Deel

Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd

Aan de slag met de enquête onder de kinderen van de gemeente

Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering was er afscheid van de huidige kinderburgemeester, Sophia Mourão Bakker, en werd de nieuwe kinderburgemeester, Tygo Fontijn, geïnstalleerd.

Ook dat zijn officiële procedures en dus moesten aktes worden getekend, waren er warme woorden voor de scheidende en enthousiasmerende woorden voor de komende kinderburgemeester, uitgesproken door de burgemeester van alle Bergense inwoners, Lars Voskuil.

Sophia kreeg nog een mooi afscheidscadeau: een boek met daarin alle dingen die ze had gedaan en meegemaakt in het voorbije jaar waarin zij veelal samen met Lars Voskuil, de kinderen van Bergen vertegenwoordigde bij diverse officiële gelegenheden.

Bij zijn aantreden liet Tygo weten heel graag direct aan de slag te willen gaan met de resultaten van de enquête die onder ‘het bewind’ van Sophia was gehouden om erachter te komen wat leeft onder de kinderen in de gemeente. ‘Om Bergen nog mooier, leuker en prettiger voor de jongeren te maken.’

Foto (Hans Brouwers, Habro Fotografie)): En dan is het eindelijk zo ver, Tygo krijgt de ambtsketen omgehangen van zijn voorganger Sophia na alle aktes te hebben getekend. Tygo was ook direct klaargestoomd om zijn ‘maiden speech’ te houden. Kort en goed: hij wil graag aan de slag. Daarvoor was het nog best zenuwachtig afwachten tot het zo ver was.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd Sophia gaat, Tygo komt: nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd

Meer 'Politiek':

Onderzoek naar status van en behoefte aan openbare toiletten hoognodig

1 december 2023

De aanhouder wint

Er komt een onderzoek naar de status van en de behoefte aan openbare toiletten in de gemeente. Dat is het resultaat van een zogenaamde motie vreemd aan de orde (buiten de agenda om) die werd ingediend door Michel Heusy (Ons Dorp).

Afvalstoffenheffing: in 2025 afrekenen voor ophalen restafval in 2024

1 december 2023

In 2024 wordt alleen het basistarief in rekening gebracht

Middels een huis-aan-huis mededeling (die inmiddels grotendeels is verspreid) heeft de gemeente Bergen bekend gemaakt dat op de aanslag van januari 2024 alleen het basistarief voor de afvalstoffenheffing wordt gerekend.

Aantal PVV-stemmers in de Egmonden relatief nog groter dan landelijk

24 november 2023

Politieke aardverschuiving ook in Bergen merkbaar

Het was onverwacht, maar misschien ook weer niet: de partij van Geert Wilders is met afstand de grootste partij geworden. Ook in Bergen moest de VVD een (flinke) stap terug doen en kwam de PVV sterk op. In de Egmonden was het aantal PVV-stemmers relatief zelfs nog groter, ten koste van de andere twee grote partijen, de VVD en PvdA/GroenLinks.

Drempel aangelegd op de Dr. Wiardi Beckmanlaan

24 november 2023

Als vervanger van de verkeerslichten voor voetgangers

De gemeente heeft de oversteekplaats aan de Dr. Wiardi Beckmanlaan, ter hoogte van het Jacob Scholplantsoen, voorzien van een drempel met zebrapad. Dit was nodig om de veiligheid van overstekende weggebruikers te vergroten. Deze situatie was ontstaan nadat in juli de verouderde verkeerslichten ter plekke waren afgekoppeld en verwijderd. Volgend de gemeente zorgen de verkeerslichten door veelvuldige storingen een risico voor de verkeersveiligheid.

Combinatie van onderzoeken moet meer inzichten geven

24 november 2023

Maar concrete bouwplannen zijn er nog niet

Na een presentatie van het Leefbaarheidsonderzoek aan de klankbordgroepen en de gemeenteraad leeft in met name Egmond-Binnen vooral het gevoel dat er toch wat beweging zit in de woningmarkt.

De nieuwe manier van afval inzamelen – en afrekenen – krijgt de zegen van de raad

17 november 2023

'We gaan er volle bak voor'

'We zijn blij met dit plan en we gaan er volle bak voor'. Dat zei Peter van Huissteden (PvdA) die als eerste in de Algemene Raadscommissie reageerde op de voorlopige evaluatie van het nieuwe beleidsplan 'Van Afval naar Grondstof'.

Omgevingsvisie: geen hamerstuk, wel eensluidend (vooral) positief

17 november 2023

Maar 'the devil is in the details'

De discussie in de Algemene Raadscommissie (ARC) over de voorliggende Omgevingsvisiue duurde lang. Maar het is 'het stuk der stukken', zoals Arend Jan van den Beld (VVD) het verwoordde. 'Dus dan mag er wel wat langer over worden gediscussieerd.'

Fietsersbond Bergen ziet mogelijkheden voor behoud fietspad Blijdensteinsweg

17 november 2023

Maandag naar Statencommissie van de Provincie

Een fietsrondje door de duinen langs de Noordzee is bij menig fietser favoriet. Er dreigt echter een afsluiting van een belangrijk fietspad door de duinen: het fietspad Verspyckweg - Blijdensteinsweg. Fietsersbond Bergen verzet zich tegen de afsluiting en schetst in een rapport mogelijkheden om het fietspad en de fietsroute te behouden. Fietsersbond Bergen roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden en benadrukt het belang van het fietspad voor welzijn, gezondheid en het behoud van natuurlijke recreatie. Zand op de weg Het populaire fietspad wordt bedreigd door zandverstuivingen. De Fietsersbond verzoekt de provincie verkeersmaatregelen te nemen zodat de fietspaden begaanbaar blijven. "Het fietspad tussen Bergen en Schoorl aan Zee is van belang voor bewoners, toeristen en fietsers. We zijn verbaasd over de vasthoudendheid om het belangrijke fietspad op te heffen," aldus Fietsersbond Bergen. Het fietspad maakt onderdeel uit van de geliefde Langeafstand Fietsroute (LF) Kustroute, de EuroVelo 12 Noordzee Route én het regionale knooppunten-netwerk. "Fietsen is gezond, prettig, en goed voor het klimaat. Velen genieten per fiets van het prachtige landschap in bos en duin langs de kust. Er zijn genoeg kansen om te zorgen voor een toekomstbestendige duin met ruimte voor zowel de mens als natuur. Behoud van de kwaliteit van het fietsnetwerk moet een uitgangspunt zijn." Naar de Provincie Fietsersbond Bergen heeft, na eerdere afwijzingen door de provincie en natuurorganisaties, een rapport gemaakt met mogelijkheden voor het behoud van het fietspad. Maandag 20 november 2023 wordt dit rapport toegelicht bij de Statencommissie van de provincie. Fietsersbond Bergen ziet acht mogelijkheden Fietsersbond Bergen oppert voor het fietspad Blijdensteinsweg oplossingen als een beperkte omleiding met fietsbrug, een fietstunnel en het vastleggen van de zandverstuiving met matten en helmgras. "We stellen voor dat er een onderzoek naar de mogelijkheden wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau met civieltechnische kennis." Gezamenlijke strijd De Fietsersbond is samen met ANWB, Fietsplatform en Wielersportbond NTFU al jaren in de weer om het fietspad te behouden en het belang van recreatieve fietsroutes te benadrukken. De partijen pleiten gezamenlijk voor een oplossing waarbij fietsers juist van de natuur kunnen blijven genieten.

Structurele kostenstijging vergt meer waterschapsbelasting

17 november 2023

De waterschapsbelasting stijgt daardoor structureel, ook voor huishoudens

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de bescherming van het beheergebied tegen overstromingen en wateroverlast, voor gezond oppervlaktewater en voor de zuivering van het rioolwater. Taken die steeds meer inspanning en geld vergen. Vanwege klimaatverandering, hogere eisen aan de waterkwaliteit, hogere arbeidskosten en hogere energieprijzen. De waterschapsbelasting stijgt daardoor structureel, ook voor huishoudens. Woensdag 15 november ging het Algemeen Bestuur akkoord met de begroting van 342,4 miljoen euro. 2022 was met de inval van Rusland in Oekraïne en de daardoor extreem stijgende energieprijzen en totale onzekerheid over grondstoffen en veiligheid een uitzonderlijk jaar. De kosten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) stegen ook enorm, maar het was onduidelijk hoe structureel die kostenstijging was. Bovendien stegen alle prijzen hard als gevolg van ongekende inflatie en was er nog geen sprake van loonstijgingen. Daarom besloot HHNK vorig jaar de kostenstijging niet volledig via de waterschapsbelastingen te compenseren. Voor de incidenteel hogere energiekosten zijn de reserves aangesproken. Nu blijkt dat voor energie, grondstoffen en arbeid de kostenstijging structureel is, moeten de belastingen worden verhoogd. In totaal gaat het om 10,7% verhoging, wat overigens niet betekent dat iedereen een 10,7% hogere aanslag ontvangt. Hogere waterzuiveringsheffing De kosten van de zuivering van het rioolwater stijgen. Het is een energie-intensief proces waarbij gebruik wordt gemaakt van chemicaliën, waarvan de kosten maar blijven stijgen. Ook worden er innovaties doorgevoerd waardoor meer medicijnresten uit het water worden gezuiverd. Ten opzichte van 2022 zijn de kosten met wel 20% gestegen. Aangezien huurders vooral waterzuiveringsheffing betalen, is de relatieve stijging van hun waterschapsbelastingen het hoogst. Een meerpersoonshuishouden betaalt over 2024 ruim 10% meer dan vorig jaar en komt uit op € 330,-. De stijging per maand is ongeveer € 2,50. Een eenpersoonshuishouden betaalt komend jaar € 1,33 meer dan in 2023. Goed nieuws is dat komend jaar in Oosthuizen de eerste Nereda-zuivering in het gebied wordt opgeleverd, een 50% energiezuiniger systeem. In deze vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt nu geïnvesteerd om in de toekomst duurzamer en goedkoper te opereren. Risico gestuurd beheer keringen en gemalen Voor woningeigenaren gaat de waterschapsbelasting ook omhoog, maar relatief iets minder. Zij betalen naast de zuiveringsheffing een groter aandeel in de watersysteemheffing. Het beheer van het waterpeil wordt ook duurder, een proces dat met wateroverlast én droogte extra wordt belast, maar die kosten stijgen minder hard. En HHNK investeert in het verzamelen van actuele, betrouwbare, toegankelijke en veilige informatievoorziening. Daarmee zorgt het hoogheemraadschap voor optimaal inzicht in de onderhoudsstaat van bijvoorbeeld gemalen, dijken en sluizen zodat storingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat wordt risicogestuurd assetmanagement genoemd en gaat gepaard met uitgaven aan drones en sensortechnologie. Deze investering moet de kosten in de toekomst juist temperen omdat onderhoud gerichter en preventief kan plaatsvinden. Bij het beheer van keringen en gemalen heeft HHNK te maken met onder meer gestegen kosten van bouwmateriaal en personeel. Dit soort kostenstijgingen bezorgen woningeigenaren gemiddeld 9% extra aan waterschapsbelasting. Wie een huis met een WOZ-waarde van € 285.000,- heeft, betaalt zo'n € 426,-. Een maandelijkse stijging van ongeveer € 3,-. Klimaatbestendige leefomgeving Ook de personeelskosten van HHNK zijn gestegen. Natuurlijk een loonstijging om de inflatie enigszins te compenseren, maar er is ook structureel uitbreiding nodig. De taken van de waterschappen worden breder. Klimaatverandering vraagt niet alleen om robuuste dijken en een betrouwbaar watersysteem maar ook om klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving. Als adviseur neemt HHNK daarin een nieuwe taak op zich. Het betekent dat HHNK een andere rol krijgt in de ruimtelijke ordening wat veel vraagt van de organisatie. Andere inrichting van processen, inwerken in nieuwe competenties en kennis, toegankelijk aanbod van informatie en er is een noodzaak integrale visies voor het beheergebied te ontwikkelen. Verdere verduurzaming Ook in 2024 wordt voortgang gemaakt met het Klimaat- en energieprogramma. En opgewekt biogas op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Beverwijk wordt omgezet in groen gas. Met de laatste 17.000 zonnepanelen die in Den Helder worden geplaatst, beschikt HHNK over 85.000 zonnepanelen op de rwzi-terreinen en daken van diverse eigen gebouwen waarmee ruim 25.000 MWh aan zonne-energie opgewekt. De eigen elektriciteitsopwekking wordt daarmee ruim 60.000 MWh, zo'n 75% van het totale eigen gebruik. Er zijn plannen om naast de twee eerder aangeschafte windturbines ook op de eigen terreinen windenergie op te gaan wekken en zo naar 100% opwek van het eigen gebruik te groeien. Zo zet het hoogheemraadschap elk jaar stappen richting volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering. Eerste begroting nieuw bestuur Na de waterschapsverkiezingen in maart is het nieuwe dagelijks bestuur van HHNK op 16 mei gestart. De onzekere tijden met stijgende kosten op alle vlakken hebben geresulteerd in een begroting zonder al te grote verassingen. Portefeuillehouder financiën Simon Ruiter: "We kunnen er niet omheen dat de kosten structureel stijgen. Dat geldt overal en dus ook voor HHNK. Helaas zorgt dat voor een stijging van de lasten voor de inwoners. We hebben ons best gedaan die stijging zo beperkt mogelijk te houden."

Uitnodiging koffiemoment voor buurtbewoners rond COA-opvang Broekakkers

14 november 2023

Kennismaken met team COA en amv’s bij Broekakkers

Sinds oktober vangt het COA dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op bij Broekakkers in Egmond-Binnen. De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving. Uitnodiging koffiemoment COA op 25 november Om op een informele manier kennis te maken met het team en de amv’s die hier tijdelijk verblijven, nodigt het COA buurtbewoners uit op zaterdagmiddag 25 november van 14.00 tot 16.00 uur voor een kennismaking/koffiemoment bij groepsaccommodatie Broekakkers, Noordvelderweg 5 in Egmond-Binnen. Uitnodiging informatiebijeenkomst op 4 december Daarnaast houdt de gemeente Bergen een tweede informatiebijeenkomst over de opvang van amv’s bij groepsaccommodatie Broekakkers. Deze bijeenkomst vindt plaats op 4 december, van 19.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 in Egmond-Binnen. Inloop is vanaf 18.45 uur. Tijdens deze avond kunnen buurtbewoners hun vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken met burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker, medewerkers van het COA en de wijkagent.

Exploitatie buitensportaccommodaties per 1 januari 2024 weer naar gemeente

17 november 2023

Voor het onderhoud is een nieuwe aanbesteding gestart

Afgelopen week kregen de clubs die op zogenaamde buitensportaccommodaties van de gemeente hun sport beoefenen een brief dat de exploitatie door Holland Sport/Alkmaar Sport per 1 januari ophoudt. De gemeente gaat dat zelf weer oppakken. Voor het onderhoud is een nieuwe aanbesteding opgestart.

Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november (filmpje)

17 november 2023

Een gesprek met burgemeester Lars Voskuil

Het zal u niet ontgaan zijn. Op woensdag 22 november kiest u de leden van de Tweede Kamer. U mag stemmen als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. Stemmen kan van 7.30 tot 21.00 uur. U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs overal in gemeente Bergen stemmen. Dus in een stembureau naar eigen keuze. Alle bureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. In Egmond kan het op de onderstaande locaties:

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool zouden in debat gaan met burgemeester en wethouder

17 november 2023

Maar het werd uiteindelijk 'een goed gesprek' over sociale en prestatiedruk

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool zouden afgelopen maandag in debat gaan met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn (Onderwijs). Het was naar aanleiding van de naderende verkiezingen om te spreken over het belang van een goed werkende democratie. Echter, het gesprek kreeg eigenlijk een heel andere wending. De leerlingen hebben een duidelijke mening over onderwerpen zoals mentale gezondheid, klimaat en het verbod op mobiele telefoons in de klas en wisten deze goed te verdedigen. Het debat werd georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Mentale gezondheid Het debat ging van start met een vraag over de jonge leeftijd waarop leerlingen al een vakkenpakket moeten kiezen. Dit mondde al snel uit in een debat over mentale gezondheid en de druk die de leerlingen al op deze jonge leeftijd ervaren. “Ik sta op, moet een uur fietsen en zit tot 16.00 uur of 17.00 uur op school. Thuis moet ik tot 22.00 uur huiswerk maken en dan heb ik geen tijd meer voor mijzelf. Hoe kan die druk nu al zo hoog zijn”, geeft een leerling van de Adriaan Roland Holstschool aan. Verbod op mobiele telefoons “Ik snap waarom het niet in de les mag. Maar waarom niet in de pauze en tussenuren”, aldus een leerling van de vrijeschool. Het verbod op mobiele telefoons is een veelbesproken onderwerp op de Adriaan Roland Holstschool. Vooruitlopend op de wetgeving die op 1 januari ingaat zijn mobiele telefoons daar sinds de herfstvakantie niet meer welkom in de schoolgebouwen. Met uiteenlopende meningen van de leerlingen over dit verbod bleef het debat goed op dreef. Bewustwording Het debat dat de gemeente in samenwerking met de Adriaan Roland Holstschool organiseerde helpt het maatschappelijke bewustzijn bij jongeren al vóór ze stemgerechtigd zijn. “Een enkele leerling mag eind deze maand al stemmen, maar het merendeel van deze jongeren moet nog even wachten tot ze 18 zijn. Het is van groot belang dat deze jongeren nu al ervaren hoe zij hun betrokkenheid in kunnen zetten en hoe ze zelf nu én later invloed kunnen hebben op politieke en maatschappelijke onderwerpen”, aldus burgemeester Lars Voskuil. “Leren om respectvol en tegelijk scherp te debatteren is een kunst. Met die bril op zie ik hier vandaag superveel talent. Dat stemt mij heel hoopvol dat ook de volgende generatie politici, die zeker ook onder deze jongeren te vinden zijn, straks in het debat overeind blijven. Met wederzijds respect en een debat op de inhoud, houden zij onze democratie springlevend”, beaamt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman. Samenwerking Het verkiezingsdebat is een samenwerking van de Adriaan Roland Holstschool en de gemeente. Jeroen Klooster, rector van de vrijeschool licht toe: “Onze leerlingen zijn het fundament voor de toekomstige wereld. Zij vertegenwoordigen de stem van wat komen gaat en zullen de drager van onze democratie worden. Mede daarom zijn dit soort bijeenkomsten belangrijk en is het fantastisch dat burgermeester en wethouder met de leerlingen in gesprek zijn gegaan.”

Informatie uit de samenleving nodig voor opstellen passende Woonvisie 2024-2029

14 november 2023

Vul nu de enquête Woonvisie in en laat weten wat u belangrijk vindt

De gemeente Bergen is gestart met opstellen van de Woonvisie 2024 - 2029. In de Woonvisie staan onderwerpen die te maken hebben met woonbeleid. Bijvoorbeeld: splitsen van woningen, verhuur van woningen, doorstroming op de woningmarkt, tijdelijke woningen en burgerinitiatieven. In april 2023 stelde de raad de startnotitie vast voor een nieuwe woonvisie. In deze notitie staat dat er een begeleidingsgroep komt. Zodat mensen uit een breed maatschappelijk veld betrokken zijn de nieuwe woonvisie. Enquête Woonvisie Samen met de begeleidingsgroep is nu een enquête opgesteld. Dit is de volgende stap naar de nieuwe Woonvisie 2024-2029. Als inwoner bent u van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen. Informatie die belangrijk is om te komen tot een Woonvisie die aansluit bij wat de inwoners willen en waar nog mogelijkheden liggen om uit de woonimpasse. te komen. De enquête kunt u invullen tussen 10 november en 1 december 2023. In de enquête stellen wij u 10 vragen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De vragen gaan over de belangrijke onderwerpen van de woonvisie.

OPINIE: Wat is nu eigenlijk het probleem bij Overslot?

17 november 2023

Er komt maar geen einde aan discussie over invulling van Overslot

Er lijkt maar geen einde te komen aan de discussie over de invulling van het Slotkwartier, en dan specifiek Hoeve Overslot. Gebruikende partijen sluiten de rijen en keren zich tegen de gemeente Bergen. Die heeft inmiddels definitief besloten om een plaats in te ruimen voor een proeflokaal van Brouwerij Egmond. Dat is zeer tegen de zin van de kersverse Stichting Slotkwartier. Maar waarom eigenlijk?

Ton van der Heide benoemd als burgercommissielid voor KIES Lokaal

10 november 2023

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week werd Ton van der Heide uit Egmond-Binnen benoemd als burgercommissielid voor de partij KIES Lokaal.

Veel positieve reacties op Omgevingsvisie

10 november 2023

Maar nu de uitwerking nog

Er kwamen bij nagenoeg alle aanwezigen veel positieve reacties op de Omgevingsvisie. In die visie probeer je als gemeente vast te leggen waar je wat zou willen doen: bouwen, groen, verkeer, toerisme, etc. In de vervolgplannen zoals de Woonvisie of Mobiliteitsvisie, ga je dan vastleggen wat je gaat bouwen en voor wie, welk soort groenvoorziening en hoe je met het verkeer omgaat.

Leefbaarheidsonderzoek: niet op alle vragen een concreet antwoord

10 november 2023

Deur naar de Provincie staat op een kier

Tijdens de presentatie van de resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek voor de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet werd duidelijk dat in ieder geval de deur naar de Provincie - voor woningbouw in het buitengebied - op een kier staat.

Woningtekort stijgt in Noord-Holland, de druk neemt toe

10 november 2023

Ook in de Egmonden wordt de druk steeds groter

In 2022 groeide het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan 18.000, waaronder 14.400 nieuwbouwwoningen. Hiermee is de doelstelling uit de Woondeals voor 2022 behaald. Dit blijkt uit de monitor woningbouw 2023 (pdf, 12.506 kB) van de provincie Noord-Holland. Het blijft nog steeds noodzakelijk om snel meer nieuwe huizen te bouwen in de provincie om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Verdere toename woningtekort Voor de korte termijn is de verwachting dat de woningbouwproductie in Noord-Holland daalt. De bruto groei in 2023 blijft vooralsnog achter bij de opgave uit de Woondeals en het aantal verleende bouwvergunningen daalt. Bij een blijvend hoge vraag naar woningen loopt het tekort verder op. De daling in de vergunningverlening zit met name bij koopwoningen met marktpartijen als opdrachtgever. Ook de verkoop van nieuwbouwkoopwoningen is sterk gedaald vanwege sterk gestegen (bouw)kosten en rente. Aantal huishoudens stijgt De groei van het aantal huishoudens was in 2022 bijzonder hoog. Dit komt deels door de komst van vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook door overige buitenlandse migratie. Het aantal huishoudens in Noord-Holland nam in 2022 toe met 27.500. De grootste stijging in Noord-Holland sinds de Tweede Wereldoorlog. Daardoor is het woningtekort met 12.000 woningen flink gestegen. Versnelling noodzakelijk Alle gemeenten in Noord-Holland hebben tot 2050 een bruto plancapaciteit. Dit zijn 241.000 woningen die al gepland zijn om te bouwen. De harde plancapaciteit (woningen in een onherroepelijk of vastgesteld bestemmingsplan) ligt lager. Voor de resterende Woondealperiode 2023-2030 zijn qua hoeveelheid ruim voldoende woningbouwplannen beschikbaar. Om deze te kunnen realiseren zet de provincie vol in op het versnellen van de woningbouw. Zo gaan we door met de bestaande versnellingsmaatregelen, zoals het aanbieden van extra mankracht aan gemeenten. Ook kijkt de provincie naast de beschikbare binnenstedelijke bouwlocaties naar mogelijkheden om aan de randen van dorpen en kernen te bouwen. De provincie wil het eenvoudiger en sneller maken voor gemeentes die dit willen. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuur, landschap en bijvoorbeeld mobiliteit. De betaalbaarheid van de woningen is en blijft belangrijk. Net als het bouwen voor specifieke doelgroepen als starters en spoedzoekers. Oproep gedeputeerde Gedeputeerde Jelle Beemsterboer is ervan overtuigd dat als alle partijen hun schouders eronder zetten, er veel mogelijk is. De woningbouwopgave is namelijk zo groot dat iedereen een bijdrage moet leveren, alleen dan kunnen we komen tot de 184.000 woningen die volgens de berekeningen eind 2030 nodig zijn in Noord-Holland.

Storm Ciarán: Gemeenteraadsvergadering afgeblazen. Dinsdag op herhaling

2 november 2023

Gemeente Bergen heeft live blog over storm

In verband met storm Ciarán werd de gemeenteraadsvergadering van gisteravond verplaatst naar dinsdag 7 november om 19.30 uur.

Wat vinden we van onze verkeers- en mobiliteitsvoorzieningen?

31 oktober 2023

Enquête over kwaliteit en kwantiteit van onder meer voet- en fietspaden en verkeersoverlast

In het kader van de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen is tot en met 17 november nog een enquête in te vullen op de site www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Die gegevens worden meegenomen voor de verdere vormgeving van het plan, dat volgens planning najaar 2024 helemaal klaar zou moeten zijn.

Vitale Kernen: na klankbordgroepen nu discussie in Raadsinformatieavond

3 november 2023

Brede discussie over 'Vitale Kernen' op donderdag 9 november

Aanstaande donderdag 9 november om 19.30 uur in De Beeck wordt het Leefbaarheidsonderzoek voor onder meer de kernen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef besproken. Dat gebeurt aan de hand van een brede discussie in een zogenaamde Raadsinformatieavond. Dan zal - als het meezit - meer duidelijk worden over welke voorzieningen al in voldoende mate aanwezig zijn en welke niet. Ook huizenbouw komt daarbij aan de orde, maar zeker niet alleen huizenbouw. Het doel voor Vitale Kernen is dat de dorpen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef (maar ook Groet) vitaal en leefbaar blijven. Het streven is daarbij te komen tot een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling. Dat gebeurt zoveel mogelijk in direct overleg met de gemeenschap. Lokale kennis is voor Vitale Kernen van groot belang. Het project Vitale Kernen draait inmiddels volop. Het onderzoek naar de leefbaarheid in de kernen is inmiddels opgeleverd en wordt besproken met de klankbordgroep in de betreffende dorpskernen. Op donderdag 9 november om 19.30 uur is er vervolgens een Raadsinformatieavond in De Beeck waarbij alle betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over de bevindingen en wat daar verder mee te doen.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker over vitale kernen en woningbouw

3 november 2023

Naar aanleiding van vragen van lezers

Afgelopen week had Flessenpost TV een gesprek met wethouder Yvonne Roos-Bakker die onder mee rover de Ruimtelijke Ordening gaat. Zij kreeg een aantal vragen voorgelegd die waren ingezonden door de lezers van de Flessenpost.

Verkiezingskoorts loopt langzaam op

3 november 2023

Discussies en promotiemateriaal 'all over the place'

Het duurt nog een paar weken, maar je kunt er inmiddels niet meer omheen: de Tweede Kamerverkiezingen naderen. Op 22 november is het zo ver en in die tussentijd word je als kiezer overal bewust gemaakt van het belang om te gaan stemmen. Dat snapt inmiddels het grootste deel van de stemgerechtigden wel, grote vraag is alleen waarop.

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen Elkshove in Bergen

3 november 2023

Maar duurt nog even voor ze er staan

Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst die d bouw van 11 sociale huurwoningen mogelijk moet maken op de locatie Elkshove. Kennemer Wonen en de gemeente Bergen willen het huidige appartementencomplex Elkshove 2 t/m 8 vervangen door een nieuw woongebouw met elf duurzame huurappartementen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “De gemeente en wooncorporatie hebben samen een belangrijke maatschappelijke opgave. Er moeten veel meer sociale huurwoningen komen, want hier is grote vraag naar. Wij zetten er samen de schouders onder om dit te realiseren.” Duurzaam & betaalbaar “Door een combinatie van bouwkundige maatregelen en toepassing van duurzame installaties worden de woningen Nul-op-de-Meter (NOM). Dit zorgt voor lagere energielasten voor de bewoners. Er is geen gasaansluiting en bewoners koken elektrisch. Op het dak komen zonnepanelen en een lucht-warmtepomp in de woningen zorgt voor de warmtevoorziening. De woningen zijn rollatortoegankelijk en er is een lift aanwezig, waardoor de woningen uitermate geschikt zijn voor ouderen. De beoogde doelgroep voor deze woningen is daarmee ouderen die een sociale huurwoning (eengezinswoning) in de gemeente Bergen achterlaten,” licht Krista Walter toe. Omgevingsvergunning en planning De uitgebreide Wabo procedure is op de aanvraag omgevingsvergunning van toepassing en eind oktober neemt het college hierover een definitief besluit. De omgevingsvergunning wordt dan voor zes weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden eventueel beroep kunnen instellen bij de rechtbank. Indien er geen beroep wordt ingesteld dan is de omgevingsvergunning onherroepelijk en kan Kennemer Wonen overgaan tot sloop en nieuwbouw, naar verwachting in 2024. De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025.

Bergen doet niet mee aan Schone Lucht Akkoord (SLA)

27 oktober 2023

Luchtkwaliteit is al verbeterd

Het college heeft besloten om niet deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het SLA is een overheidsinitiatief dat zich richt op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van gezondheidsschade door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Het heeft als doel de uitstoot van stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak verminderen en streeft naar een gezonde leefomgeving en duurzame energietransitie. Verbetering van luchtkwaliteit door recente ontwikkelingen In de afgelopen decennia is er een structurele verbetering van de luchtkwaliteit opgetreden, mede dankzij strengere Europese emissienormen en nationale maatregelen. Ook het Klimaatakkoord van Parijs draagt bij aan het verminderen van de uitstoot door het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Besluit om niet deel te nemen aan het SLA Ons college heeft het advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) opgevolgd om niet deel te nemen aan het SLA. De belangrijkste bronnen die de luchtkwaliteit beïnvloeden, zoals de luchtvaart, zware industrie en verkeer op rijkswegen, zijn nauwelijks te beïnvloeden. Bovendien voldoet de luchtkwaliteit in Bergen al aan Europese normen, en de genomen maatregelen op Europees en nationaal niveau hebben al geleid tot verbeteringen. Vrijwillige maar niet vrijblijvende deelname aan het SLA Deelname aan het SLA is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het vereist het opstellen en uitvoeren van een Actieplan Schone Lucht Akkoord (ASLA) om de luchtkwaliteit te verbeteren. Gezien de positieve ontwikkelingen (verbetering luchtkwaliteit) die het effect zijn van het reeds ingezette beleid is van de inspanningen in het kader van ASLA geen significant aanvullend effect te verwachten. Luchtkwaliteit in Bergen en lopende acties De luchtkwaliteit in Bergen voldoet aan Europese normen. Er zijn al beleidsplannen en acties binnen de gemeente gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit, zoals duurzame energieopwekking, bevordering van openbaar vervoer en fietsgebruik, uitbreiding van laadpunten voor elektrisch vervoer, verbetering van groenvoorzieningen, voorlichting over schoon houtverbranding, en toepassing van best beschikbare technologieën (met de geringste milieu-impact) in vergunningverlening. Hernieuwd advies en externe input Het hernieuwde advies van de OD heeft geleid tot het besluit om niet deel te nemen aan het SLA. Gemeenten in Noord-Holland Noord voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, en de GGD onderschrijft verbetering van de luchtkwaliteit via lopende beleidsplannen, maar adviseert ook om wel deel te nemen. Deelname van nabijgelegen instanties De provincie Noord-Holland en IJmond-gemeenten hebben het SLA wel ondertekend vanwege de uitdagingen in deze regio. Hun deelname wordt beïnvloed door factoren zoals de aanwezigheid van Tata Steel en de druk op de luchtkwaliteit rondom Schiphol. Focus op luchtkwaliteitsverbetering: kansen met betrekking tot houtrook De bijdragen van industrie en verkeer dalen al jaren. Dit is niet zo bij een aantal andere bronnen, waardoor de bijdragen daarvan naar verhouding steeds groter worden. Een relatief grote bron van emissie en overlast is houtrook. Die ontstaat bijvoorbeeld door het stoken van een houtkachel, open haard of pellet kachel. Ook de barbecue en vuurkorf en de kleinere biomassacentrales dragen bij. Vooral bij bepaalde weersomstandigheden, zoals mist en windstil weer, is er veel overlast door houtrook. Daarom wordt gekeken naar meer inzet op dit onderdeel door middel van communicatie en voorlichting.

Raadsinformatieavond over ‘Vitale Kernen’: Leefbaarheid en woningen

27 oktober 2023

Vitale kernen gaat om meer dan alleen wonen, maar...

Het doel voor Vitale Kernen is dat de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef (maar ook Groet) vitaal en leefbaar blijven. Het streven daarbij te komen tot een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling. Dat gebeurt zoveel mogelijk in direct overleg met de gemeenschap. Lokale kennis is voor Vitale Kernen van groot belang. Bijdrage klankbordgroepen Het project Vitale Kernen draait inmiddels volop. Het onderzoek naar de leefbaar- heid in de kernen wordt nu opgeleverd en besproken met de klankbordgroep in de dorpskernen.

Provincie stelt geld beschikbaar in kader van Natuurbeheerplan 2024

27 oktober 2023

Bedrag van €11,5 miljoen voor natuuraanleg en -beheer

€ 11,5 miljoen voor natuuraanleg en -beheer De provincie stelt weer geld beschikbaar aan natuurorganisaties, agrariërs en particulieren om hun natuurgronden te onderhouden en nieuwe natuur aan te leggen. Het gaat om € 11,5 miljoen voor de komende 6 jaar. Aanvragers kunnen de subsidieregelingen ‘Natuur- en Landschapsbeheer’ en ‘Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap’ voor 2024 weer aanvragen. Voor Natuur- en Landschap vanaf eind november tot en met eind december. De subsidie loopt 6 jaar. Voor de subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap kan dat vanaf januari gedurende het hele jaar. Natuurbeheerplan Ook het Natuurbeheerplan voor 2024 is vastgesteld. In dit plan en op de bijbehorende kaarten staan de doelen van het natuurbeheer in Noord-Holland beschreven waaraan aanvragers van de subsidies aan moeten voldoen. Daarnaast staat beschreven hoe de subsidieontvangers moeten monitoren, rapporteren en evalueren. Ten opzichte van het huidige natuurbeheerplan is een aantal wijzigingen opgenomen. Zo kunnen beheerders in sommige gevallen ook geld aanvragen om natuurgebieden vanaf het water te onderhouden, ongeacht of ze bereikbaar zijn vanuit een ander gebied. Dat voorkomt dat beheerders over kwetsbare natuur moeten rijden. De subsidieregeling staat op 22 november gepubliceerd op de website van de provincie.

Bouwplan Smidstraat valt niet onder ‘Uitgebreide Procedure Omgevingsvergunning’

20 oktober 2023

Zegt college in antwoord op vragen uit de raad

Er is veel verwarring geweest (en misschien nog) over de ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor het bouwplan Smidstraat in Egmond aan Zee.

Er komen geen openbare laadpalen voor elektrische fietsen (voorlopig)

20 oktober 2023

College ziet er niet de dringende noodzaak van in

Het college is niet voornemens om actie te ondernemen met betrekking tot de aanleg van een netwerk van openbare laadpalen voor fietsen in de gemeente. Uit een beschouwing van de noodzaak van beleid op gebied van de implementatie van openbare fietslaadpalen hebben wij de conclusie getrokken dat een dergelijke infrastructuur niet nodig is. Voor zover wij kunnen achterhalen is het gebruik van openbare laadpalen voor elektrische fietsen zeer beperkt. Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat de huidige accu’s een dermate hoge capaciteit hebben dat het tussendoor opladen niet nodig is. De actieradius van een elektrische fiets is groot genoeg. Verder bieden restaurants en hotels veelal faciliteiten aan om de accu te kunnen opladen, mocht dit onverhoopt noodzakelijk zijn. Er zijn daarnaast bij ons geen concrete aanvragen bekend om openbare oplaadpalen voor elektrische fietsen binnen onze gemeente te realiseren (meestal een goede indicatie of er daadwerkelijk behoefte aan is). Op dit moment vinden wij het daarom niet nodig om tot een beleidsaanpak te komen voor het implementeren van een structuur voor fietslaadpalen. Dit is overigens in lijn met ons huidige Fietsbeleidsplan. Bij het proces rond het mobiliteitsplan willen wij dit standpunt overigens wel toetsen.

Schoolverzuim afgelopen schooljaar licht gestegen

20 oktober 2023

Toenemend aantal Oekraïense leerplichtige kinderen en stijging 'luxe verzuim'

Er is een (lichte) stijging van het zogenaamde 'luxe schoolverzuim' en een stijging in het 'absolute verzuim' waar te nemen in Bergen.

Interview met wethouder Ernest Briët

20 oktober 2023

Gehouden in Museum Egmond

Afgelopen week nam Flessenpost TV plaats in een oude reddingsboot in Museum Egmond in Egmond aan Zee en stelde de wethouder een aantal prangende vragen ingezonden door de lezers van de Flessenpost. Het ging o.m. met hem over de nieuwe clusterplaatsen voor containers, de plannen met betrekking tot het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef en de verkeersveiligheid in de kernen.

Stichting Slotkwartier pleit voor ‘open en gelijkwaardige samenwerking’

20 oktober 2023

Uitgebreide brief aan de leden van de raad

In een uitgebreide brief aan de raad van Bergen pleit de kersverse Stichting Slotkwartier voor een open en gelijkwaardige samenwerking met betrekking tot de invulling van het Slotkwartier.

Ontbijtje met de burgemeester en de kinderburgemeester

20 oktober 2023

Een goed begin (dus ontbijt) is het halve werk...

Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeten burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn vrijdagochtend 19 oktober samen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de Matthieu Wiegmanschool in de raadzaal in De Beeck. Uit onderzoek van het Nationaal Schoolontbijt blijkt dat veel kinderen in Nederland helemaal niet of ongezond ontbijten, terwijl gezond ontbijten heel belangrijk is. Om het belang van goed en gezond ontbijten uit te leggen, was de Bergense diëtiste Anniek de Cuyper uitgenodigd. Zij ging met de kinderen in gesprek: waarom moet je goed ontbijten, wat wordt er gegeten tijdens het ontbijt en wat is dan een gezond ontbijt? Kinderburgemeester Tygo opende vervolgens het ontbijtbuffet. Tijdens het ontbijt vroegen de kinderen de burgemeesters het hemd van het lijf en werd er gezellig gekletst. Burgemeester Lars Voskuil: “Het was heel gezellig om samen met de kinderen te ontbijten, maar vooral ook ontzettend goed om met elkaar in gesprek te gaan over het belang van een gezond ontbijt. Gezond ontbijten geeft je energie, houd je gezond en stelt je in staat om goed te leren. En het is ook nog eens gezellig en lekker. Erg belangrijk om je dag mee te starten!” Goed de dag beginnen De kinderen en burgemeesters hebben ontbeten met een ontbijt dat is samengesteld door de diëtiste en dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. In het pakket zaten volkorenbrood, volkorenbolletjes en volkoren krentenbollen en gezond beleg. Verder konden burgemeester en kinderen kiezen uit halfvolle zuivel, thee, groente en fruit. Gezond én lekker.

Terug