Deel

Straks toch meer woningen naar eigen inwoners?

Gemeenten krijgen meer ruimte voor toewijzing

Straks toch meer woningen naar eigen inwoners?

In diverse media stond deze week te lezen dat gemeenten mogelijk met ingang van komend jaar makkelijker en meer huizen mogen toewijzen aan hun eigen inwoners. Dat zou goed nieuws kunnen zijn voor de vele woningzoekenden in de gemeente.

Nu al mag volgens de Huisvestingwet een kwart van de (huur)woningen worden gereserveerd voor eigen inwoners, straks zal dat de helft zijn. Dat scheelt in ieder geval al weer. Het geldt bovendien met ingang van 2023 (afhankelijk van de snelheid van Eerste en Tweede kamer per 1 januari of 1 juli) voor zowel huur- als koopwoningen (tot 355.000 euro, de grens van de zogenaamde nationale hypotheekgarantie, NHG). Dat laatste is wel nieuw. Dat is de categorie zogenaamde ‘betaalbare midden-koopwoningen’.

Om dit te realiseren is een wetswijziging nodig en die is in de maak. Volgens Huisvestingsminister Hugo de Jonge zou deze maatregel de leefbaarheid van de kleinere kernen ten goede moeten komen. ‘Daar komen steeds vaker mensen van buitenaf met een grote zak met geld die de huizen wegkapen voor de eigen inwoners. Daardoor worden de eigen inwoners gedwongen elders te gaan wonen. Dat is niet goed.’

Wat de gevolgen zijn voor de gemeente Bergen, in casu de Egmonden, kon wethouder Arend Jan van den Beld nog niet zeggen: ‘Ik weet niet wat op dit moment de status is van de toewijzingen van bijvoorbeeld het Plan Delversduin. Wat ik wel graag zou willen is dat alle opties die mogelijk zijn (of worden) aangewend worden om zoveel mogelijk Egmonders de kans te geven op een huis in de eigen omgeving. Daar kan deze wetswijziging in helpen, maar om met zekerheid te kunnen zeggen of het meteen al toepasbaar zal zijn bij dit plan is nu nog te vroeg.’

Foto:

Wethouder Arend Jan van den Beld wil ook graag dat zoveel mogelijk inwoners in ieder geval een huis kunnen bemachtigen in hun eigen gemeente. 

Meer 'Politiek':

Ook Koos Bruin (raadsfractie Bruin) stemt in met raadsbreed akkoord

30 september 2022

Na aanpassingen op gewraakte onderdelen unaniem akkoord

Tijdens de extra raadsvergadering waarin drie nieuwe wethouders zijn benoemd, werd ook het raadsbreed akkoord aangenomen.

Evaluatie digitaal parkeren heeft nog geen invloed op uitvoering 2023

30 september 2022

Papieren 'vergunningen' van hotels hebben geen enkele status

De bespreking van de opzet en insteek van een evaluatie van de invoering van het digitaal parkeren in onder meer Egmond aan Zee leverde nog welkome aanvullingen op. Onder meer de opzet van een groep Egmonders uit de verschillende doelgroepen om periodiek de ervaringen te delen.

Energietoeslag aanvragen kan nog

30 september 2022

Steun in zware tijden verlengd en vergroot

Energietoeslag kan nog steeds worden aangevraagd De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente heeft daarom eerder een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen uitgekeerd. De hoogte van dat bedrag was € 800 netto per huishouden. De Rijksoverheid heeft besloten dit bedrag met € 500,- te verhogen. Mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de eerste bijdrage ontvangen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om ook het tweede deel, zo snel als mogelijk, uit te betalen. Inwoners die denken ook in aanmerking te komen voor deze toeslag kunnen nog tot eind november een aanvraag indienen. Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag? De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie. Kijk op www.bergen-nh.nl/energietoeslag voor de precieze voorwaarden. Hoe vraagt u de toeslag aan? Inwoners die al een toeslag van € 800 hebben ontvangen, ontvangen automatisch ook de nabetaling van € 500. Zij hoeven géén nieuwe aanvraag te doen en ontvangen binnenkort een brief over de uitbetaling van het tweede deel. Heeft u nog geen toeslag aangevraagd en denkt u wel recht te hebben? Vraag de toeslag dan aan via: www.bergen-nh.nl/energietoeslag. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op via 072 888 00 00. Tot nu toe hebben 856 huishoudens een eerste uitbetaling van de energietoeslag ontvangen. Daarvan zijn er 419 automatisch uitgekeerd. 437 inwoners hebben daarnaast met succes een aanvraag ingediend. 161 aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Daar zitten ook aanvragen tussen die bijvoorbeeld tussentijds zijn afgebroken, omdat er bijvoorbeeld een dubbele aanvraag is gedaan of omdat er onjuiste gegevens zijn gebruikt. Er zijn daarnaast nog nieuwe aanvragen in behandeling.

Tegels eruit, groen erin: vergroen je tuin!

30 september 2022

Meer groen betekent minder wateroverlast

Bij extreme hitte of hevige neerslag zorgen de stenen in onze omgeving voor extra problemen: het koelt niet voldoende af en water kan niet goed wegstromen.

Flessenpost in gesprek met burgemeester Lars Voskuil

23 september 2022

Terugblik op zijn eerste jaar als burgemeester

Voskuil was van 2006 tot en met 2015 namens de PvdA lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de PvdA in Naarden. Van 2016 tot 2017 was hij bovendien namens de PvdA duo-commissielid van Noord-Holland. Voskuil was vervolgens van 2017 tot 2021 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Voskuil werd op 29 juni 2021 door de gemeenteraad van Bergen voorgedragen als nieuwe burgemeester, waarna de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot hem voor te dragen voor benoeming bij koninklijk besluit met ingang van 8 september 2021. Klik hier voor het gesprek. (11.05 min.) Interviewer: Harry Steunenberg Cameraman: Peter Bosman Foto: Dorine van der Meij Locatie: De Lamoraal Bergen

Gemeente Bergen best gewaardeerde gemeente

23 september 2022

Rustige, veilige en schone omgeving

Gemeente Bergen is met een rapportcijfer van 8,48 verkozen tot beste gemeente van heel Nederland.

Afvalinzameling op maat voor deel Egmond aan Zee

20 september 2022

Centrum van Egmond aan Zee niet geschikt voor zoveel rolcontainers

In 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen het beleidsplan Van Afval naar Grondstof vastgesteld. Om de stijgende kosten voor afval te beperken en een optimaal resultaat voor het milieu te behalen heeft Bergen gekozen voor bronscheiding. Om hun afval zo goed mogelijk aan huis te scheiden krijgen inwoners drie rolcontainers: een restcontainer, een gft-container en een container voor plastic verpakkingen, metalen verpakking en drinkpakken (pmd). Op die manier worden niet alleen meer grondstoffen opgehaald, maar zijn deze ook van een betere kwaliteit. In de hoogbouw wordt zoveel mogelijk nagescheiden. Voor één gebied, het centrum van Egmond aan Zee, heeft het college besloten tot een alternatief. Egmond aan Zee is een bijzonder gebied. Daar moet onder andere rekening worden gehouden met smalle straten, toerisme, grote parkeerdrukte en veel vakantiewoningen. Er staan hier veel rolcontainers op straat en in de openbare ruimte. Dit specifieke gedeelte in het centrum van Egmond aan Zee is daarom aangemerkt als ‘á la carte’ gebied, waar maatwerk gaat worden geleverd. De bewoners in dit gebied kunnen kiezen uit meedoen in de laagbouw- of hoogbouw-regeling van de afvalinzameling. Oftewel: drie rolcontainer bij de woning of een pasje wat toegang geeft tot de ondergrondse container. Wethouder Erik Bekkering: “In principe staat in ons grondstoffenplan dat mensen die in laagbouw wonen altijd drie rolcontainers aan huis krijgen. Dit levert een aanzienlijk beter scheidingsresultaat op dan nascheiding. Maar we zien ook dat we daar in dit gedeelte van Egmond aan Zee van af moeten wijken. Mensen hebben echt heel weinig ruimte. Door alle containers op de straten wordt dit gezellige gebied erg rommelig en vol. En onze afvalinzameling wil zo veilig mogelijk afval ophalen. Dat is op een aantal plekken erg lastig door de smalle straten. Wij gaan hier, in samenspraak met de bewoners, maatwerk inzetten. De betreffende bewoners ontvangen binnenkort persoonlijk bericht over de inzameling van hun afval en we organiseren voor hen inloopmomenten. Daar kunnen we mensen goed adviseren over wat er past bij hun persoonlijke situatie: een afvalpas of rolcontainers.' Inloopmomenten De bewoners van het á la carte gebied ontvangen binnenkort een brief met meer informatie. Hierin worden ook drie inloopmomenten aangekondigd: • dinsdagochtend 11 oktober tussen 10.00 – 12.00 uur in ontmoetingscentrum Post aan Zee • woensdag 12 oktober tussen 19.00 – 21.00 uur in de brandweerkazerne Egmond aan Zee, Pieter Schotsmanstraat 10 • donderdag 13 oktober tussen 19.00 – 21.00 uur in de brandweerkazerne Egmond aan Zee, Pieter Schotsmanstraat 10

Ondergrondse afvalcontainers in Egmond ook uitgerust met sensor

20 september 2022

Scheiding afval dan pas na inzameling

In aansluiting op maatwerk voor een deel van Egmond aan Zee worden in de hele gemeente Bergen vanaf 1 januari de ondergrondse afvalcontainers uitgerust met een sensor. Die sensor geeft aan wanneer de container (te) vol is waardoor er meer gericht kan worden geleegd.

Hoogheemraadschap verscherpt toezicht op lozing afvalwater bloembollenteelt

23 september 2022

Kans op vervuiling oppervlaktewater verkleinen

Om aandacht te vragen voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen controleert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden op lozingen van afvalwater na de behandeling van bloembollen. Met als doel om samen de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Van anemoon tot tulp tot zantedeschia: de meeste gewassen worden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen. Goede toepassing van deze middelen vermindert de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Schoon oppervlaktewater Gewasbeschermingsmiddelen die 'ziekte en zeer' tegen gaan bij gewassen kunnen het slootleven aantasten en de voedselketen verstoren. Het oppervlaktewater kan bijvoorbeeld verontreinigd raken door afspoeling van ontsmetinstallaties, onvoldoende driftarme spuitdoppen- en techniek of afstroming van percolaatwater van porriehopen. Daarom is het belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen, ook die van het Activiteitenbesluit milieubeheer(Abm) waarin voorwaarden zijn opgenomen om het oppervlaktewater te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen. Met intreding van de Omgevingswet in 2023 zijn deze voorwaarden opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en de Waterschapsverordening (Wv). Juist gebruik en maatregelen Het is van belang dat er bij de behandeling van de bloembollen en bloemknollen geen afstroming plaats kan vinden naar het oppervlaktewater. Maatregelen die dit voorkomen zijn: de ontsmetinstallatie beschermen tegen inregenen, porriehopen afdekken tegen vermenging met hemelwater en bij het planten voldoende teeltvrije zone aanhouden. Ook is het verplicht om toegelaten driftreducerende spuitdoppen te gebruiken op de veldspuit en mogen, zelfs met een rugspuit, enkele middelen niet worden toegepast in het talud van de sloot.

Evaluatie Digitaal Parkeren in de maak

16 september 2022

Voorstel in draaiboek: vergunningverlening 2023 gaat als 2022

Tijdens de vergadering van 22 september komt een eerste opzet voor de evaluatie van het digitaal parkeren aan bod.

OM ziet geen aanleiding tot vervolging in ICT-fraudezaak bij BUCH

16 september 2022

Geen wettig bewijs voor ten laste gelegde in aangifte

Het Openbaar Ministerie heeft geen aanleiding gezien om vervolging in te stellen tegen een aantal ICT-partijen die onterechte urendeclaraties zouden hebben gedaan bij de BUCH werkorganisatie.

BBB meteen op de barricaden: er moet een brandbrief naar Den Haag

9 september 2022

Steun voor noodlijdende ondernemers hard nodig

Koos Bruin, die sinds deze week als onafhankelijke fractie Behoorlijk Bestuur Bergen in de raad zit, springt meteen op de bres voor Bergense ondernemers die het zwaar hebben.

Politiek nog even rustig, maar wat is rustig?

9 september 2022

Ofschoon de eerste schermutselingen alweer hebben plaatsgevonden blijft het aan het politieke front nog even rustig. Maar wat heet rustig? Nog geen nieuwe wethouders, een eerste raadslid dat zich afsplitst en schermutselingen over het raadsakkoord.

Egmond-Binners niet eens met besluit tot schrappen nieuwbouwplannen

9 september 2022

Bezwaarbrief naar de raadsleden

In Egmond-Binnen zijn ze niet blij met het afketsen van de plannen 'Dorp & Duin' zoals ze waren gedoopt. Sterker nog, ze willen dat het college de beslissing 'heroverweegt' en terug draait.

Koos Bruin stapt per direct uit Ons Dorp

6 september 2022

Gaat verder als fractie Behoorlijk Bestuur Bergen

Gemeenteraadslid Koos Bruin stapt per direct uit de fractie van Ons Dorp. Bruin gaat verder als fractielid Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen.

Opvolger Klaas Valkering: Johan Mekken

2 september 2022

Spreiding CDA-raadsleden over alle kernen

Het CDA Bergen draagt Johan Mekken uit Schoorl voor als raadslid van de gemeente Bergen. Na het vertrek van Klaas Valkering als raadslid heeft het CDA Bergen met Johan Mekken een goede kandidaat voor de open gevallen raadszetel. De formele benoeming en installatie van Johan als raadslid zal op 13 oktober plaats vinden tijdens de eerste raadsvergadering na het reces. Mekken is ondernemer in Camperduin en heeft daar een boerencamping. Als boerenzoon met een opleiding in Land- en Watermanagement beschikt hij over inhoudelijke kennis op het gebied van omgevingsmanagement, klimaatverandering en energietransitie. Johan is bovendien bekend met projecten en ruimtelijke ordening door zijn ervaring bij onder meer de gemeente Schagen en waterschappen. Zijn expertise is een goede aanvulling binnen de fractie en raad. Ook het feit dat hij al van kinds af aan in Camperduin woont, maakt dat hij kennis heeft van de situatie in het duindorp Schoorl. Fractievoorzitter Wilma Grooteman is verheugd dat Johan Mekken de raad komt versterken. “Met Johan, geboren en getogen in Camperduin, zijn alle kernen van de gemeente vertegenwoordigd binnen de fractie. Als lid van de buurtcomité Camperduin weet Johan van de belangrijke kwesties die spelen in de kernen. Zoals wonen voor eigen inwoners, het belang van goede voorzieningen in de kernen, zoals het voetbalcomplex van Duinrand S en de bomenkap” aldus Wilma. Johan is sinds 1,5 jaar actief lid van de fractie als burgercommissielid en weet derhalve ook welke verantwoordelijkheid bij het raadslidmaatschap hoort. “Die verantwoordelijkheid voel ik. Gesteund door het aantal stemmen en positieve reacties rondom de verkiezingen afgelopen maart, zal ik mij inzetten voor de leefomgeving voor iedereen in onze gemeente”. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar woningbouw voor jong en oud, het thema waar het CDA Bergen al jaren vol op in zet. “Maar ook zal ik mijn aandacht geven aan de kern Schoorl, die net als de Egmonden, helaas minder politieke en daarmee ambtelijke aandacht en capaciteit heeft gekregen de afgelopen jaren. Uiteraard samen met de fractie van het CDA Bergen en de gemeenteraad ” aldus Johan.

Op weg naar nieuw college van wethouders

2 september 2022

Deadline voor sollicitaties deze week verlopen

Je zou er bijna niet meer aan denken, maar met de start van het schooljaar begint ook in de regel de politiek weer. Maar er is nog altijd geen college in Bergen.

UPDATE: Petitie geluidsoverlast motoren naar Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat

2 september 2022

Gemeente Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard ondertekenaars

Afgelopen dinsdag 6 september heeft wethouder Erik Bekkering dinsdag namens het college van Bergen (en in samenspraak met gemeente Bloemendaal) een petitie aangeboden over geluidsoverlast van motoren aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Ook Krimpenerwaard was medeondertekenaar van de petitie. Eerder stuurde het college al een aantal brieven over geluidsoverlast door motorvoertuigen en dan met name van motoren naar de minister van Infrastructuur en de commissaris van de Europese Commissie. Ook nam Bergen het initiatief om samen met andere gemeenten te werken bij bestrijding van geluidsoverlast motorvoertuigen. Dit leidde tot een conferentie eind 2021 waar vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten samen keken naar mogelijke oplossingen. “Deze petitie is een volgende zet. Met de hierin gevraagde oplossingsrichtingen, zetten wij stappen richting structurele oplossingen om geluidsoverlast door motorvoertuigen te bestrijden. Dat is waar onze inwoners, ondernemers en bezoekers behoefte aan hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit ook werkelijkheid wordt”, aldus wethouder Bekkering. In de petitie schetsen de colleges nogmaals de oorzaken van geluidsoverlast en gaan ze in op het ontbreken van een uitgebreid handhavingsinstrumentarium. Ze vragen om versneld een aantal maatregelen in te voeren, waaronder het koppelen van geluidsemmissienormen aan motorvoertuigen en deze ook bij een Apk-keuring te toetsen. Daarnaast vragen ze om een Apk in te voeren voor motoren. “Met ons verzoek aan de commissie proberen wij te komen tot invoering van eenduidige maatregelen. Iedereen is gebaat bij duidelijke wettelijke kaders die snel worden ingevoerd.” De wethouder is bijzonder content met de samenwerking met de collega-bestuurders van Bloemendaal en Krimpenerwaard. “Door krachten te bundelen en samen op te trekken kunnen wij duidelijker het signaal afgeven dat er iets moet worden gedaan aan geluidsoverlast door motorvoertuigen.”

UPDATE: Geen groen licht voor fusielocatie…

24 augustus 2022

Bestemmingsplan definitief van de baan

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Egmondse fusielocatie liegt er niet om: een aantal beroepen is gegrond verklaard en het bestemmingsplan is nu definitief van de baan.

Textielinzameling gegund aan bedrijf Sympany

26 augustus 2022

Inzamelen en verwerken van textiel

De gemeente heeft de firma Sympany geselecteerd voor het inzamelen en verwerken van textiel. Het contract met de opkoper loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Eerste bijeenkomst voor raadsleden zit er aan te komen

26 augustus 2022

Maar wordt het op de nieuwe locatie De Beeck of....?

Ofschoon het nog even duurt voor het politieke jaar weer begint staat toch de eerste bijeenkomst alweer op de agenda. Op 7 september in de middag gaat een aantal commissieleden met elkaar in gesprek in het kader van regionaal toerisme en recreatie.

Extra dienstverlening kan gebruik transferium versterken

16 augustus 2022

Na een wat stroeve aanloop steeds meer gebruik

Beleidsambtenaar Bram Wever van de BUCH is niet ontevreden over het gebruik van het transferium bij de Hogedijk. 'Meer dienstverlening, zoals het (huur)fietsaanbod kan het gebruik nog versterken.'

Klaas Valkering (CDA) stapt uit de lokale politiek

15 augustus 2022

Opschorten 'Egmondse woningbouwplannen' was de druppel

Klaas Valkering (CDA) stopt als raadslid in de gemeenteraad van Bergen. Zijn laatste zitting zal vermoedelijk in de raad van oktober zijn waar hij dan officieel afscheid zal nemen.

Geboorteboekje als welkom voor pasgeboren baby’s

19 augustus 2022

Geboorteaangifte meer laten sprankelen

Jonge ouders die de geboorte van hun kindje komen melden bij de publieksbalies van de gemeente Bergen ontvangen vanaf nu het gemeentelijke Geboorteboekje. Het eerste exemplaar mochten de ouders van de pasgeboren Guus van den Hoven voor hem in ontvangst nemen, uit handen van burgemeester Lars Voskuil. Grote zus Julia was er ook bij. Guus is pas net geboren en mocht nu al op de foto met de burgemeester. Zijn ouders namen voor hem het splinternieuwe geboorteboekje in ontvangst: een boekje dat is ontworpen in gezamenlijke opdracht van de gemeenten Bergen, Heiloo, Uitgeest en Heiloo. Het boekje heeft als titel ‘Samen met Charlie en Robin op avontuur’, heeft tekeningen in primaire kleuren en een korte, rijmende tekst die gaat over locaties in de vier gemeenten die voor kleine kinderen bijzonder zijn en de moeite waard om te bezoeken. De gemeente kreeg de vurige wens van jonge ouders om het moment van de geboorteaangifte aan de balies wat meer te laten sprankelen. ‘Dit boekje is een mooi aandenken geworden dat we vanaf nu gaan meegeven bij die gelegenheid,’ vertelt burgemeester Voskuil met trots. Het is speciaal voor de allerjongste inwoners gemaakt, met een mooie boodschap: ‘welkom in onze prachtige gemeente en de heerlijke omgeving, en trek er – straks – op uit met je ouders naar deze en andere bijzondere plekken waar je fijn kunt spelen en je je kunt verwonderen’. Het boekje is gemaakt voor de vier gemeenten Bergen, Heiloo, Uitgeest en Heiloo door Kid Marketeers en de BUCH Werkorganisatie.

‘Stikstof is niet de enige uitdaging’

12 augustus 2022

Marjolein Pepping (LTO): 'Meer met elkaar praten en minder over elkaar.'

Marjolein Pepping (33) is sinds maart van dit jaar voorzitter van de LTO afdeling Kennemerland-Zaanstreek. ‘Stikstof is slechts één van de vele uitdagingen!’

Steeds meer mensen vinden het Transferium

12 augustus 2022

Bebording zou wel beter kunnen

Het transferium aan de Hogedijk krijgt langzaamaan meer bezoekers. Het loopt nog steeds geen storm, maar met een weersvoorspelling van aanhoudend warm weer werkt het meteen beter.

Samenleven in Bergen: informatie over hulp

12 augustus 2022

Over veelheid aan onderwerpen

Samenleven in Bergen legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in onze gemeente geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, hulp en initiatieven in de buurt.

Subsidiepotje voor (kleinere) energiebesparende maatregelen is leeg

12 augustus 2022

Er zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk

Het subsidieplafond voor de subsidie energiebesparende producten of maatregelen is bereikt. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. Onlangs is in de gemeente Bergen aandacht gevraagd voor de mogelijkheid voor woningeigenaren en huurders om gebruik te maken van een eenmalige subsidie van maximaal € 80,- voor energiebesparende producten of maatregelen; de zogenaamde RREW-regeling. Meer dan 2.500 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Deze subsidie kon tot 31-07-2022 aangevraagd worden, tenzij het subsidieplafond eerder was bereikt. Dat is voor woningeigenaren en huurders dus nu het geval.

Egmondse BIZ wil verder professionaliseren met centrummanager

5 augustus 2022

Op zoek naar een geschikte kandidaat/kandidate

Door het veranderende consumentengedrag en ook door de gevolgen van de coronapandemie staan veel lokale ondernemers voor een grote uitdaging. Daar wil het college van Bergen in bijspringen. Onder meer door de BIZ Egmond te helpen bij het vinden van een centrummanager.

Geld voor nieuwe (toeristisch aantrekkelijke) ideeën

5 augustus 2022

Maakt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wat makkelijker

Misschien wist u het nog niet, maar er is een zogenaamd toerisme- en Innovatiefonds waaruit subsidies kunnen worden verstrekt voor nieuwe ideeën die bijvoorbeeld Egmond op de kaart zetten.

Omwonenden Delversduin teleurgesteld over uitspraak RvS

5 augustus 2022

'Een goede uitwerking van dit plan had tot iets moois kunnen leiden'

De uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State in de 'zaak Delversduin' in Egmond aan den Hoef is voor de omwonenden een grote teleurstelling.

Wet Open Overheid is in werking; praktische uitvoering is meerjarenplan

5 augustus 2022

Woo moet leiden tot meer transparantie rond besluitvorming

Openbaarheid van informatie is een actueel onderwerp en het is van belang om als gemeente open en transparant te zijn.

Start terugbetaling coronasteun nadert met rasse schreden

5 augustus 2022

Maar klopt het allemaal wel of...?

Veel ondernemers krijgen momenteel te maken met de definitieve vaststelling van de NOW en de TVL. Dat geldt uiteraard niet alleen voor Egmondse (horeca)ondernemers, maar alle (horeca)ondernemingen in het hele land worden langzamerhand voorbereid op terugbetaling.

Na Plan Watertoren geeft Raad van State ook groen licht voor Plan Delversduin

27 juli 2022

Beroep ongegrond verklaard

De gemeente Bergen mag doorgaan met het Bestemmingsplan Delversduin in Egmond aan den Hoef. De Raad van State heeft het beroep/de beroepen tegen het plan afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor de bouw van 162 woningen.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug