepstype ontstond in de tweede helft van de 18de eeuw, ten behoeve van de visserij op de voormalige Zuiderzee, maar werd ook langs de Noordzeekust gebruikt. (Bron: Wikipedia) Claes Teuniszstraat Voor een straat met een bochtig verloop, ten noorden van voornoemde straten, die aan de westkant aansluit op de Watertorenweg. Claes Teunisz was omstreeks 1670 scheepsbouwmeester in Egmond aan Zee. Zijn naam is ook gegeven aan de gereconstrueerde Egmonder Pinck die naast de reddingbrigade opgesteld staat. (Bron: pinck.nl)

Hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid in de Egmondse dorpen?

25 augustus 2023

Avond voor de inwoners om hun ervaring te delen

Welke onderwerpen vindt u belangrijk voor uw leefomgeving? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren? Kom naar de inwonersavond op 6 september en denk mee over de veiligheid in uw buurt.

Maatregelen om geluidsbelasting van wegverkeer terug te dringen

25 augustus 2023

Steun van het ministerie gevraagd

In de gemeente Bergen zijn langs de Egmonderstraatweg, Herenweg, Herenweg (N511), Nieuwe Egmonderstraatweg, Herenweg (N512) en de Hoeverweg (N512) te Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen woningen gelegen die een hoge geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai ondervinden. Voor deze 86 woningen is de saneringsregeling van de Wet geluidhinder van toepassing. Deze woningen komen zo nodig in aanmerking voor maatregelen om de geluidsbelasting op en/of in de woningen te verminderen. Het is de taak van de gemeente om hiervoor een saneringsprogramma op te stellen. Dit is zoals hierboven vermeld op 11 juli. Op basis hiervan neemt de Minister een besluit over de maatregelen die zullen worden genomen. Dit besluit is nog niet ontvangen en zal na ontvangst door zowel de gemeente als het Ministerie worden gepubliceerd. Vervolgens is het de taak van de gemeente om het saneringsprogramma met de betrokken maatregelen uit te voeren. Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen welke in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woningen. Het programma bestaat uit een saneringsprogramma, akoestisch onderzoek en een aanvraagformulier voor het Ministerie. Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de gemeente financieel in staat te stellen dit saneringsprogramma uit te voeren. De woningen die zijn opgenomen in het programma zijn zoals vermeld in de jaren 90 aangemeld. De eigenaren van deze woningen worden in het vervolg (uitvoering) van dit project persoonlijk benaderd. Omdat dit een selecte groep betreft wordt hier niet breder over gecommuniceerd. Andere woningeigenaren kunnen geen beroep doen op de saneringsregeling.

Burgemeester Lars Voskuil voorzitter algemeen bestuur Omgevingsdienst NHN

25 augustus 2023

Uitvoeringsdienst voor 16 gemeenten en de provincie

Woensdag 12 juli heeft het algemeen bestuur dhr. Voskuil, burgemeester van de gemeente Bergen NH, als nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gekozen. Voskuil volgt daarmee Michiel Uitdehaag op die als burgemeester van Texel sinds eind 2018 het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Bouw appartementen Kerkplein Egmond-Binnen kan doorgaan

17 augustus 2023

Raad van State stelt bezwaarmakers in ongelijk

De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld bij de plannen aan het Kerkplein in Egmond-Binnen. De bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard.

Verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed krijgt vorm

18 augustus 2023

Routekaart en inzicht benodigde middelen

Onderdeel van de klimaatafspraken bij gemeenten, zo ook bij Bergen, is het realiseren van duurzaam vastgoed. Veel gebouwen worden momenteel nog verwarmd met aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Om uiteindelijk 95% CO2-reductie te bereiken, is het nodig om gebouwen te verduurzamen en op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Het verduurzamen van vastgoed valt in het Programma Klimaat onder de pijler Duurzame Bedrijfsvoering. In het Klimaatakkoord hebben verschillende sectoren in het maatschappelijk vastgoed afgesproken een sectorale routekaart op te stellen. Een routekaart waarin duidelijk wordt op welke wijze het vastgoed in de sector CO2-arm en aardgasvrij wordt gemaakt richting 2050. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed gepubliceerd. Afgesproken is dat gemeenten op basis van deze sectorale routekaart een eigen gemeentelijke routekaart maken voor de verduurzaming van het vastgoed dat men in eigendom heeft. Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed In navolging van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed van de VNG, is een routekaart opgesteld voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De routekaart bevat een overzicht van de doelstellingen, de opgave met betrekking tot het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de strategie om te komen tot duurzaam en aardgasvrij vastgoed in 2050. Ook bevat de routekaart inzicht in de financiële middelen en interne organisatie om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. In het uitvoeringsplan is te lezen met welke acties de gemeenten de komende vier jaren aan de slag gaan. Per gemeente is inzichtelijk gemaakt wat de directe kosten van de verduurzaming zijn per gebouw en in totaal voor 4 scenario’s; 1. Maatregelenmeteenterugverdientijdvan5-10jaar 2. 55%CO2-besparing 3. Gasloos 4. Gasloosenenergieneutraal Daarbij is inzichtelijk gemaakt hoeveel besparing op energiekosten het nemen van de maatregelen oplevert. Tevens zijn kaders opgesteld voor de verdeling van de opbrengst van de bezuiniging, bij panden waar de huurders de energielasten betalen en de plaatsing van zonnecollectoren door derden op gemeentelijke daken. In het 3e kwartaal 2023 wordt de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed door ons ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Uitvoering ‘Plan van Aanpak Vitale Kernen’ in gang getrokken

18 augustus 2023

Thema's Egmond-Binnen leidraad voor de andere kernen

Voor de zomer heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak Vitale Kernen aangenomen. De kernen die op leefbaarheid en vitaliteit worden onderzocht, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet, worden elk op hun eigen specifieke waarden getoetst. Omdat bij Egmond-Binnen al meer informatie beschikbaar is, worden de thema's uit de Dorpsvisie van 2017 ook gehanteerd voor de andere kernen. Daarmee wordt uniformiteit in de informatie gewaarborgd.

Werkorganisatie BUCH zoekt versterking

11 augustus 2023

Breed scala aan onderwerpen en werkgebieden

Zoals eigenlijk overal in de samenleving heeft ook werkorganisatie de BUCH dringend wat aanvulling nodig in het personeelsbestand. Onder meer een Beleidsmedewerker Stedenbouw, een Informatie Adviseur en een junior Security Officer staan op de wensenlijst.

Meeste flexwoningen van de overheid staan ‘in de stalling’

11 augustus 2023

Ook hier eigenlijk geen locaties beschikbaar

Hugo de Jonge was zo overtuigd van de mogelijkheden van flexwoningen dat hij er subiet 2000 heeft laten maken. Daarvan staat het leeuwendeel nog 'in de stalling' zo valt in de media te lezen.

Zo’n 1250 bezoekers museum Hoeve Overslot willen daar geen proeflokaal Brouwerij

4 augustus 2023

Wethouder: 'College geeft uitvoering aan uitvoeringskaders van de raad'

Meer dan 1250 bezoekers van het museum in Hoeve Overslot hebben schriftelijk hun verontwaardiging geuit over de door het college voorgenomen sluiting van de Wunderkammer en schelpenkabinet ten behoeve van een proeflokaal van Brouwerij Egmond.

Aanbestedingsprocessen vertraagd door prijsstijgingen

28 juli 2023

Bij Schoorl al realiteit, risico bestaat ook bij Egmondse projecten

De aanbesteding voor de herinrichting van Schoorl centrum heeft vertraging opgelopen. De verwachting was dat het aanbestedingsproces deze zomer werd afgerond, maar vanwege te hoge biedingen neemt het proces nu meer tijd in beslag. In het najaar van 2023 komt er meer duidelijkheid over de aanbesteding. Helaas heeft deze vertraging tot gevolg dat de start van de werkzaamheden fase 1 naar het voorjaar van 2024 verschuift. Het streven blijft evengoed om in 2026 klaar te zijn met de herinrichting van Schoorl centrum.

Hoogheemraadschap (HHNK) subsidieert klimaatprojecten in de regio

28 juli 2023

HHNK biedt voor tweede keer 500.000 euro aan steun

Veel belangstelling voor tweede openstelling subsidieregeling HHNK draagt bij aan zes projecten voor klimaatadaptatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan zes projecten in zes verschillende gemeenten subsidies verleend uit de Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN)regeling. Via deze regeling kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Voor deze zogenoemde KAN-regeling heeft HHNK een totaalbedrag van 2 miljoen euro gereserveerd. Tijdens de eerste openstelling is al voor € 500.000,- subsidie aan gemeenten verleend. In deze tweede openstelling verleent het hoogheemraadschap opnieuw een subsidiebedrag van € 500.000,- aan de zes projecten. Wateropslag De subsidies zijn verleend aan uiteenlopende projecten zoals het klimaatadaptief herinrichten van wegen en wijken, het aanleggen van waterbergingen, het verbeteren van de waterafvoer en wateropslag onder een hockeyveld. De projecten zijn ingediend door de gemeenten Purmerend, Heemskerk, Castricum, Schagen, Hollands Kroon en Hoorn. HHNK is van plan om begin 2024 de KAN-regeling opnieuw open te stellen. Samenwerking Het klimaat verandert en dat merken we ook in Noord-Holland. Het wordt warmer en natter. Er zijn vaker lange periodes van droogte en de kans op wateroverlast neemt toe. De gevolgen die we ondervinden van de steeds extremere weersomstandigheden, zijn helaas niet meer altijd te voorkomen. ,,Het hoogheemraadschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendigere omgeving. Maar we moeten allemaal aan de slag. Behalve de ingrepen in het watersysteem moeten ook de wijken en straten worden aangepakt. Dat is een taak van de gemeenten, waar we op deze manier een klein zetje in geven. Als we met elkaar aan de slag gaan, komen we een heel eind. Om die reden werken we met de gemeenten in ons gebied al jaren intensief samen om het gebied klimaatbestendiger te maken. De KAN-regeling is bedoeld als steuntje in de rug en om projecten aan te jagen", aldus hoogheemraad Klazien Hartog. Veel belangstelling Steeds meer gemeenten werken aan een klimaatbestendige leefomgeving en hebben concrete projecten gepland. De belangstelling van gemeenten voor de KAN-regeling is dan ook zeer groot. In de tweede openstelling is voor ruim € 900.000,- aan aanvragen ingediend. Daarmee is het subsidiebedrag, net als bij de eerste openstelling, dubbel overtekend. HHNK hanteert voor de selectie van de projecten een aantal criteria. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien. Kijk voor meer informatie over de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier op www.hhnk.nl/zakelijk.

Website ‘check klik bespaar’ helpt ondernemers bij energiebesparing

4 augustus 2023

Provincie maakt werk van energiebesparing

Om bedrijven en instellingen op weg te helpen met energiebesparing, hebben de provincie Noord-Holland en de 4 omgevingsdiensten in de provincie de website ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld.

Provincie NH: ‘Goed op weg, maar moet nog veel gebeuren om natuurdoelen te halen.’

28 juli 2023

Ook in Noord-Holland staat natuur onder druk

De Ecologische Autoriteit beaamt de conclusies die Noord-Holland trekt in de concept-natuurdoelanalyses over de natuurgebieden Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Eilandspolder. Dat staat in het oordeel dat zij geeft over deze Natura 2000-gebieden. De Ecologische Autoriteit geeft wel aan dat belangrijke informatie over natuur- en waterkwaliteit ontbreekt. In de 2 concept-natuurdoelanalyses staan conclusies over 4 stikstofgevoelige landschappen. Hieruit blijkt dat in die 4 gevallen de natuurdoelen niet worden gehaald met de huidige maatregelen. Er zijn aanvullende maatregelen nodig. De Ecologische Autoriteit is het eens met deze eindconclusies. De natuurdoelen waarover de provincie conclusies heeft getrokken vinden zij echter te beperkt. Noord-Holland heeft zich gericht op soorten die gevoelig zijn voor stikstof, zoals veenmosrietlanden en hoogveenbossen. Er zouden ook conclusies getrokken moeten worden over soorten die niet gevoelig zijn voor stikstof, zoals de grutto en de noordse woelmuis. De provincie inventariseert die soorten wel via andere trajecten dan de natuurdoelanalyses.

Gemeente Bergen blijft bij aanleg fietspad Eeuwigelaan

21 juli 2023

Veiligheid fietsers voorop

Gemeente Bergen blijft bij aanleg fietspad Eeuwigelaan Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen houdt vast aan het plan voor de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan. Het college heeft een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Hiermee voldoet de gemeente aan de in april door de Raad van State geëiste betere onderbouwing van het besluit uit 2021. Met hulp van de expertise van een extern bureau is beter onderbouwd waarom het besluit bijdraagt aan de veiligheid van fietsers en zijn belangen beter afgewogen. Ook nieuwe ontwikkelingen heeft het college in het besluit meegenomen. Veiligheid fietsers De Raad van State heeft in haar eerdere uitspraak de gemeente gevraagd beter toe te lichten waarom het besluit bijdraagt aan de veiligheid van de fietsers. Wethouder Wiesehahn zegt daarover: “Voor fietsers wordt het door de aanleg van een tweede fietspad echt veiliger. Dat is nog eens extra belicht. Onder andere de zogenoemde CROW-richtlijnen voor veilige fietspaden zijn daarbij bepalend. Volgens die richtlijnen is het pad nu niet veilig. In de nieuwe situatie wel.” Betere belangenafweging De Raad van State gaf de gemeente daarnaast de opdracht de belangen van bewoners en inwoners beter te wegen. “De voetgangersveiligheid gaat voor het beperkte aantal wandelaars aan de zuidzijde van de laan straks wel omlaag, maar dat blijft ruim binnen wat volgens de CROW-normen aanvaardbaar is. Dit terwijl de veiligheid van het pad voor fietsers juist verbetert. Ook de veiligheidssituatie bij de in- en uitritten van bewoners hebben we bekeken. Over de hele linie verbetert de veiligheidssituatie ook daar straks aanzienlijk", aldus de wethouder. Nieuwe ontwikkelingen Tot slot heeft de Raad van State de gemeente ook opgedragen het rapport “Nieuwe Inzichten” van de buurtvereniging en de nieuwe politieke verhoudingen mee te wegen. “De bewoners hebben terecht aanvullende vragen gesteld. Bijvoorbeeld over alternatieven, over de mogelijkheid het bestaande pad te verbreden en hoe we het aangedragen alternatief beoordelen. Dat hebben we nu ook in het nieuwe besluit meegewogen”. Vervolgproces Nu het college een nieuwe beslissing op het bezwaar van de bewonersvereniging heeft genomen, is het aan de bewoners om te bepalen of zij het nieuwe besluit wederom willen betwisten. Als dat zo is, dan kunnen zij rechtstreeks in beroep bij de Raad van State.

Goede opkomst bij inloopsessie over buitenruimte Slotkwartier

21 juli 2023

Veel suggesties over parkeren en inrichting tuin

Afgelopen donderdag was er de gelegenheid voor inwoners om mee te praten over de (inrichting van vooral de) buitenruimte bij het Slotkwartier. Het ging daarbij om de ruimte achter de panden Slotweg 42 en 44. Maar ook goede suggesties de parkeerruimte in de nabije omgeving waren welkom.

Gemeenteraad stelt onderzoek in naar bestuurlijke besluitvorming

18 juli 2023

Twijfels naar aanleiding intentieovereenkomst met stichting Het Bijzondere Huis

De gemeenteraad van Bergen stelt een raadsonderzoek in naar het bestuurlijke besluitvormingsproces in de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad, naar nu duidelijk is geworden, besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Naar verwachting zijn de uitkomsten van het raadsonderzoek eind 2023 bekend.

Terug