HomeAdverteerdersColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link

Deel

Wet goed verhuurderschap treedt deze zomer in werking

Handhaven op en meldpunt voor klachten over ongewenst gedrag

Wet goed verhuurderschap treedt deze zomer in werking

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap.

Zo moet iedere gemeente een meldpunt inrichten voor klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en moeten gemeenten de wet gaan handhaven. Optioneel kan de gemeente besluiten tot lokale verboden over verhuur zonder vergunning.
De Wet goed verhuurderschap (Wgv) is een reactie op problemen die zich voordoen op de huurmarkt zoals discriminatie, intimidatie en bedreiging, excessief hoge huren, hoge servicekosten en onrechtmatige huurcontracten. Het rijk komt met deze wet bovendien tegemoet aan de wens van veel gemeenten om te kunnen optreden bij misstanden op de lokale huurmarkt.

Het doel van het wetsvoorstel is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan bij alle groepen huurders, waaronder arbeidsmigranten. Daarbij stelt de wet het gedrag van de verhuurder centraal. Hieronder vallen verhuurders van reguliere woonruimte (inclusief woningcorporaties), verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. Deze normering van verhuurgedrag is nieuw. Gemeenten krijgen een rol bij het handhaven van deze normen.

Drie instrumenten voor gemeenten
Om de doelstelling te kunnen bereiken, introduceert de wet 3 instrumenten. De inzet van deze 3 instrumenten is een taak van de gemeente. Elke Nederlandse gemeente moet een meldpunt inrichten én krijgt de taak om te handhaven bij verhuurders die zich niet houden aan de normen voor goed verhuurderschap. Het is daarnaast optioneel voor gemeenten om een verhuurvergunning voor reguliere woonruimte of voor de huisvesting van arbeidsmigranten in te voeren.

Gemeentelijk meldpunt (verplicht)

Bij het door het college van burgemeester en wethouders in te stellen meldpunt kunnen huurders (inclusief arbeidsmigranten), woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Daarmee vormt het meldpunt een belangrijke basis voor de gemeentelijke handhaving.

Handhaving algemene regels (verplicht)

De Wgv stelt een basisnorm voor goed verhuurderschap vast door middel van landelijk geldende algemene regels. In de algemene regels, artikel 2 van de wet, is beschreven wat onder goed verhuurderschap wordt verstaan. Een deel van de regels richt zich inhoudelijk op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Daarnaast zijn er regels die de zelfredzaamheid van huurders moet vergroten en extra kosten voor huurders beperkt.

Verhuurvergunning regulier en arbeidsmigranten (optioneel)

Ondanks de algemene regels voor goed verhuurderschap zal er altijd een groep verhuurders met ongewenst verhuurgedrag zijn. Vaak komen dergelijke gevallen van ongewenst verhuurgedrag voor in bepaalde gebieden, waardoor de leefbaarheid in die gebieden onder druk komt te staan. Voor die gebieden kan de gemeente een verbod op het zonder verhuurvergunning verhuren van bepaalde categorieën van woonruimte invoeren (de algemene verhuurvergunning).

Financiering

Met het meldpunt en de handhavingsbevoegdheden krijgen gemeenten een verplichte extra taak. Voor het uitvoeren van deze extra taak worden gemeenten gecompenseerd. Op basis van onderzoek is geconcludeerd dat gemeenten incidenteel € 9,1 miljoen en structureel € 12,4 miljoen nodig hebben om de nieuwe verplichte taak uit te voeren. Deze bedragen zijn al opgenomen in de rijksbegroting. De structurele uitkering is met ingang van 2023 via het gemeentefonds uitgekeerd.

Foto: Die nieuwe wet op goed verhuurderschap is vooral bedoeld om misstanden  en ongewenst gedrag de kop in te drukken, zodat huurders zich verzekerd weten van huur onder de juiste normen en (voor)waarden.

Meer 'Politiek':

Jan Grondhout (VVD) terug in politiek als burgercommissielid

26 mei 2023

Kennis van Ruimtelijke Ordening toch nog wel gewild...

Voorafgaand aan de raadsvergadering werd Jan Grondhout (VVD) benoemd als burgercommissielid. Grondhout zat daarvoor al een aantal jaar in de gemeenteraad maar keerde na de verkiezingen van vorig jaar maart niet terug. Zijn kennis van met name Ruimtelijke Ordening-zaken is echter nog wel zo gewild dat ze hem hebben weten over te halen om als burgercommissielid plaats te nemen in de politieke arena.

Geen ruimere terrassen voor Bergense (en Egmondse) horeca

26 mei 2023

Motie van VVD voor verlenging 'coronaterrassen' van tafel geveegd

In een poging om de horeca wat tegemoet te komen had de VVD een zogenaamde 'motie vreemd aan de orde' ingediend. Die ging over het verlengen van de mogelijkheid de ruimere terrassen ook deze zomer te hanteren. Die motie werd echter van tafel geveegd door de andere partijen.

Toelichting op keuze voetbalfusielocatie op 12 juni

26 mei 2023

Raad bespreekt op 22 juni locatiekeuze voetbalfusieclub in ARC

Tijdens de Algemene Raadscommissie van 22 juni bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college van B&W om als locatie voor VV Egmond te kiezen voor het Zeevogels-complex aan de Hogedijk. Daaraan voorafgaand is er een toelichting voor geïnteresseerde inwoners op 12 juni in Dorpshuis Hanswijk.

Statenleden Noord-Holland brengen op 30 mei stem uit voor de Eerste Kamer

26 mei 2023

Wat zal de impact zijn van de winst van BBB?

De formatie van de nieuwe Gedeputeerde Staten zijn nog (lang) niet afgerond, maar de Statenleden kunnen wel op 30 mei om 15 uur hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer.

OPINIE: Bom onder bouwen in Bergens buitengebied?

19 mei 2023

Brief inwoners aan Cees Loggen: Er zijn op korte termijn ruim 1000 woonplekken in de Egmonden; 3000 in heel Bergen

'Twee betrokken inwoners van Egmond aan den Hoef' hebben aan Gedeputeerde Cees Loggen laten weten dat er op relatief korte termijn minstens 1000 woonplekken zijn te vinden in de Egmonden. Dat staat in een brief die in handen is van de redactie van Flessenpost uit Egmond.

Aantal verleende bouwvergunningen zakt landelijk verder onderuit

19 mei 2023

Bouwmarkt zit op slot

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het eerste kwartaal van dit jaar het aantal verleende bouwvergunningen flink is gedaald: in totaal werd ruim 12.000 keer ja gezegd tegen een vergunningaanvraag.

Informatiebeheer Gemeente Bergen onder de maat, constateert Provincie NH

19 mei 2023

Zaken op gebied Omgevingsrecht, Financiën en Verblijfsgerechtigden beter voor elkaar

Uit het zogenaamde Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland blijkt dat van de vier hoofdonderwerpen - informatiebeheer, omgevingsbeheer, financiën, en verblijfsgerechtigden - er voor de gemeente Bergen op informatiebeheer nog wel wat winst valt te halen.

Nieuw dagelijks bestuur voor Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier benoemd

19 mei 2023

Egmondse Klazien Hartog verantwoordelijk voor integraal waterbeheer en cultureel erfgoed

Nieuw dagelijks bestuur benoemd Dinsdagavond 16 mei benoemde het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het nieuwe dagelijks bestuur. Jos Beemsterboer (BBB), Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water & Land), Arnold Langeveld (VVD), Marjan Leijen (PvdA) en Simon Ruiter (Geborgde zetel, ongebouwd) zijn de vijf hoogheemraden voor de komende vier jaar. Drie van de vijf hoogheemraden zijn nieuw in het dagelijks bestuur: Jos Beemsterboer, Arnold Langeveld en Simon Ruiter. Na de waterschapsverkiezingen van 15 maart jl. heeft de lijsttrekker van de grootste partij, Jos Beemsterboer (BBB), het initiatief genomen om een nieuw dagelijks bestuur te formeren. Dinsdagavond 16 mei stemde het algemeen bestuur in met het voorstel voor de nieuwe hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf, Remco Bosma, vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Tevens werd stilgestaan bij het vertrek uit het dagelijks bestuur van hoogheemraden Rob Veenman, Siem Jan Schenk en Saskia Borgers. Portefeuilleverdeling De partijen hebben de volgende portefeuilleverdeling voor ogen: • Algemene bestuurlijke zaken - Dijkgraaf Remco Bosma • Waterveiligheid en wegen - Arnold Langeveld (VVD) • Integraal waterbeheer (landelijk gebied) - Jos Beemsterboer (BBB) • Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed - Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water en Land) • Waterketen, duurzaamheid en Innovatie - Marjan Leijen (PvdA) • Middelen en participatie - Simon Ruiter (ongebouwd) Coalitieprogramma 2023-2027 'Water verbindt' Na de verkiezingen is in samenspraak met de vijf partijen een coalitieprogramma opgesteld. Dit beschrijft op hoofdlijnen waar het dagelijks bestuur zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. "Met dit coalitieprogramma op hoofdlijnen zetten we in op een actief beleid op basis van een aantal uitgangspunten: dichtbij onze inwoners, samenwerkend vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met een gebiedsgerichte aanpak om optimaal gebruik te kunnen maken van lokale kennis en ervaring, toekomstgericht en duurzaam. Zo kunnen wij ons gebied bewoonbaar en werkbaar houden voor inwoners en bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten." Het complete coalitieprogramma is te vinden op https://www.hhnk.nl/dagelijks-bestuur Fotobijschrift: V.l.n.r.: Secretaris-Directeur Martin Kuipers, Arnold Langeveld (VVD), Dijkgraaf Remco Bosma, Simon Ruiter (Ongebouwd), Marjan Leijen (PvdA), Jos Beemsterboer (BBB), Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water en Land).

Clusterplaatsen afvalcontainers niet overal even logisch. Of wenselijk.

12 mei 2023

'Aanwijsplekken' leveren nogal wat discussies op, ziet het CDA

De gemeente realiseert geen clusterplaatsen voor inritten of op particulier eigendom. Er zijn individuele gevallen geconstateerd waarbij er wel markeringen zijn aangebracht voor een inrit. Waar dit is gebeurd, wordt dit gecorrigeerd.

Zeven miljoen euro voor De Schulp is wel even slikken

12 mei 2023

Maar is nodig voor toekomstbestendig 'bruisend hart' van Egmond-Binnen

Tijdens de Raadsinformatieavond over de ver-/nieuwbouwplannen voor Dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen werd het de raadsleden wel duidelijk: het gaat om een serieuze investering die ook voor de gemeente consequenties heeft.

Helga van Leur reikt Blauwe Vlag uit voor onder meer strand Egmond aan Zee

12 mei 2023

Maar is uiteraard voor alle stranden van Bergen van toepassing

Op donderdag 11 mei reikte Helga van Leur de Blauwe Vlag uit aan vertegenwoordigers van de gemeenten die er met hun stranden recht op hadden. Team Strand van gemeente Bergen NH was erg verheugd deze onderscheiding weer te krijgen als kroon op het werk van de duurzame exploitatie van de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin.

Provincie Noord-Holland vaart juiste koers op weg naar vitale waterrecreatieprovincie…

12 mei 2023

... maar einddoel vraagt nog wel wat inspanning

In een omgeving zoals hier in de Egmonden en de hele gemeente Bergen waarin waterrecreatie een belangrijke rol speelt is het nuttig om te horen wat de Provincie zoal van plan is om de waterrecreatie te bevorderen, te verduurzamen en te innoveren.

Voorkeur college voor speellocatie fusieclub gaat uit naar Sportpark Hogedijk

9 mei 2023

Maar de raad moet nog beslissen...

Als het aan het college van B&W ligt zal de nieuwe fusieclub VV Egmond gaan spelen op Sportpark Hogedijk, de huidige locatie van Zeevogels.

Ben van Woezik (voorzitter Adelbert): ‘Blij dat er nu in ieder geval een besluit ligt.’

9 mei 2023

Voor Adelbert maakt het geen verschil

Voorzitter Ben van Woezik van Adelbert is - namens het hele bestuur - in ieder geval blij dat er nu een (voorgenomen) besluit ligt. 'Dat was voor ons het belangrijkste. We hebben er begrip voor dat het bij Adelbert ruimtelijk en planologisch niet past, dus dat het dan Zeevogels is geworden is prima. Egmondia was voor ons ook goed geweest, maar ik denk dat ook daar dezelfde problemen en beperkingen spelen als bij Adelbert.'

Monica van Hemert (voorzitter Zeevogels): ‘Kogel is (eindelijk) door de kerk.’

9 mei 2023

Op naar een mooie gezamenlijke toekomst als fusieclub

Zeevogels-voorzitter Monica van Hemert is blij dat de kogel (eindelijk) door de kerk is voor wat betreft de fusielocatie. 'We zijn er nu al zolang mee bezig, er moet ook eens een keer een knoop worden doorgehakt. Dan kunnen we tenminste weer verder.'

Jan de Jong (voorzitter Egmondia): ‘Ben er niet blij mee.’

9 mei 2023

'Ik leg me er bij neer, maar niet van harte...'

Jan de Jong, nu nog voorzitter van Egmondia, is zwaar teleurgesteld in het voornemen van het college om aan de Hogedijk het fusiecomplex van de VV Egmond te realiseren.

‘Een mensenleven is kostbaar, vrijheid is onbetaalbaar’

5 mei 2023

Ook in Egmond brandt het Bevrijdingsvuur

Precies volgens verwachting kwamen de lopers van Team Egmond vanuit Wageningen rond twee uur vrijdagmiddag in Egmond aan Zee aan. Daar werd het Bevrijdingsvuur ontstoken, kregen ze de eer toegezwaaid die ze toekwam en konden ze vervolgens genieten van een bad (zeker) en een biertje (waarschijnlijk).

Zorgen bij Zorgboerderij De Klompenhoeve

5 mei 2023

Uitleg over de sluiting van 2 afdelingen

Het besluit is gevallen. De geitenhouderij en de zuivelafdeling van de Klompenhoeve gaan sluiten. De directie van Esdégé-Reigersdaal meldt het volgende: De Klompenhoeve is een woon- en dagbestedingslocatie aan de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef. Naast appartementen op de boerderij en een steunpunt voor woningen verderop in het dorp, heeft de Klompenhoeve een werkboerderij bestaande uit verschillende afdelingen waaronder een geitenhouderij, zuivelafdeling, paardenhouderij, boerderijwinkel, moestuin, werkplaats, keuken, creatieve afdeling en service team.

Provinciale inwonersraadpleging over gebruik Landelijk Gebied

5 mei 2023

Inwoners kunnen zelf aan de knoppen draaien...

Inwoners van de provincie Noord-Holland kunnen nog tot 26 mei meedoen met de inwonersraadpleging over het gebruik van het Landelijk Gebied.

Hoe bereikbaar willen we blijven? Mobiliteitsplan in de maak

5 mei 2023

Niet alles is daarbij even eenvoudig te realiseren

Tijdens de raadsinformatieavond op 9 maart 2023 is er door een mobiliteitsadviseur van bureau Goudappel een aanzet gegeven welke relevante ontwikkelingen er op de gemeente Bergen af komen. Aangedragen voorbeelden zijn de opmars van de elektrische fiets, de toenemende vergrijzing, de groeiende aandacht voor beleving en aangenaam verblijven, de transitie naar slimmer en schone vervoer, de toename van binnenlands toerisme en de verschraling van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Vanuit de raad zijn aanvullende suggesties gegeven, zoals de aandacht voor verkeersveiligheid, de bijdrage van mobiliteit aan de stikstof problematiek, het verlagen van de snelheid op bepaalde wegen naar 30 km/uur, de invloed van seizoen specifieke eigenschappen op de toename in (binnenlands) toerisme en het effect van mobiliteit op het ruimte beslag binnen onze gemeente.

Bestemmingsplan Limmerweg 7, Egmond-Binnen voorgelegd aan de raad

5 mei 2023

Tijdens Algemene Raads Commissie (ARC) op 17 mei

Tijdens de raadscommissie op 17 mei komt de vaststelling van het bestemmingsplan Limmerweg nabij nummer 7 in Egmond- Binnen aan de orde. De firma P.A. van Dam & Zn. heeft verzocht haar bloembollenbedrijf te mogen vestigen aan deze locatie aan de Limmerweg. Het verzoek betreft een bouwvlak van 1,5 ha voor bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. Het bewuste perceel heeft een agrarische bestemming en is reeds als bollengrond in gebruik. Momenteel is het bedrijf gevestigd aan de Kennemerstraatweg 415 in Heiloo. Vanwege het woningbouwproject ‘Zandzoom’ wordt het bedrijf geamoveerd en is het genoodzaakt te verplaatsen.

Herenweg tussen ’t Woud en kruising Bergen aan Zee ’s avonds tijdelijk afgesloten

5 mei 2023

Tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens

Vanaf maandag 8 mei tot en met vrijdag 26 mei is de Herenweg tussen Landhuis Het Woud (nabij De Voert) en de kruising Bergen aan Zee/Bergen afgesloten tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Dat gebeurt in verband met werkzaamheden aan de paddenoversteekplaatsen die onder de weg doorlopen.

Afvalinzamelingsplaatsen nog niet overal definitief vastgesteld

5 mei 2023

De Egmonden kunnen (grotendeels) van start

De afvalinzamelingsplaatsen zouden naar aanleiding van de nieuwe inzamelaar en nieuwe manier van inzamelen worden herzien met ingang van 1 januari 2023. Dat heeft iets langer geduurd, omdat er best nog wel wat gepuzzel voor nodig was om ze vast te stellen. Inmiddels zijn de clusterplaatsen (zoals de verzamelplekken voor de containers officieel heten) in ieder geval voor de Egmonden vastgesteld.

Mooi om de tuin geleid: Egmonder Cor Mooij ontvangt Koninklijke Onderscheiding

25 april 2023

Als ras-Egmonder staat Cor altijd klaar

Hij was mooi om de tuin geleid: Cor Mooij dacht dat hij 'even' het plan voor de voetbalfusielocatie zou kunnen toelichten voor Partij Ons Dorp. Dat ging niet door. Hij kwam in een goed gevulde kantine van Egmondia en daar wachtte burgemeester Lars Voskuil hem op die hem vertelde dat hij Lid in de Orde van Oranje-Nassau was geworden.

En het jeugdlintje van de gemeente Bergen is voor… Egmonder Tigo Buis

25 april 2023

Hij was naar de KNRM gekomen om als 'slachtoffer' te oefenen...

Egmonder Tigo Buis (16) heeft het derde jeugdlintje uit handen van kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker in het botenhuis van de KNRM. Daar was hij naartoe gelokt om die dinsdagavond mee te oefenen als slachtoffer. Slachtoffer was hij zeker, maar dan wel ten goede.

Andere Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Bergen

28 april 2023

In totaal vijf keer een nieuw Lid en een keer een nieuwe Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Naast de Koninklijke Onderscheiding en het Jeugdlintje in de Egmonden op dinsdag 25 april waren er de dag erna nog vijf andere inwoners van de gemeente die een Koninklijke Onderscheiding ontvingen. Een inwoner werd zelfs Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de overige vier werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lars Voskuil feliciteerde op woensdag 26 april 5 inwoners van de gemeente Bergen omdat 'het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje-Nassau'. Vier van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op dinsdag 25 april is ook een inwoner benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diezelfde avond mocht kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker het derde jeugdlintje van de gemeente Bergen uitreiken.

Plan van Aanpak ‘Vitale Kernen’ valt niet zo goed in Egmond-Binnen…

28 april 2023

'We zijn voor ons gevoel 10 jaar terug geworpen in de tijd.'

Ze zijn teleurgesteld. En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Theo van Velzen en Els Mizee-Sentveld hadden nog niet eens zo lang geleden bij het onderhoud met gedeputeerde Cees Loggen een goed gevoel gekregen. Misschien, misschien, misschien....

Potentieel meer dan 2000 huishoudens in Bergen hebben moeite om rond te komen

28 april 2023

Startnotitie Armoedebeleid nodig om tot integrale aanpak te komen

Een steeds grotere groep mensen heeft moeite om rond te komen. Dit komt onder andere door de inflatie en de hogere energielasten. Landelijk worden maatregelen genomen om de bestaanszekerheid te garanderen. Echter blijft ook met deze landelijke maatregelen voor een grote groep mensen rondkomen lastig. De groep mensen met problemen neemt daardoor toe in omvang en diversiteit. Een nieuwe gemeentelijke aanpak kan bijdragen aan het verlichten van deze toenemende problemen bij onze inwoners. Dat kan als we in die aanpak armoede enerzijds als resultaat van maatschappelijke én individuele problemen benaderen en anderzijds als mede oorzaak gaan identificeren voor andere sociale en gezondheidsproblemen in een mensenleven.

Plannen voor De Schulp voor eerste beeldvorming voorgelegd aan de raad

28 april 2023

Beeldvormende avond gepland op 11 mei

Zoals het er nu naar uitziet zal de raadscommissie de plannen voor Dorpshuis De Schulp voor het eerst bespreken tijdens een beeldvormende bijeenkomst op 11 mei.

Koninklijke Onderscheiding voor raadslid Kees van Leijen

21 april 2023

Meer dan twaalf jaar raadslidmaatschap

Hij zat klaar voor de start van de raadsvergadering, maar burgemeester Lars Voskuil riep Kees van Leijen (VVD) toch eerst even naar voren op 'het matje'. Van Leijen zit namelijk al meer dan twaalf jaar in de raad en wie dat volhoudt wordt door de koning onderscheiden.

Nu al serieuze verkeershinder in Egmond-Binnen door omleiding bij Rijksweg Limmen

21 april 2023

Vraag om aanvullende verkeersmaatregelen op korte termijn

De omleiding naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Rijksweg Limmen leidt nu al tot sterk 'toenemende verkeersdruk' in de kern van Egmond-Binnen. Sjaak Swart (KIES Lokaal) riep de wethouder op om zo spoedig mogelijk voor aanvullende maatregelen te pleiten in het Regio-overleg.

Raad gaat unaniem akkoord met startnotitie Woonvisie

21 april 2023

Snel uitzoeken: hoeveel van wat en gaan we nu nodig hebben de komende tijd? En voor wie...?

De gemeenteraad ging donderdagavond unaniem akkoord met de Startnotitie Woonvisie, inclusief de daaraan gekoppelde motie. In die motie werden nog wat extra aandachtspuntjes vastgelegd. Zoals het meewegen van burgerinitiatieven (Tiny Houses en de Levensboerderij Innovatie Hub) en een bredere participatie.

Brouwerij Egmond is de uitverkorene voor exploitatie in Overslot

18 april 2023

Met afstand de beste van de ingediende plannen

Het was voor een aantal niet geheel onverwacht, maar de kogel is door de kerk: Brouwerij Egmond wordt de exploitant in Overslot. Vandaag heeft het college die beslissing bekend gemaakt.

Plan van Aanpak voor verbetering leefbaarheid kernen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef

18 april 2023

In mei aan de raad voorgelegd

In mei krijgt de gemeenteraad een Plan van Aanpak voor de inventarisatie (en eventueel de verbetering) van de leefbaarheid in de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet voorgelegd voor besluitvorming.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug